Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба святителю Серапиону, архиепископу Новгородскому

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 2.

 

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

 

От ю́ности, преподо́бне святи́телю,/ мирски́х возгнуша́лся еси́/ и Христо́ви прилепи́лся еси́,/ злострада́нием, и томле́нием, и моли́твами непреста́нными/ Тому́ угоди́л еси́,/ Безкро́вныя Же́ртвы Ему́ принося́,/ о всем ми́ре моля́ся, преблаже́нне о́тче святи́телю Серапио́не,/ и ны́не Го́сподеви моли́ся/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Оттрясе́, я́ко ле́ностный сон, мирска́я треволне́ния/ и к ти́хому приста́нищу притече́,/ и́го Христо́во на ра́мо взем,/ жела́тельно Тому́ после́довал еси́,/ по́мощь име́я ро́ждшую Того́, Богоро́дицу, Всеми́рную Засту́пницу,/ ста́до свое́ до́бре упа́сл еси́ и ко Христу́ приведе́,/ и ны́не, святи́телю Серапио́не,/ моли́ся о нас Го́сподеви,/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

От земны́х на Небе́сная востече́,/ я́ко небопа́рный оре́л, пречу́дне,/ ле́гкима крило́ма вперя́емь,/ дости́гл еси́ Вы́шнее Ца́рство, дре́внее оте́чество,/ и та́мо всели́лся еси́, сли́ковен 37 страда́льцем и святи́телем яви́лся еси́,/ и ны́не, о вели́кий святи́телю, архиере́ю Бо́жий Серапио́не,/ Престо́лу Влады́чню предстоя́,/ Све́том Трисо́лнечным озаря́емь,/ моли́ся о нас Го́сподеви, спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 8:

 

Вма́ле был еси́ ве́рен, святи́телю о́тче Серапио́не,/ над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ и вшел еси́ в ра́дость Го́спода твоего́,/ иде́же, предстоя́ Ему́ с собо́ры святы́х,/ мо́лишися о душа́х на́ших.

 

На тебе́, свя́те, утверди́ся и́стина Госпо́дня,/ предрече́нная усты́ проро́ка, дре́вле возгласи́вшаго:/ пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ и, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится,/ и бу́дет, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод./ Те́мже, преди́вный иера́рше,/ не премолчи́ за ны ко Го́споду/ и осеня́й моли́твами твои́ми оби́тель сию́,/ да тя усе́рдно ублажа́ем.

 

Боже́ственною благода́тию Свята́го Ду́ха просвети́вся,/ Серапио́не пресла́вне,/ и по сме́рти благода́тное ми́лости ми́ро/ от честны́х твои́х и многоцеле́бных моще́й источа́еши,/ тем по до́лгу о тебе́, страда́льче, ра́дуемся/ и, па́мять твою́ священноле́пно соверша́юще,/ священноле́пными пе́сньми зове́м ти:/ ра́дуйся, вели́кий во святи́телех Серапио́не,/ Вели́кому Нову́гра́ду похвало́/ и оби́тели твое́й пресла́вное украше́ние,/ и всея́ Росси́йския земли́ пресве́тлый свети́льниче.

 

По достоя́нию о тебе́, святи́телю Христо́в, ра́дуемся/ и моще́й твои́х нетле́нием хва́лимся,/ пролива́я бо от гро́ба твоего́ целе́бныя струи́, я́ко во́ды,/ мир и благослове́ние притека́ющим к тебе́ подае́ши,/ я́ко предстоя́тель Го́рния сла́вы,/ име́яй вели́ю благода́ть у Христа́ Бо́га на́шего.

Просвети́ся житие́ твое́ доброде́тельными светлостьми́,/ ве́рныя просвети́л еси́/ и ле́сти тьму́ разгна́л еси́,/ и́стинное бо яви́лся еси́ светоза́рное со́лнце,/ святи́телю преблаже́нне Серапио́не,/ и ны́не всели́лся еси́,/ иде́же сия́ет Свет невече́рний,/ и сын благода́тию Ду́ха Свята́го быв./ Те́мже твою́ Боже́ственную па́мять и светоно́сную/ че́стно соверша́юще, приснопа́мятне,/ любо́вию тя почита́ем.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Све́тлое и светоно́сное наста́ дне́сь, бра́тие, торжество́,/ сим торжество́м в па́мять преди́внаго страда́льца,/ вели́каго и чу́днаго во иера́рсех святи́теля Христо́ва Серапио́на,/ ра́достно лику́юще и пе́сни плету́ще,/ псало́мски взыва́ем Христо́ви./ Побе́дныя о́бразы принося́ще, глаго́лем:/ кто подо́бен Тебе́, Го́споди,/ прославля́емь во святы́х и удивля́я святы́я Своя́,/ я́коже сего́ до́бляго святи́теля просла́вив,/ и по сме́рти чудесы́ разли́чными обогати́л еси́,/ и ны́не прояви́л еси́ нам/ честны́я его́ и многоцеле́бныя мо́щи,/ от ни́хже прие́млем исцеле́ние душа́м же и телесе́м,/ и де́монских наве́т избавля́емся,/ к нему́же возопие́м:/ ра́дуйся, свяще́нная главо́!/ Па́стырю наш и учи́телю до́брый,/ подража́я и́стиннаго Па́стыря Христа́,/ ста́до свое́ до́бре упа́сл еси́/ и, к преми́рному Ца́рствию наста́вив,/ во огра́ду Небе́сную приве́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́сподеви/ спасти́ оби́тель твою́/ и мир пода́ти гра́ду твоему́/ и спасе́ние при́сно блажа́щим тя, достопа́мятна.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

