Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

История и современность
Яндекс.Метрика

Кликни на квадрат справа, чтобы открыть вкладки  сайта

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

Служба святителю Никите, епископу Новгородскому

 

На Велицей вечерни

 

Блаже́н муж: На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 6.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

 

Плотско́е стремле́ние/ воздержа́нием увяди́л еси́,/ лико́м по́стническим совокупи́лся еси́,/ безстра́стием укра́шен,/ ум предочи́стив/ непреста́нными к Бо́гу манове́нии,/ святи́тельства па́ству восприя́л еси́,/ приле́жно о ста́де попече́ние име́л еси́,/святи́телю Ники́то,/ душетле́нных неду́гов отгоня́я мрак/ и просвеща́я све́том Богоразу́мия./ О всех приле́жно моли́ся,/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Преподо́бне о́тче,/ Богоблаже́нне святи́телю Ники́то,/ приле́жныя моли́твы/ за лю́ди твоя́ Бо́гу приноси́л еси́,/ и,бездо́ждию не́когда бы́вшу,/ ты, Влады́ку Христа́ умоли́в,/ дождь с Небесе́ свел еси́,/ и ча́да твоя́ возвесели́л еси́,/ и благодаре́ние Бо́гу возсыла́ти/ вся научи́л еси́./ И ны́не о ста́де твое́м приле́жно моли́ся,/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Богоблаже́нне о́тче,/ святи́телю Ники́то,/ челове́че Небе́сный, земны́й А́нгеле,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ у́ме Боже́ственный, духо́вный орга́не,/ свети́льниче многосве́тлый,/ любве́ струя́ неистощи́мая,/ ви́дя гра́да запале́ние/ и лю́ди, в печа́ли и тузе́ пребыва́ющия,/ приле́жно Христу́ моли́лся еси́,/ и пла́мень угаси́л еси́,/ и от ско́рби на ра́дость лю́ди твоя́ премени́л еси́.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Свяще́нная и сла́вная Це́рковь Вели́каго Нова́града,/ архиере́й же, и свяще́нных собо́ри,/ и мно́жество наро́да,/ све́тло торжеству́юще в па́мять святи́теля Ники́ты,/ с любо́вию взыва́ют:/ ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче и моли́твенниче те́плый;/ мно́га бо ле́та сокрове́ны бы́ша честны́я твоя́ мо́щи,/ ны́не же обрето́шася це́лы и неразруши́мы/ и па́че со́лнца сия́ющи,/ я́же любе́зно лобыза́ем, освяще́ние прие́млюще и глаго́люще:/ сия́ суть ча́да твоя́, святи́телю,/ я́же Ева́нгелием породи́л еси́/ и в правосла́вии утверди́л еси́./ И ны́не моли́ся Го́споду/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен.

 

Вход. Проки́мен дне.Чтения три.

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий Ю, пре́жде да́же разуме́ти Ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю./ Утреневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Яко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обита́тельница дел Его́./ Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ Аще же и многоиску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отцо́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ Ю с Небе́с от святаго жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́етея и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́йн Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та́я дру́га Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельстйшася: ослепй бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́йн Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яйся.

 

 

На ли́тии стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

 

Боже́ственная благода́ть духо́вная/ пома́за тя ми́ром разу́мным, святи́телю,/ Вели́кому Нову́граду первопресто́лышка,/ и Богоуго́дное твое́ житие́ прекра́сна тя, Богому́дре, показа́./ Святи́телей был еси́ благоле́пие,/ преподо́бных украше́ние,/ и ны́не мир весь просвеща́еши чуде́сными заря́ми./ Тем па́мять твою́, Ники́то, торжеству́ем.

 

По честне́м твое́м преставле́нии/ мно́га ле́та сокрове́ны бы́ша честны́я мо́щи твоя́,/ святи́телю Ники́то,/ ны́не же обрето́шася це́лы и невреди́мы,/ и, я́ко светоза́рное со́лнце, сия́юще,/ ве́рных сердца́ просвеща́юще/ и весь мир озаря́юще./ Те́мже ра́достно соверша́ем пречестну́ю па́мять твою́.

