Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

История и современность
Яндекс.Метрика

Кликни на квадрат справа, чтобы открыть вкладки  сайта

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

Служба святителю Макарию, митрополиту Московскому

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

 

На Го́споди, воззва́х:

 

стихи́ры пра́здника на 3, глас 2

(зри в минее за декабрь в  25-й день),

и свята́го на 5. А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры свята́го на 8.

 

Стихи́ры свята́го, глас 1.

 

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

 

Блаже́нства вои́стину святы́х,/ и́хже просла́вил еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ дости́гл еси́ во Ца́рствии Небе́снем,/ иде́же ны́не ра́дуяся,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

 

Блаже́нства и ча́сти пра́ведных,/ с ни́миже сочета́лся еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ вкуси́л еси́ во Ца́рствии Небе́снем,/ иде́же ны́не насыща́яся,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

 

Блаже́нства ева́нгельская,/ и́хже на земли́ пропове́дал еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ обре́л еси́ вои́стину на Небеси́,/ иде́же ны́не мздою веселя́ся,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

 

Блаже́нство тезоимени́тое,/ его́же в житии́ возжеле́л еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ стяжа́л еси́ в жи́зни ве́чней,/ иде́же ны́не поко́яся,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

 

Сла́ва, глас 8:

 

Блаже́нный миротво́рец/ в стране́ Росси́йстей был еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ сего́ ра́ди сын Бо́жий досто́ин еси́ нарещи́ся на Небеси́,/ иде́же ны́не во сла́ве пребыва́еши,// моли́ся при́сно о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, пра́здника, глас 1: Сла́ва в вы́шних Бо́гу:

.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

 

При́тчей чте́ние

(главы́ 10, 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́, в ш́уйце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послуша́йте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т, и ра́зум и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум,моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́зании же, прилага́йте сердца́./ Послуша́йте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Научу бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста пра́веднаго каплют прему́дрость, устне́ же му- же́й му́дрых ве́дят благода́ть./ уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Скон- чавшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обымет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почйет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная се́рдца́, прия́тни же ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Пости́гает бо жела́ющия ю, пре́жде да́же разуме́ти ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ Утре- невавый к ней не утрудйтся, и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́ обходит, и́щущи, и во стезя́х ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты ея́, и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности мое́й./ И взыска́х неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обрета́тельница дел его́./ Труды́ ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбы́тий време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в ней и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся сло́вом Твои́м/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет ми́р в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х престо́лов приседя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ ю с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́ и от престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум,и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние

(главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́ те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́, восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо ея́ любы́ и соблю́де́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости Наста́вник есть, и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т му́дрость: есть бо в ней Дух Разу́мен и Свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ я от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнее всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим и тя́жек нам есть,/ и ви́дим, я́ко неподо́бно и́ным житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и искуси́м беззлбо́ство его́, сме́ртию безобра́зною осуди́м его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася: ослепи́ бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́ин Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дай преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым проти́вляяся.

 

На стихо́вне стихи́ры пра́здника, глас 2.

А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры свята́го, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

До́ме ду́ха Свята́го/ и Ца́рствия насле́дниче,/ блаже́нства дости́гл еси́,/ свя́те Мака́рие,/ моли́ся о при́сно сла́вящих тя.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Блаже́нне и чу́дне,/ му́жу жела́ний Госпо́дних/ и за́поведей его́ ревни́телю,/ свя́те Мака́рие,/ моли́ся о при́сно воспева́ющих тя.

 

Стих: Препоясу́яся ору́жием твои́м, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй/ и́стины ра́ди, кро́тости и пра́вды.

 

Же́зле милосе́рдия,/ па́лице благода́ти,/ уго́дниче Христо́в,/ па́стырю и́стинен,/ моли́ся о при́сно блажа́щих тя.

 

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

 

Собо́р святы́х ру́сских,/ и́же тща́нием твои́м, святи́телю, ди́вно просла́влен бысть,/ с весе́лием вопие́т ти:/ ра́дуйся, Мака́рие,/ блаже́нству тезоимени́тый.

 

И ны́не, пра́здника, глас 1: По о́бразу и по подо́бию:

(зри день 30-й).

А́ще кроме́ пра́здника, Богоро́дичен.

 

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко вели́ким па́стырем единонра́вна/ и учи́телем вселе́нныя единомы́сленна,/ Бо́жия Прему́дрости служи́теля изря́дна,/ и́же блаже́нству тезоимени́ту,/ днесь, ве́рнии, вси воспои́м:/ Христа́ Бо́га моли́, святи́телю Мака́рие,/ умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь:

тропа́рь пра́здника два́жды. Сла́ва, свята́го, и ны́не, пра́здника. А́ще кроме́ пра́здника, тропа́рь свята́го два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

 

Подо́бен: Вознесы́йся:

 

Днесь святи́теля Христо́ва Мака́рия пречестна́я па́мять све́тло возсия́ нам./ Сиянием кни́жных списа́ний просвети́л есть ве́рных собо́ры/ и ны́не мо́лит Христа́ Бо́га/ дарова́ти нам и́стинное ве́дение его́ Боже́ственных за́поведей.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

 

Подо́бен: Повеле́нное та́йно:

 

Я́ко со́лнце пресве́тлое, возсия́л еси́ Ру́сстей земли́/ доброде́тельми твои́ми и непоро́чным житие́м,/ отгоня́я страсте́й омраче́ния, о́тче святи́телю Христо́в./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, блаже́нне Мака́рие, похвало́ Це́ркве Христо́вы и вели́кий чудотво́рче.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

 

Ты еси́ Боже́ственная Сень Сло́ва, еди́на Пречи́стая Богома́ти,/ чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ очи́сти нас от грехо́в и вся́кия скве́рны, Богоневе́стная.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных его́.