 

Вход, проки́мен дне и чте́ния святи́тельская

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий Ю, пре́жде да́же разуме́ти Ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю./ Утреневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Яко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обита́тельница дел Его́./ Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ Аще же и многоиску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отцо́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ Ю с Небе́с от святаго жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́етея и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́йн Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та́я дру́га Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельстйшася: ослепй бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́йн Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яйся.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

 

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

 

Дал еси́ утвержде́ние/ Вели́кому Нову́гра́ду –/ ди́внаго Своего́ святи́теля Серапио́на,/ неистощи́мое сокро́вище/ изоби́льно чуде́с мно́гих,/ кре́пкаго моли́твенника,/ и побо́рника, и засту́пника,/ его́же моли́твами спаси́ оби́тель сию́,/ и страну́ на́шу, и лю́ди,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се душ на́ших.

 

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

 

Дал еси́ украше́ние мона́хом –/ в вели́цей Ла́вре преблаже́ннаго Се́ргия/ цельбоно́сныя мо́щи Серапио́на святи́теля,/ и́же после́дующа в житии́ стопа́м его́,/ вку́пе же и по сме́рти,/ соде́йственника быва́юща чудесе́м мно́гим/ и моля́ща Ти ся непреста́нно,/ Иису́су Преблаго́му, Спа́су душ на́ших.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Дал еси́ зна́мение/ ве́рующим тве́рдо и́стинным Твои́м уго́дником,/ прие́млют бо исцеле́ния душа́м же и телесе́м,/ неве́рующий же отгони́ми быва́ют, ми́лостивно наказу́емы./ Мы же, дне́сь соше́дшеся/ к пречу́дней ра́це вели́каго святи́теля Серапио́на,/ ве́рно Ти возопие́м:/ Иису́се Человеколю́бче,/ того́ моли́твами сохраня́й оби́тель сию́/ и спаси́ души́ на́ша.

 

Сла́ва, глас 5:

 

Что шум пра́зднующих быва́ет/ и мона́си ра́достно веселя́тся?/ Дне́сь бо обрето́хом сокро́вище некра́домо,/ целе́б пода́тельныя мо́щи Серапио́на, вели́каго святи́теля,/ источа́ющи исцеле́ния./ И́же в житии́ сем потруди́вся/ и наме́стник быв блаже́ннаго Се́ргия,/ по́том 38 же прему́дрости Бо́жия престо́л укра́сив,/ и во изгна́ния лука́вых наве́ты осужда́ется,/ по́следи же, в пе́рвем пребыва́нии/ святу́ю ду́шу свою́ на Небеса́ предпосла́,/ сли́ковен быва́ет своему́ отцу́,/ у Престо́ла Госпо́дня предстоя́нием свеселя́яся,/ к ни́мже возопие́м в пе́снех, ра́дующеся:/ ра́дуйся, отце́м сла́во, вели́кий Се́ргие,/ ра́дуйся, до́брый учениче́ и́стиннаго учи́теля, преблаже́нне Ни́коне,/ ра́дуйся, стопа́м их после́дственниче и житиям их ревни́телю,/ святи́телю наш Серапио́не,/ и моли́ся Го́сподеви,/ да сохрани́т невреди́му оби́тель твою́/ и спасе́т в ми́ре души́ на́ша.