 

Я́ко свеща́ пресве́тлая,/ и я́ко свети́льник всеми́рный,/ и я́ко заря́ прекра́сная,/ и я́ко звезда́ незаходи́мая,/ посреди́ вели́кия Це́ркве просия́ша честны́я мо́щи твоя́, святи́телю,/ светоно́сными блиста́нии ста́до твое́ просвеща́юще/ и вся, со стра́хом прикаса́ющийся/ и уми́льно вопию́щия:/ сон че́стен пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

Сла́ва, глас то́йже:

 

Зако́ны соблю́л еси́ духо́вныя,/ лю́ди твоя́ благоче́стию научи́л еси́,/ первосвяти́тельствуя Вели́кому Нову́граду,/ и те́ло твое́ в не́м положи́л еси́, я́ко дар освяще́н,/ и сие́ мно́гими ле́ты сокрове́но бысть,/ ны́не же обре́теся це́ло и нетле́нно./ Приходя́щии же к ра́це твое́й, лобзаю́ще, освяща́ются,/ с ве́рою и любо́вию вопию́ще:/ о́тче наш, святи́телю Ники́то,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

 

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ архиере́ю Ники́то, святи́телем удобре́ние,/ по́стником украше́ние, свяще́нником благоле́пие,/ Вели́кому Нову́граду утвержде́ние:/ на земли́ бо, я́ко А́нгел, пожи́л еси́,/ беззло́бием и пра́вдою укра́шен,/ свети́ло вели́кое яви́вся нам/ и мир весь просвеща́я преди́вными чудесы́./ Те́мже моли́ся Христо́ви/ дарова́ти ду́шам на́шим мир и ве́лию ми́лость.

 

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ по́стников непоколеби́мый сто́лпе,/ А́нгелов собесе́дниче./ Пречи́сто зерца́ло Ду́ха Пресвя́таго яви́лся еси́/ и, Того́ заря́ми при́сно облиста́яся,/ ве́рных сердца́ озаря́еши,/ боле́зни облегча́еши, неду́ги отгоня́еши./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ святи́телю Богоприя́тне,/ сто́лпе непревра́тный,/ непоколеби́мо основа́ние ве́ры,/ церко́вное украше́ние, святи́телей удобре́ние,/ сла́ва пра́ведных,/ Те́мже тя ублажа́ем, моле́бно воспева́юще:/ святи́телю Богодохнове́нне,/ моли́ся Христу́/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Челове́че Небе́сный, земны́й А́нгеле,/ де́лателю виногра́да Христо́ва,/ уясни́л еси́ ве́рных сердца́ медотео́чными уче́нии,/ и вся благоле́пно просвети́л еси́,/ и ны́не от Христа́ неувяда́емым увя́злся еси́ венце́м,/ моли́ о душа́х на́ших.

 

И ны́не, Богоро́дичен.

 

Тропа́рь, глас 4:

 

Наслади́вся, Богому́дре, воздержа́ния/ и жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ на престо́ле святи́тельства сел еси́,/ и я́ко звезда́ многосве́тлая, просвеща́я ве́рных сердца́/ заря́ми чуде́с твои́х, о́тче наш, святи́телю Ники́то,/ и ны́не моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

 

Ин тропа́рь, глас 2:

 

Небе́снаго простра́нства жела́я,/ от ю́ности в те́сне ме́сте затвори́лся еси́,/ в не́мже прельще́н быв от врага́,/ па́ки смире́нием и послуша́нием/ победи́л еси́ преле́стника кре́пце, Ники́то,/ и ны́не, предстоя́ Христо́ви,/ моли́ спасти́ся всем нам.