 

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Храм и две́рь еси́:

 

Тропа́рь, глас 8:

 

Тве́рдый адама́нт вои́стинну, о́тче, показа́лся еси́,/ во всем подо́бяся Влады́це своему́ и Го́споду,/ непра́ведная изгна́ния, ра́дуяся, претерпе́л еси́,/ те́мже и Христо́с святи́телем и му́чеником сли́ковна тя сотвори́/ и дарова́ тя ста́ду твоему́, я́ко сокро́вище неотъе́млемо,/ чудесы́ всех обогаща́ющее,/ я́ко да и мы, соше́дшеся к ра́це моще́й твои́х,/ любо́вию вопие́м ти:/ о вели́кий во святи́телех и ди́вный во страда́льцех/ пречестны́й архиере́ю, Серапио́не о́тче наш,/ моли́ о нас всеблага́го Бо́га,/ да спасе́т души́ на́ша.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь : тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

 

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

 

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

 

Разу́мнаго адама́нта, до́бляго страда́льца, дне́сь, ве́рнии, почти́м,/ вели́каго иера́рха, святи́теля Христо́ва Серапио́на,/ собира́ет бо трубы́ ясне́йши на всечестно́е торжество́,/ све́тло пра́здновати обре́тение многоцеле́бных моще́й его́,/ подава́я неоску́дно исто́чник исцеле́ния/ и велегла́сно науча́я Христо́ви вопи́ти:/ прославля́яй святы́х Свои́х, Го́споди, сла́ва Тебе́.

 

Сла́ва, глас то́йже:

 

От ю́ности взем крест твой, блаже́нне,/ благочести́вно Христу́ после́довал еси́,/ увяди́в плотско́е мудрова́ние воздержа́нием:/ те́мже на святи́тельстем седа́лищи сед, святи́телю,/ возвели́чил еси́ Влады́ку и Того́ Пречи́стую Ма́терь,/ разли́чными дарова́нии твою́ укра́сивша ра́ку, Серапио́не Богоблаже́нне.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Из Тебе́, Пречи́стая Богоро́дице, возсия́ нам Жизнода́вец и Госпо́дь всех,/ не оста́вль Оте́ческих недр, сни́де на зе́млю/ и спасе́ние ро́ду челове́ческому дарова́,/ и от тли на нетле́ние возведе́ни бы́хом рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная,/ воспева́юще, зове́м:/ ра́дуйся, наде́ждо рабо́м Твои́м.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

 

Филосо́фскаго суесло́вия возгнуша́вся,/ и́стинным после́дуя Ева́нгельским за́поведей, преблаже́нне святи́телю Серапио́не,/ це́рковь Прему́дрости Бо́жия укра́сил еси́, сла́вити Тро́ицу Единосу́щную,/ Ея́же моли́ о пою́щих тя.

 

Сла́ва, глас 4:

 

В поще́нии иску́сен быв,/ в ско́рбех мно́гих и во изгна́нии непови́нном просия́л еси́, святи́телю Серапио́не,/ во всем пода́в о́браз жития́ доброде́тельнаго и терпе́ния,/ те́мже тя вси с любо́вию велича́ем.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

И́мамы Тя к Бо́гу и́стинную Предста́тельницу, раби́ Твои́, Всенепоро́чная,/ дерзнове́ние бо к Нему́, я́ко к Сы́ну Своему́, и́маши,/ те́мже и дерза́юще, со А́нгелом вопие́м ве́рно:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод чре́ва Твоего́.

 

По полиеле́е седа́лен, глас 8:

 

Лука́ваго лови́тельства изба́ви ста́до твое́, о́тче,/ сове́ты льсти́ваго утоли́ моли́твами твои́ми,/ язы́ков шата́ния низложи́,/ я́коже дре́вле вооружи́вшихся на тя обличи́л еси́/ и страда́ния ра́ди нетле́нный вене́ц прии́м от руки́ Вседержи́теля./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ Серапио́не всеблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га/ согреше́нием оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, глас то́йже:

 

Святи́теля Серапио́на, в поще́нии пе́рвее во оби́тели Се́ргиевой просия́вшаго,/ по́том же архиере́йский престо́л Вели́каго Нова́гра́да укра́сившаго,/ пе́сньми восхва́лим дне́сь./ Той бо ны́не Престо́лу Бо́жию в ли́ке преподо́бных и святи́телей предстоя́,/ мо́лится о всех, любо́вию чту́щих па́мять его́.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Еди́на ве́рным заступле́ние яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ от Твои́х бо чи́стых крове́й воплоти́ся Сло́во Бо́жие сове́том О́тчим,/ и земна́я с Небе́сными совокупи́в,/ и в дре́внее оте́чество невозбра́нно вход устро́ив./ Сего́ ра́ди мо́лим Тя, Богоро́дице,/ не лише́ны нас сотвори́ Сы́на и Бо́га Твоего́ Ца́рствия,/ ве́рою покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Избра́н Бо́гом быв, пресла́вне,/ рукоположе́нием святи́тельства,/ непреста́нно Го́сподеви принося́ Безкро́вныя Же́ртвы,/ чи́сте Тому́ послужи́в,/ яви́лся еси́ ве́сь освяще́н, святи́телю,/ предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ созерца́я добро́ту неизрече́нную,/ наслажда́яся весе́лия присносу́щнаго/ и ра́дости неизглаго́ланныя,/ моли́ся Го́сподеви, Серапио́не приснопа́мятне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Кано́н вели́кому святи́телю Серапио́ну, архиепи́скопу Вели́каго Нова́гра́ да и Пско́ва. Глас 8.