 

На у́трени

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3:

 

Я́ко пресве́тло со́лнце, возсия́в,/ лю́ди твоя́ просвети́л еси́ уче́нии слове́с твои́х,/ страсте́й очерне́ние потреби́л еси́, святи́телю Ники́то./ Моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́,/ красне́йший грозд прозябла́ еси́,/ источа́ющи нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее ду́ши же и телеса́./ Те́мже, я́ко вину́ Тя до́брых блажа́ще при́сно,/ со А́нгелом вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

 

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

 

От искуше́ний лука́ваго прему́дренно себе́ соблю́л еси́, святи́телю,/ и вконе́ц того́ низложи́л еси́,/ и Христо́вы Це́ркве столп и утвержде́ние был еси́./ Те́мже, соше́дшеся, па́мять твою́ почита́ем, Богому́дре.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́ прие́мши от нас:/ не преста́й моля́щи Человеколю́бца спасти́ся рабо́м Твои́м.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

 

Смире́нием Влады́це Христу́ после́довав,/ воздержа́нием житие́ укра́сил еси́/ и, от Сего́ му́дрости сло́во вверя́я,/ к доброде́тели наказа́тель яви́лся еси́./ Те́мже вопие́м ти:/ святи́телю Ники́те, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Небе́сную дверь и киво́т,/ пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м,/ неопали́мую купину́, слове́сный рай, Е́вы воззва́ние,/ вселе́нныя всея вели́кое сокро́вище,/ я́ко спасе́ние в Ней соде́лася ми́ру и оставле́ние дре́вних согреше́ний./ Сего́ ра́ди вопие́м Ей:/ моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

 

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 11. Псало́м 50.

 

Стихи́ра, глас 6:

 

Ду́ха Свята́го благода́ть в твои́х устна́х излияся,/ о́тче Ники́то святи́телю,/ и был еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве,/ уча́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную,/ во Еди́но Божество́.

 

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на на 8. Кано́н свята́го: пе́ние моле́бно, сложено́ по а́збуце, совершено́ же и́менем списа́вшаго, глас 3.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́ бо, огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем пешемореходя́щим/ и богоуго́дно пою́щим:/ пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

 

А́гнче непоро́чный, Бо́жий Сло́ве,/ отве́рзи моя́ недосто́йная уста́,/ да возмогу́ воспе́ти святи́теля Ники́ту, Твоего́ уго́дника.

 

Боле́зньми по́стническими ду́шу просвети́в, преподо́бне,/ я́ко чи́сту же́ртву Христу́ предста́вил еси́, ра́дуяся, поя́:/ сла́вно бо просла́вися.

 

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тил еси́,/ ду́шу же равноа́нгельну сотвори́л еси́./ Помина́й ве́рою чту́щия тя, поя́ Бо́гу:/ сла́вно бо просла́вися.

 

Богоро́дичен: Господороди́тельнице Влады́чице Мари́е,/ моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Царя́ на́шего,/ да ми́лостив бу́дет нам в день Су́дный.

 

Други́й кано́н, сложе́н та́коже по а́збуце воспятослове́сно, глас 7.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Поспешествова́вшему Бо́гу во Еги́пте Моисе́ови,/ извести́ Изра́иля,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

 

Щедро́ты Твоя́ призыва́ем, Го́споди,/ да досто́йно пе́ние принесе́м уго́днику Твоему́, святи́телю Ники́те,/ Тя воспева́юще, я́ко просла́вися.

 

Ше́ствие твое́ до́бре сконча́л еси́ и на Небеса́ возше́л еси́./ Престо́лу Влады́чню предстоя́, со А́нгелы Того́ воспева́еши,/ я́ко просла́вися.

 

Что́ шум пра́зднующих быва́ет и лю́дие све́тло торжеству́ют?/ Днесь бо обрето́шася честны́я мо́щи святи́теля Ники́ты,/ и вси ра́достно вопию́т Христу́, я́ко просла́вися.

 

Богоро́дичен: Цари́цу и Влады́чицу Тя имену́ем, Де́во,/ под кров Твой прибега́юще и по́мощи от Тебе́ прося́ще,/ Сы́ну Твоему́ воспева́юще, я́ко просла́вися.

 

Катава́сия: Су́шу глу́бороди́тельную зе́млю:

 

Песнь 3

Ирмо́с: Непло́дная душе́ и безча́дная,/ стяжи́ плод благосла́вныи,/ веселя́щися, возопи́ти:/ утверди́хся Тобо́ю, Бо́же,/ несть свят, несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Де́латель быв за́поведей Госпо́дних,/ непреста́нно в них поуча́яся, о́тче Ники́то,/ сего́ ра́ди вшел еси́ в Небе́сная, вопия́ ра́достно:/ несть свят и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Егда́, зави́дев тебе́, прелука́вый хотя́ше запя́ти от доброде́телей,/ сопротивоста́в, преподо́бне, без ве́сти того́ сотвори́л еси́, Христу́ вопия́:/ несть свят и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Житие́м доброде́тельным Бо́гу угоди́л еси́, велиа́ра посрами́в,/ и Христу́ возопи́л еси́:/ несть свят и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ О́тчее Сло́во Ипоста́сное,/ Его́же моли́, Богоро́дице, изба́вити от бед рабы́ Твоя́,/ вои́стинну призыва́ющия Тя.

 

Ин

Ирмо́с: Утверди́ся ве́рою Христо́ва Це́рковь,/ и́бо непреста́нно пе́сньми вопие́т, поющи:/ Свят еси́, Го́споди,/ и Тя пое́т дух мой.

 

От земны́х не́др восприе́млем, я́ко дар освяще́н, честны́я мо́щи твоя́, святи́телю,/ и от сих освяще́ние прие́млем, Христа́ воспева́юще:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

Храм Свята́го Ду́ха от ю́ности был еси́, о́тче,/ сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло твое́ нетле́нно,/ и, сие́ ра́достно лобыза́юще, вопие́м Христу́:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

Фарисе́йское тщесла́вие отри́нувше,/ со смире́нием и ра́достию целу́ем честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю Ники́то, Христу́ вопию́ще:/ Свят еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

 

Богоро́дичен: Укра́шена ря́снами чистоты́, Пречи́стая Отрокови́це,/ благослове́нная Влады́чице, Предста́тельнице ро́да на́шего.

Катава́сия: Утвержде́ние на Тя:

 

Ин конда́к, глас 1:

Победи́в вра́жия ле́сти до́бле/ и све́тло доброде́тельми просия́в,/ святи́тельства оде́ждою обле́клся еси́, пресла́вне Ники́то,/ в не́мже све́том жития́ твоего́ и чудесы́ сия́я па́че со́лнца,/ мно́гих просвети́в, приве́л еси́ Христо́ви,/ Его́же моли́ о нас, пою́щих тя.

 

Седа́лен, глас 1:

Я́ко сад присноцвету́щ, лю́ди твоя́ сотвори́л еси́,/ сия́ во благоче́стии возрасти́в, умно́жил еси́,/ и от сего́ ве́рен раб и де́латель виногра́да Христо́ва показа́лся еси́,/ и трудо́м возме́здие досто́йно восприя́л еси́, святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Всех Творца́, Бо́га же и Соде́теля, Всенепоро́чная Чи́стая,/ Ду́хом Боже́ственным в ложесна́х Твои́х заче́нши,/ без истле́ния родила́ еси́./ Его́же сла́вяще, Тя воспева́ем, Де́во,/ я́ко пала́ту Царя́ всех и ми́ра заступле́ние.

 

Песнь 4

Ирмо́с: Положи́л еси́ к нам тве́рдую любо́вь, Го́споди,/ Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны на смерть дал еси́./ Те́мже Ти зове́м, благодаря́ще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Зако́ном оте́ческим после́дуя и сих житие́ подража́я,/ непреста́нно Христу́ взыва́л еси́: сла́ва си́ле Твое́й.

 

Из мла́да Христа́ возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди я́ко рачи́теля Своего́ возлюби́ тя,/ к Нему́же вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й.

 

Исполня́я зако́ны Боже́ственный,/ преиспо́лнился еси́ дарова́ний Боже́ственных, святи́телю Ники́то, ве́рно взыва́я:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Богоро́дичен: Кади́льнице всезлата́я, Мари́е Всенепоро́чная,/ Христа́ моли́, Его́же родила́ еси́,/ изба́вится нам от бед и огня́ ве́чнующаго.