 

Пе́снь 1

 

Ирмо́с: Пои́м Бо́гу,/ от го́рькия рабо́ты фарао́новы изба́вльшему Изра́иля/ и о́гненным столпо́м и све́тлым о́блаком наста́вльшему,/ я́ко просла́вися.

 

Отве́рзи устне́ мои́, Го́споди,/ просвети́ ми смысл помраче́нный,/ разреши́ ю́зу язы́ка моего́,/ я́ко да све́тло и ра́достно восхвалю́ до́бляго страда́льца Серапио́на,/ Твои́м страсте́м подража́теля.

 

А́ще и гру́бо приноси́мое тебе́ пе́ние,/ но от усе́рдия приими́, о́тче преблаже́ннейший,/ я́коже две ле́пты о́ноя вдови́цы прия́т Христо́с,/ и не лише́на мя сотвори́ Твои́х даро́в,/ и согреше́нием проще́ние испроси́.

 

Блага́го Бо́га подража́тель был еси́, Серапио́не преди́вне,/ ми́лость же к ни́щим и любо́вь нелицеме́рну ко всем ра́вно стяжа́в, помина́я рече́нная:/ возлю́биши и́скренняго своего́, я́ко сам себе́.

 

Богоро́дичен: Всепе́тая Богоро́дице,/ Я́же Всеми́лостиваго Бо́га поро́ждшая,/ ду́шу мою́, омраче́нную де́монскими прило́ги, просвети́, Всенепоро́чная,/ и ума́ моего́ уврачу́й изступле́ние,/ я́ко да по достоя́нию сла́влю Тя.

 

Пе́снь 3

 

Ирмо́с: Утвержде́ние мое́, Спа́се, еси́,/ прибе́жище мое́ и си́ла,/ поколеба́вшееся се́рдце мое́ утверди́ в стра́се Твое́м,/ я́ко не́сть свят, я́коже Ты, Бог наш.

 

Го́спода своего́ во́лю сотвори́в, Серапио́не сла́вне,/ сугу́б тала́нт приобре́л еси́,/ сего́ ра́ди и благи́й о́ный глас слы́шиши:/ до́брый ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода своего́.

 

Душе́вную чистоту́ стяжа́в,/ без нея́же никто́ же у́зрит Го́спода, святи́телю Серапио́не, о́тче наш,/ стра́сти окая́нныя души́ моея́ и сла́сти теле́сныя моли́твами твои́ми угаси́.

 

Егда́ у́бо Бо́гу производя́щу тя на лу́чшая,/ тогда́ мирска́я вся оплева́л еси́/ и, благи́й яре́м на ра́мо взем, усе́рдно Тому́ после́довал еси́.

Богоро́дичен: Живо́т ро́ждшая Ипоста́сный, Де́во Всенепоро́чная,/ се́рдца моего́ стру́пы исцели́ хода́тайствы Твои́ми,/ е́же к Сы́ну Твоему́, Богоблагода́тная.

 

Седа́лен, глас 8:

 

Чистото́ю душе́вною и теле́сною па́че со́лнца облиста́л еси́,/ терпе́нием му́жествовав, велиа́ру главу́ стерл еси́,/ льсти́вно на тя вооружи́вшихся/ по́мощию Вседержи́теля под но́зе пове́ргл еси́,/ самоде́ржца непови́ннаго гне́ва не устраши́лся еси́,/ ни ласка́нием, ни лю́тым преще́нием непревра́тен пребы́л еси́,/ Серапио́не о́тче наш,/ сего́ ра́ди Христо́с побе́дным венце́м увязе́ тя,/ тем мо́лим тя:/ моли́ спасти́ся и́же па́мять твою́ любо́вию почита́ющим.

 

Сла́ва: Во святи́тельстве благоче́стно пожи́л еси́, святи́телю Богоявле́ние,/ лю́ди к Богоразу́мию сло́вом и де́лом наста́вил еси́,/ и во изгна́нии непра́ведном пребы́л еси́,/ и Бо́гу до конца́ угоди́л еси́./ Сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́, о́тче Серапио́не, почти́лся еси́,/ я́ко прича́стник Бо́жия благода́ти.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Челове́к вражду́ющих и де́монская стреля́ния уста́вила еси́, Всенепоро́чная,/ хода́тайством к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему,/ душа́м спасе́ние и телесе́м здра́вие подаю́щи/ ве́рою при́сно блажа́щих Тя/ и пресвято́е рождество́ Твое́ почита́ющих.