 

Ин

Ирмо́с: Плотско́е прише́ствие Твое́, Христе́, уверя́я,/ проро́к Авваку́м взыва́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Тя моли́твенника непосты́дна ко Влады́це стяжа́хом, святи́телю,/ моли́ о воспева́ющих па́мять твою́,/ изба́вити в бу́дущем Суде́ ве́чнующаго осужде́ния.

 

Све́тлыми сия́ньми провозсия́вшия честны́я твоя́ мо́щи/ от мно́гих бо лет бы́ша сокрове́ны,/ ны́не же, я́ко заря́ пресве́тла, просвеща́ют и освяща́ют пою́щия тя.

 

Ра́дость, и весе́лие, и ра́дование неизрече́нно/ твоему́ ста́ду, святи́телю, показа́ся обрете́ние честны́х моще́й твои́х,/ в не́же испроси́ нам оставле́ние грехо́в и вели́кую ми́лость.

 

Богоро́дичен: Правосла́вною ве́рою и любо́вию притека́ющих Ти/ и со стра́хом пою́щих Тя/ моле́бный глас услы́ши, Влады́чице.

 

Катава́сия: Покры́ла есть небеса́:

 

Песнь 5

Ирмо́с: К Тебе́ у́тренюю, всех Творцу́,/ преиму́щему всяк ум ми́рови:/ зане́ свет повеле́ния Твоя́,/ в ни́хже наста́ви мя.

 

Лук врага́ сокруши́л еси́,/ и брань его́ до конца́ разори́л еси́,/ и соверше́ния доброде́телей, преподо́бне, дости́гл еси́.

 

Моли́твою возше́л еси́ на Небе́сная,/ иде́же с ли́ки оте́ц пребыва́я, весели́шися./ Помина́й, преподо́бне, па́мять твою́ све́тло торжеству́ющия.

 

Неизрече́нных та́ин Христо́вых служи́тель бы́ти сподо́бился еси́/ и, сия́ принося́ Бо́гу, за мир приле́жно моли́лся еси́.

 

Богоро́дичен: Упова́ние и наде́жда на́ша Ты еси́, Пречи́стая Влады́чице,/ спаси́ лю́ди Твоя́, моля́щийся и и́мя Твое́ призыва́ющия.

 

Ин

Ирмо́с: У́тренююще, Сло́ве, в сла́ву Твою́ и хвалу́,/ восхваля́ем непреста́нно о́браз Креста́ Твоего́,/ его́же дал еси́ нам ору́жие в по́мощь.

 

Умиле́ния исто́чник мне испроси́, в честне́м твое́м торжестве́, святи́телю Ники́то,/ да отмыю́ скве́рну души́ моея́/ и покая́ние моли́твами твои́ми обря́щу на по́мощь ору́жие.

 

Новагра́да быв первосвяти́тель и́стинен,/ облагово́ни на́ша чу́вства душе́вная,/ да моли́твы твоя́ предста́виши нам на по́мощь ору́жие.

 

Мно́жеством искуше́ний содержи́м есмь,/ на тя наде́жду возлага́ю, святи́телю Ники́то,/ да предста́виши ми моли́тву твою́ на по́мощь ору́жие.

 

Богоро́дичен: Ле́ствица прообража́ше Тя патриа́рха Иа́кова, Всенепоро́чная Влады́чице,/ Бо́жие схожде́ние нам, я́ве сказую́щи.

Катава́сия: Я́ко ви́де Исаи́я:

 

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и исчеза́ет дух мой,/ но простры́й, Влады́ко,/ высо́кую Твою́ мы́шцу,/ я́ко Петра́, мя, Упра́вителю, спаси́.

 

Предызбра́н быв Боже́ственною благода́тию, во е́же па́ствити ста́до христоимени́то,/ ты же, преподо́бне, я́ко па́стырь и́стинен,/ приле́жно о ста́де попече́ние име́л еси́.

 

Разу́мне разсужда́я, ча́да твоя́ ча́сто нака́зовал еси́ духо́вными словесы́,/ да пребу́дут тве́рдо соблюда́юще ве́ру правосла́вную.