 

Пе́снь 4

 

Ирмо́с: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Зе́льным поще́нием, и моли́твами непреста́нными,/ и чистото́ю серде́чною живу́ща в себе́ Христа́ име́л еси́, преблаже́нне святи́телю,/ во огра́ду бо вни́де Пречи́стыя Его́ Ма́тери,/ на Нея́же всю наде́жду возложи́л еси́.

 

Земна́я отри́нув, Небе́сная насле́довал еси́,/ от си́лы бо в си́лу пре́йде,/ к преми́рному Ца́рствию, иде́же угото́вася ти, терпе́ния ра́ди твоего́,/ вене́ц нетле́нный и ве́чное весе́лие.

 

Изволе́нием Бо́жиим и избра́нием по́стников сосло́вия/ па́стырь поставля́ешися и наста́вник, и́же ко спасе́нию,/ непреле́стным путе́м вводя́ ста́до свое́ во огра́ду Небе́сную.

 

Богоро́дичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, Де́во Всенепоро́чная,/ иску́са бо му́жескаго не прие́мши,/ родила́ еси́ Бо́га воплоще́нна от пречи́стую боку́ Твое́ю,/ Его́же моли́ о пою́щих Тя.

 

Пе́снь 5

 

Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ зане́ свет повеле́ния прише́ствия Твоего́,/ и́миже у́бо озари́ ум наш, Влады́ко,/ и наста́ви на стезю́ жи́зни.

 

Кре́пко вооружи́ся на неви́димыя враги́, я́коже тве́рдый адама́нт,/ вы́я их сокруши́л еси́/ и, под но́зе попра́в, го́рдостная шата́ния низве́ргл еси́,/ Го́споду тя, святи́телю Серапио́не, прославля́ющу,/ и́стиннаго Своего́ уго́дника.

 

Лука́вых де́монов ла́яния ста́до свое́ сохраня́я,/ И́стиннаго Па́стыря Христа́ и́стинный учени́к быв, Серапио́не преди́вне,/ сего́ ра́ди избра́нием первосвяти́теля/ наме́стник блаже́ннаго Се́ргия в вели́цей Ла́вре устроя́ешися.

 

Ми́лостивно наказу́я, о́тче Серапио́не,/ о Христе́ поруче́нное тебе́ ста́до упасе́ на па́житех зако́на живоно́снаго:/ собо́ю бо о́браз показа́л еси́,/ возвеща́я пу́ть ко спасе́нию и е́же от злых премене́ние.

 

Богоро́дичен: На́шего спасе́ния Хода́таица Ты яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ ду́шу мою́ окая́нную изба́ви де́монскаго мучи́тельства/ и пода́ждь прегреше́нием очище́ние,/ ра́зве бо Тебе́, раби́ Твои́, не име́ем Помо́щницы.

 

Пе́снь 6

 

Ирмо́с: Из чре́ва а́дова/ во́пля моего́ услы́шал еси́ глас мой/ и изба́вил еси́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

 

О ученице́ свое́м провозвести́л еси́ иногда́, преблаже́нне Серапио́не святи́телю,/ я́ко бу́дет сей, – рече́, – па́стырь кинови́и сия́ вели́кия./ Того́ ра́ди и поклони́лся еси́ ему́,/ не я́ко ученику́ своему́, но я́ко собесе́днику.

 

Проро́чества дар ви́дяще, чу́днии ученицы́ твои́/ не я́ко челове́ку, но я́ко Христу́ повину́ющеся во всем,/ зря́ху бо тя, о святи́телю, по стопа́м ходя́ща блаже́ннаго Се́ргия,/ и после́дующа трудолю́бному его́ житию́,/ и о всех моля́щася Бо́гу, хвалу́ возсыла́ху.

 

Ра́зум от Бо́га прии́м, о вели́кий во святи́телех,/ благочести́выя па́че приводя́ к Богоразу́мию,/ нечести́вым же уста́ загражда́я, Серапио́не о́тче наш,/ в собра́нии бо бы́вшу ти святи́тельстем,/ самоде́ржца кро́ткими глаго́лы повину́в,/ кинови́ям поле́зная сотвори́л еси́.

 

Богоро́дичен: Святе́йши Херуви́м и Серафи́м яви́лася еси́, Пречи́стая,/ Зижди́теля бо их несказа́нно родила́ еси́,/ не опали́вшися огне́м Божества́,/ и ны́не блажа́т Тя вси ро́ди,/ я́коже прорекла́ еси́, Препе́тая.

 

Конда́к, глас 3:

 

Я́ко венце́м пресве́тлым, украси́вся дне́сь, Вели́кий Новогра́д/ лику́ет в па́мять па́стыря своего́ и учи́теля,/ и, я́ко диади́му ца́рскую, возложи́вши,/ Ла́вра вели́кая она́ све́тло ра́дуется,/ иде́же просла́ви тебе́ Бог, уго́дника Своего́,/ и прояви́ после́днему ро́ду на́шему/ цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ о пресла́вне святи́телю Серапио́не,/ Це́рковь же Бо́жия весели́тся,/ созыва́ющи мона́хов сосло́вие и всех ве́рных/ велегла́сно вопи́ти:/ ра́дуйся, Вели́кому Нову́гра́ду и оби́тели Се́ргиевой похвало́/ и всея́ Росси́йския земли́ пресве́тлый свети́льниче.

 

И́кос:

 

Из оте́чества ху́да и незна́ема вели́кий граждани́н Небе́снаго Ца́рствия произы́де,/ я́ко из мра́чна о́блака пресве́тлая звезда́, провозсия́ дне́сь вели́кий Серапио́н/ и всех озари́ чуде́с луча́ми,/ и́же с ве́рою приходя́щих к цельбоно́сному его́ гро́бу/ и любе́зно целу́ющих ра́ку моще́й его́,/ не ве́рующих же дале́че отгоня́/ и льсти́вая тех шата́ния, я́ко паучи́ну, растерза́я и ка́знем предая́,/ да и тии науча́тся не ху́лити Божьяго И́мене и Его́ уго́дников./ Мы же, ве́рнии, обстоя́ще дне́сь свяще́нную его́ ра́ку,/ не очи́ма то́кмо ви́дяще, но серде́чною любо́вию ве́рно возопие́м:/ ра́дуйся, я́ко от младе́нства Бо́гу порабо́тав;/ ра́дуйся, я́ко мирска́я вся оплева́в./ Ра́дуйся, я́ко Христо́в яре́м на ра́мо взем, усе́рдно Тому́ после́довал еси́;/ ра́дуйся, я́ко вруче́нное ста́до до́бре упа́сл еси́./ Ра́дуйся, я́ко наме́стник быв блаже́ннаго Се́ргия/ и того́ стопа́м во всем поревнова́л еси́;/ ра́дуйся, проро́чества дар восприе́мый./ Ра́дуйся, я́ко чуде́с мно́гих де́латель яви́лся еси́;/ ра́дуйся, Прему́дрости Бо́жия престо́л украси́вый./ Ра́дуйся, чудесы́ град свой озари́вый;/ ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ непови́нным осужде́нием/ и с престо́ла святи́тельскаго сверже́нием ревнова́ти Златоу́сту Иоа́нну./ Ра́дуйся, я́ко обличи́л еси́ злоко́зненных, на тя вооружи́вшихся, мудрова́ние;/ ра́дуйся, страда́льче до́брый, во всем подража́я Влады́це своему́,/ Его́же моли́ о чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ да вси в весе́лии се́рдца вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Серапио́не,/ Вели́кому Нову́гра́ду и оби́тели Се́ргиевой похвало́/ и всея́ Росси́йския земли́ пресве́тлый свети́льниче.

 

Пе́снь 7

 

Ирмо́с: Халде́йския пещи́/ всепа́губную си́лу угаси́вше/ о́бразом А́нгела снизше́дшаго,/ Зижди́телю ю́ноши взыва́ху:/ благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Терпе́нием свои́м и му́жеством/ возвесели́л еси́ И́же над все́ми Су́щаго Бо́га,/ и Той тебе́, святи́телю Серапио́не, просла́ви, я́ко при́снаго Своего́ уго́дника,/ и чудесы́ обогати́л тя е́сть,/ я́ко и я́рость самоде́ржца на кро́тость возмо́гл еси́ преложи́ти/ и непови́нныя от сме́рти изба́вити, пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Устроя́ет тя Госпо́дь Це́ркви Свое́й архиере́я,/ па́стыря всеизря́дна слове́сным овца́м,/ ты же, прему́дре Серапио́не,/ егда́ святи́тельства па́ству прии́м,/ к бо́льшим подвиго́м вдава́шиеся, поя́ Христо́ви:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Фараони́тская ка́знь за грехи́ на́ша/ егда́ прии́де на лю́ди твоя́, святи́телю преди́вне,/ тогда́ приле́жно Бо́гу моля́шеся, призыва́я на по́мощь Того́ ро́ждшую Богоро́дицу,/ смертоно́сие уста́вил еси́ и, трие́м исцеле́ние пода́в,/ пе́ти всех, Серапио́не, научи́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Богоро́дичен: Христа́, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице, моли́,/ да просвети́т ду́шу мою́ омраче́нную/ и лю́таго паде́ния изба́вит,/ я́ко да во хвале́нии сла́влю Тя, Всенепоро́чная, Сы́ну Твоему́ вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Пе́снь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю пе́снь,/ благоче́стия же боговеща́ннии поя́ху гу́сли;/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