 

Святи́тельства че́стию почте́н, приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́:/ да ми́лостива Бо́га обря́щут в день Су́дный.

 

Богоро́дичен: Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибе́жище на́ше и утвержде́ние,/ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти нам спасе́ние и грехо́в оставле́ние.

 

Ин

Ирмо́с: Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний,/ с корабле́м потопля́ема грехи́/ и душетле́нному зве́рю примета́ема,/ я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти:/ из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

 

Кре́пость и утвержде́ние испроси́ оте́честву на́шему, святи́телю Ники́то:/ да моли́твами твои́ми христиа́нский род в тишине́ пребу́дет,/ воспева́ющий тя, я́ко те́пла засту́пника.

 

Изба́вится ста́ду твоему́ вся́каго озлобле́ния и ско́рби/ моли́ся, святи́телю Ники́то:/ ты бо еси́ наде́жда непосты́дна,/ упова́ние изве́стно и стена́ необори́мая.

 

И нам, пою́щим и сла́вящим твою́ па́мять,/ испроси́, святи́телю Ники́то,/ грехо́в разреше́ние, суда́ и му́ки избавле́ние/ и Ца́рствия Небе́снаго сподо́битися.

 

Богоро́дичен: Земноро́дных естество́ на Не́бо Тобо́ю взы́де,/ пала́та бо Царе́ва обрела́ся еси́, Богоро́дице,/ те́мже согла́сно воспева́ем Тя.

Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:

 

Конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Архиере́йства са́ном почти́вся/ и чи́сте Чисте́йшему предстоя́,/ приле́жно моле́ние за лю́ди твоя́ приноси́л еси́,/ я́ко и дождь моли́твою све́л еси́,/ овогда́ же и гра́да запале́ния угаси́л еси́./ И ны́не, святи́телю Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ лю́ди твоя́ моля́щияся,/ да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю о́тче предивный.

 

И́кос:

Кто не почуди́тся, кто не просла́вит/ неизсле́димую и несказа́нную глубину́ милосе́рдия Твоего́, Христе́ Бо́же?/ Я́ко просла́вил еси́ в после́днем ро́де уго́дника Твоего́, святи́теля Ники́ту,/ его́же обрето́шася честны́я мо́щи це́лы и неразруши́мы./ Ему́же рече́м:/ егда́ во пло́ти был еси́, преподо́бне,/ де́лании Боже́ственными ду́шу предочи́стил еси́,/ святи́тельства па́ству восприи́м,/ сосу́д избра́н Боже́ственнаго Ду́ха показа́лся еси́/ и ста́до твое́ до конца́ в ве́ре утверди́л еси́./ Тем ра́дуйся, о́тче преди́вный.

 

Песнь 7

Ирмо́с: Трие́ о́троцы в пещи́, Тро́ицу прообрази́вше,/ преще́ние о́гненное попра́ша/ и, пою́ще, вопия́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Уясня́ют, воспева́юще, А́нгельстии чи́ни па́мять твою́, Ники́то святи́телю,/ и мы, земни́и, уми́льно вопие́м:/ испроси́ нам оставле́ние согреше́ний и благи́х наслажде́ние.

 

Фарао́на мы́сленнаго победи́л еси́, от Христа́ дерзнове́ние прии́м,/ и ве́лие ра́дование святы́м А́нгелом сотвори́л еси́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Херуви́му подо́бяся, легко́ на высоту́ возше́л еси́/ и ны́не со безпло́тными водворя́ешися, Христу́ вопия́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Богоро́дичен: От утро́бы Твоея́ про́йде у́мное, Богоро́дице, Со́лнце,/ Сего́ моли́, я́ко Сы́на Твоего́ и Го́спода,/ пода́ти нам скорбе́й разреше́ние и боле́зней облегче́ние,/ да ра́достно от души́ вопие́м Христу́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Ин

Ирмо́с: Пещь о́троцы огнепа́льну дре́вле/ росоточа́щу показа́ша,/ еди́наго Бо́га воспева́юще и глаго́люще:/ превозноси́мый отце́в Бог и препросла́влен.