От вся́ких напа́стей и озлобле́ния изба́ви нас, святи́телю Серапио́не, о́тче наш,/ я́коже дре́вле град свой спасл еси́ от запале́ния,/ и в ра́дости лю́ди своя́ вопи́ти научи́в:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Царю́ и Влады́це моля́ся, святи́телю,/ разсла́бленнаго исцели́л еси́,/ по́мощь име́я и заступле́ние Бо́жия Ма́тере,/ он бо проша́ше пи́щи, е́же к теле́сней потре́бе,/ ты же, ди́вный иера́рше, пре́жде духо́вною пи́щею напита́в,/ здра́вие по́дал еси́ и пе́ти научи́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Челове́цы веселя́хуся, ви́дяще пресла́вная чудеса́ твоя́, уго́дниче Христо́в,/ е́же возда́ ти Госпо́дь возме́здие проти́ву трудо́м твои́м,/ враг же вооружа́шеся льсти́вых наважде́ньми,/ изгна́нием на тя поуча́ется,/ ты же, кро́ткий страда́льче, в ра́дости пел еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Ше́ствие егда́ творя́ше во изгна́ние от гра́да своего́, страда́льче Серапио́не,/ ре́чное стремле́ние моли́твою уста́вил еси́/ и иду́щих с тобо́ю, па́че же по́сланных к тебе́, удиви́л еси́,/ они́ же глаго́лаша:/ ди́внаго Бо́га на́шего, прославля́ющаго святы́я Своя́,/ по́йте, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Богоро́дичен: Ще́драго и Всеми́лостиваго Влады́ки Ма́ти сподо́бльшися бы́ти, Богоро́дице,/ низпосли́ нам щедро́ты от неистощи́мых сокро́вищ Твои́х/ и пода́ждь в ну́ждах терпе́ние, моли́твами святи́теля Серапио́на,/ я́коже он претерпе́ Сы́на Твоего́ ра́ди, в весе́лии поя́ Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Пе́снь 9

 

Ирмо́с: Воспита́нная во свята́я святы́х/ и ро́ждшая Свет вселе́нныя,/ Благода́тная, ра́дуйся,/ пе́сньми Рождество́ Твое́ велича́ем.

 

Рве́нием распала́емь по Го́споде Бо́зе,/ поруга́ния и доса́ды, заточе́ния и изгна́ния претерпе́л еси́,/ помина́я Госпо́дни стра́сти, я́же претерпе́ и пострада́ на́шего ра́ди спасе́ния,/ бие́ния и оплева́ния, па́че же и сме́рть поно́сную,/ сего́ ра́ди, ди́вный страда́льче, Серапио́не святи́телю,/ по́мощию Вседержи́теля льсти́вно на тя вооружи́вшихся шата́ния низложи́л еси́.

 

Фарисе́йскаго киче́ния отвраща́яся, преблаже́нне о́тче Серапио́не,/ Христо́во смире́ние име́л еси́:/ я́коже Он Отцу́ о распина́ющих моля́шеся:/ О́тче, не поста́ви им греха́ сего́, не ве́дят бо что творя́т,/ – та́кожде и ты сотвори́л еси́, святи́телю,/ престу́пльших пред тобо́ю и необраща́ющихся/ проще́нию сподобля́еши, сам взыску́я поги́бшаго.

 

Легко́, я́коже оре́л, крило́ма Небе́сную высоту́ дости́гл еси́,/ терпе́ния ра́ди по́честь прия́л еси́ от Мздовоздая́теля,/ и ны́не Госпо́дь показа́ нам цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ точа́щия исцеле́ния всем, с ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя, святи́телю Серапио́не,/ помяни́ нас, и́же ве́рою чту́щих тя,/ да тя, пресла́вне, достодо́лжно ублажа́ем.

 

Богоро́дичен: Из пречи́стых ложе́сн Твои́х, Влады́чице, про́йде У́мное Со́лнце,/ просвеща́я и́же во тьме́ седя́щих, омраче́нных неве́дением,/ и приводя́ к све́ту Богоразу́мия,/ страда́вшим Его́ ра́ди нетле́нный венцы́ подава́я и ве́чное ра́дование./ Его́же моли́ о нас, Пречи́стая,/ да не лиши́т нас десна́го стоя́ния в час испыта́ния,/ Тя бо вси немо́лчно ублажа́ем.