 

Зе́льным воздержа́нием те́ло умертви́л еси́,/ ду́шу же просвети́л еси́ и равноа́нгельну сотвори́л еси́, Бо́гу вопия́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Жезло́м па́стырским, святи́телю, до́бре лю́ди твоя́ упа́сл еси́,/ от ни́хже я́ко ве́рен па́стырь Христу́ возопи́л еси́:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Егда́ ся́деши суди́ти вся́ческая на престо́ле сла́вы Твоея́,/ тогда́ пощади́ рабы́ Твоя́, Влады́ко,/ моли́твами уго́дника Твоего́, святи́теля Ники́ты,/ да вси уми́льно вопие́м Ти:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Богороднчен: Добро́та честны́х и святы́х А́нгел,/ ра́дование челове́ков Ты еси́, Де́во Богоро́дице,/ Ты мя к жи́зни наста́ви, Сы́ну Твоему́ вопию́ща:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

 

Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:

 

Песнь 8

Ирмо́с: Веще́ственнаго огня́ пла́мень/ невеще́ственным увяди́ша Богозри́мии о́троцы и поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Лю́дем Росси́йским испроси́, Ники́то святи́телю, мир, здра́вие, спасе́ние и на враги́ одоле́ние,/ да в ра́дости душе́вней возопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Чу́вственный стра́сти победи́в, чистото́ю, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/ чи́сто житие́ до конца́ сохрани́л еси́ и Бо́гу тем угоди́л еси́./ Ему́же вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Шум пра́зднующих слы́шати, святи́телю, сподо́бился еси́:/ шу́ияго стоя́ния изба́ви мя и страсте́й треволне́ния/ и к приста́нищу покая́ния наста́ви мя,/ да тя сла́влю во вся ве́ки.

 

Богоро́дичен: Ще́драго и человеколюби́ваго Бо́га роди́ти, Богоро́дице, сподо́билася еси́,/ Того́ моли́, Неискусобра́чная Отрокови́це,/ низпосла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость.

 

Ин

Ирмо́с: В пещи́ о́троки подража́юще,/ духо́вную ро́су прие́мшии,/ ве́рою зове́м:/благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Го́споду просла́вльшу уго́дника Своего́ святи́теля Ники́ту,/ мно́гим бо ле́том преше́дшим сокрове́ны бы́ша честны́я его́ мо́щи,/ ны́не же вси, я́ве зря́ще, согла́сно воспева́ют:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Уви́дехом и почуди́хомся, па́че же стра́хом и ра́достию объя́ти бы́хом,/ я́ко по толи́цех ле́тех обрето́шася честны́я мо́щи святи́теля Ники́ты це́лы и неразруши́мы,/ и вси единогла́сно возопи́хом:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Бо́жиим манове́нием после́днему ро́ду явле́ны бы́ша честны́я мо́щи святи́теля Ники́ты,/ сим у́бо прикаса́ющиися, освяще́ние прие́млем,/ Христа́ воспева́юще во ве́ки.

 

Богоро́дичен: Ада́ма но́ваго родила́ еси́, пре́жде Ада́ма бы́вшаго,/ Сего́ моли́, Богоро́дице, да спасе́т ду́ши на́ша.

 

Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:

 

Песнь 9

Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я,/ свят Бо́гу./ Тем. перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на, первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,/ велича́ем.

 

Мо́ре жите́йское преплы́в воздержа́нием, дости́гл еси́ широты́ ра́йския,/ иде́же со А́нгелы при́сно весели́шися.

 

Ра́ка моще́й твои́х, святи́телю, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе и исцеле́ния источа́ющи./ Е́яже облобыза́юще с ве́рою, приходя́щии ра́достно от души́ вопию́т:/ сон че́стен пред Го́сподем смерть преподо́бных Его́.

 

Крестоно́сно предстои́ши престо́лу Вседержи́теля, сла́вою осиява́емь Све́та Присносу́щнаго./ Моли́ся, Ники́то святи́телю, о чту́щих ве́рно па́мять твою́.

 

Богоро́дичен: Лук сокруши́ся лука́ваго одоле́нием Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ чудна́ побе́да, Богоро́дице, и ди́вно одоле́ние соде́яся, Влады́чице,/ во спасе́ние душ на́ших.

 

Ин

Ирмо́с: Па́че естества́ Ма́терь/ и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную,/ пе́сньмн, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

 

Львы́ укроти́ Дании́л дре́вле,/ ты же, святи́телю Ники́то, невиди́маго врага́,/ зия́ющего на тя, че́люсти сокруши́л еси́/ и без ве́сти того́ сотвори́л еси́ моли́твами твои́ми.

 

Кре́пкою твое́ю моли́твою́, святи́телю, я́звы души́ моея́ исцели́,/ и находя́щих искуше́ний изба́ви мя, молю́ся,/ и се́рдца моего́ напра́ви стезю́ на Бо́жия за́поведи пресве́тлыя,/ да тя непреста́нно велича́ю.

 

Разжени́ мно́жество зол мои́х, святи́телю,/ Богоприя́тными твои́ми моли́твами,/ одожди́ ми ка́пли покая́ния:/ бою́ся бо та́мошняго суди́ща,/ в не́мже Судия́ хо́щет суди́ти всему́ ми́ру.

 

Богоро́дичен: Милосе́рдие на рабы́ Твоя́, Чи́стая, простри́, при́сно моля́щия Тя,/ стра́шныя му́ки избавля́ющи моли́твами Твои́ми.

 

Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́ний:

 

Свети́лен:

 

Плотска́я мудрова́ния ду́ху повину́л еси́/ и, я́ко зла́то, огне́м искуси́вся,/ прия́телище был еси́ Ду́ху Пресвято́му,/ о́тче Ники́то святи́телю.

 

Богоро́дичен:

 

Тя пе́сньми ублажа́ем, Де́во,/ Бо́га бо роди́вши, на руку́ носи́ла еси́,/ Того́ моли́ за ду́ши на́ша.

 

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

 

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

 

Свети́льник тя стяжа́вше,/ свяще́нную твою́ па́мять восхваля́ем,/ свяще́нно ублажа́юще,/ Це́рковь бо Христо́ву украси́л еси́/ и лю́ди твоя́ просвети́л еси́,/ вруче́нный тебе́ тала́нт умно́жив,/ ра́дости сподо́бился еси́ Го́спода твоего́./ И ны́не, святи́телю, моли́ся/ о душа́х на́ших.

 

Воздержа́нием до́бре воспита́вся,/ в пресла́вную доброде́телей высоту́ возше́л еси́,/ святи́тельства оде́ждею, пребога́те,/ и венце́м доброде́телей укра́шен./ Благода́тию Боже́ственнаго Ду́ха осия́емь,/ просвети́ моли́твами твои́ми, святи́телю Ники́то,/ достодо́лжно восхваля́ющих/ свяще́нную и честну́ю па́мять твою́.

 

Я́ко зла́то чи́сто, обрето́хом/ честны́я твоя́ мо́щи, Ники́то святи́телю,/ и сих любо́вию почита́ем,/ торжеству́юще ра́достно/ и я́ко свяще́ние душа́м обнося́ще,/ Христа́ прославля́ем,/ просла́вльшаго тя, уго́дника Своего́,/ да и нас сподо́бит ве́чнаго наслажде́ния.

 

Сла́ва, глас 8:

 

Блага́го Бо́га ве́рный ра́бе,/ виногра́да Его́ приле́жный де́лателю,/ до́бре ста́до упа́сл еси́,/ и Ева́нгельскими словесы́ люде́й твои́х сердца́ напои́л еси́,/ и се́мя благоче́стия в них возрасти́л еси́./ И ны́не предстоя́ Христу́,/ моли́ся, святи́телю Никиито,/ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́:

 

Славосло́вие вели́кое.

 

На Литурги́и: слу́жба иера́рхов.

 

Моли́тва

О архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Новегра́де сем, и еди́ною належа́щею бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́ и па́ки гра́ду се́му, о́гненным пла́менем обше́дшему, моли́твою́ пла́мень о́гненный угаси́л еси́, и ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду, е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в, ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.