 

Свети́лен:

 

Мно́гими ле́ты покрове́ны бы́ша честны́я мо́щи твоя́,/ о вели́кий святи́телю и ди́вный страда́льче Серапио́не,/ ны́не же прояви́л Госпо́дь пресла́вно после́днему ро́ду на́шему,/ ве́рным на исцеле́ние и ра́дование,/ неве́рным же на обличе́ние и посрамле́ние./ Сего́ ра́ди велича́ем Христа́, тя просла́вльшаго.

 

Сла́ва:

 

Во све́те сла́вы лица́ Бо́жия предстоя́, святи́телю Серапио́не,/ моли́ся непреста́нно о па́стве твое́й и о всей Ру́сской земле́,/ да свети́льник ве́ры Правосла́вныя не уга́снет в них/ до сконча́ния ве́ка веко́в.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Всеблага́я Влады́чице,/ я́же Всеще́драго Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ поми́луй нас, озло́бленных прило́ги лука́ваго,/ и устрани́вшихся за́поведей Сы́на и Бо́га Твоего́,/ и греху́ рабо́тавших свои́м хоте́нием,/ привлецы́, Пречи́стая, к повеле́нием Бо́жиим/ и не лиши́ нас ве́чнаго наслажде́ния моли́твами Твои́ми.

 

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

 

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

 

Тро́йческим Све́том озаря́емь,/ со А́нгелы лику́еши,/ предстоя́ Престо́лу всех Царя́/ и по́честь прие́мля трудо́м свои́м,/ Серапио́не, преди́вный иера́рше,/ Его́же при́сно моли́/ о чту́щих святу́ю па́мять твою́, преблаже́нне.

 

И́же от любве́ пе́ние принося́щих/ не забу́ди, вели́кий святи́телю,/ но проле́й о нас к Бо́гу моле́ние те́плое/ и изба́ви де́монскаго нахожде́ния/ и лю́таго озлобле́ния,/ да в де́нь стра́шнаго испыта́ния не посра́млены бу́дем,/ раби́ твои́, Серапио́не приснопа́мятне.

 

И по сме́рти тебе́ Госпо́дь просла́ви/ зна́мением исцеле́ния,/ яви́ бо нам честны́я мо́щи твоя́,/ Серапио́не, преди́вный страда́льче,/ я́ко сокро́вище некра́домо,/ к ним же притека́ющий прие́млют здра́вие душа́м же и телесе́м,/ при́сно блажа́щии тя, архиере́ю Христо́в.

 

Сла́ва, глас 4:

 

Ева́нгельских уче́ний рачи́теля/ и страсте́м Христо́вым подража́теля/ дне́сь обстоя́ще свяще́нную ра́ку,/ исцеле́ния прие́млем незави́стно/ и, ве́рно торжеству́юще,/ к нему́ возопие́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Серапио́не о́тче наш,/ я́ко во тле́ннем сем житии́ Христо́ви усе́рдно послужи́л еси́/ и от Него́ прии́м вене́ц нетле́нный/ и безконе́чное Ца́рствие, иде́же ны́не наслажда́ешися,/ лику́я со А́нгелы, проро́ки и апо́столы,/ моля́ся непреста́нно Го́сподеви/ низпосла́ти благослове́ние и мир на оби́тель сию́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

 

Богоро́дице, всех Цари́це,/ правосла́вных похвало́,/ ерети́чествующих шата́ния разори́/ и ли́ца их посрами́,/ не кла́няющихся, ниже́ чту́щих, Пречи́стая,/ честны́й Твой о́браз.

 

Вели́кое славосло́вие и отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И СЛУ́ ЖБА СВЯТИ́ТЕЛЬСКАЯ

 

Моли́тва

О вели́кий святи́телю Бо́жий о́тче Серапио́не! Вонми́ мое́й сла́бой моли́тве, и предста́ни за мя, гре́шнаго и убо́гаго, пред Го́сподем, и испроси́ твои́ми усе́рдными моли́твами мно́жеству грехо́в мои́х проще́ние, да, получи́в по́мощь твою́, поживу́ во исправле́ние жития́ моего́. Ты, я́ко испо́лненный живо́ю струе́ю от Приснотеку́щаго Исто́чника воды́ живота́ ве́чнаго – Христа́ Иису́са, ороси́ се́рдце мое́ и возбуди́ жела́ние любви́ моея́ ко Го́споду, да пу́ть маловре́меннаго жития́ поживу́ в поуче́нии за́поведей Его́ и в покая́нии серде́чнем. И, охраня́емь твои́ми те́плыми за мя моли́твами, улучу́ от благосе́рдаго Спа́са Го́спода на́шего Иису́са Христа́ благовре́менную в ну́ждах по́мощь и непосты́дный христиа́нский коне́ц живота́ моего́, прославля́я Его́ со все́ми, от ве́ка благоугоди́вшими Ему́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.