Стих:

Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми?

Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Егда́ в нощи́ моля́шеся пречу́дный Мака́рий,/ тогда́ со тре́петом зря́ше виде́ние стра́шное/ и, у́жасом одержи́м,/ сле́зы источа́я, вопия́ше:/ о Го́споди,/ ка́ко мне ви́дети сие́:/ гряде́т нече́стие, кро́ве проли́тие/ и разделе́ние земли́ Ру́сския,/ но, о Иису́се,/ молю́ся приле́жно, пощади́// и, а́ще не поми́луеши, не даждь мне ви́дети сие́.

 

Кано́н пра́здника вторы́й, творе́ние кир Иоа́нна, на 6, глас 1

, и свята́го на 8. А́ще кроме́ пра́здника, кано́н Богоро́дицы на 6 и свята́го на 8.

Кано́н святи́теля, глас 4.

 

Песнь 1

Ирмо́с:

Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

 

Вели́кий Царю́, Соде́телю всех,/ очи́сти благоутро́бием ду́шу мою́ и отжени́ страсте́й омраче́ния,/ да возвели́чу, Спа́се, уго́дника Твоего́, святи́теля Мака́рия.

 

Пра́вды Бо́жия взыску́я, измла́да Христу́ после́дуя,/ оби́тели преподо́бнаго Пафну́тия дости́гл еси́, свя́те Мака́рие,/ иде́же мно́гая ле́та во уста́ве пребы́в, житие́ жесто́кое и благо́е вкуси́л еси́.

 

Ле́ствицею доброде́телей на Небеса ́возше́л еси́,/ тем и Христо́с тя, святи́телю, еще́ на земли́ су́ща, в ме́ру во́зраста приведе́/ и оби́тели Можа́йския наста́вника поста́ви.

 

Богоро́дичен: Ни́во духо́вная, я́коже из бразды́ клас,/ изнесла́ еси́ всю тварь Пита́ющаго вся́чески, Присноде́во.

 

Катава́сия:

Христо́с ражда́ется:

А́ще кроме́ пра́здника, катава́сия по уста́ву.

 

Песнь 3

Ирмо́с:

Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

 

Еди́ным по́мыслом к Бо́гу устреми́вся,/ во оби́телех преподо́бных Пафну́тия и Ферапо́нта пребы́л еси́ во вся́цем воздержа́нии,/ отону́дуже ко святи́тельству Бо́гом призва́н быв, Мака́рие досточу́дне.

 

Святы́я Це́ркве Но́ваграда па́стырь и учи́тель был еси́,/ хра́мы украша́я и духо́вною добро́тою лю́ди исполня́я,/ преде́лы Новагра́да све́том Христо́вы ве́ры просвеща́я, блаже́нне о́тче Мака́рие.

 

Писа́ния оте́ческая возлюби́л еси́, блаже́нне святи́телю,/ и Це́рковь Прему́дрости Бо́жия свяще́нными ле́потами преукраси́л еси́,/ возвели́чив ю уче́нием богогла́сным.

 

Богоро́дичен: Ме́ртвости и тли изба́вися род челове́чь,/ естество́м бо Жизнода́вца безсе́менно родила́ еси́, Де́во Всенепоро́чная,/ во спасе́ние восхваля́ющих Тя ве́рно.

 

Конда́к и И́кос пра́здника, глас 3

 

Седа́лен, глас 1:

 

Наста́вника и́ночествующих, Пафну́тия преподо́бнаго, блажи́т град Бо́ровск,/ сла́вит Можа́йск Ферапо́нта блаже́ннаго,/ Но́вград восхваля́ет Александра Сви́рскаго со Ио́ною святи́телем,/ славосло́вит сла́внейший град Москва́ первопресто́льника Ио́ну со ины́ми чудотво́рцы,/ ты же от всех сих вку́пе славосло́вие прие́млеши, Мака́рие чу́дне.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4:Боже́ственне весели́тся тварь:.

 

А́ще кроме́ пра́здника, Богоро́дичен:

Патриа́рх Иа́ков, я́сно прови́дев, Спа́се, вели́чия строе́ния Твоего́,/ вопия́ше ду́хом ко Иу́де, глаго́ля та́йно:/ от ле́торасли возше́л еси́, сы́не мой,/ возвеща́я Тя от Де́вы Бо́га.

 

Песнь 4

Ирмо́с:

Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,// кре́пость моя́ и хвале́ние.

 

Тро́ицу, Отца́, Сы́на и Свята́го ду́ха, апо́стольски пропове́дати повеле́л еси́,/ непросвеще́нную лопь и ины́я се́верныя язы́ки ко Христу́ приве́л еси́, низверга́я бесо́вская тре́бища,/ и нас просвети́, святи́телю, све́том и́стиннаго позна́ния.

 

И́мя твое́, вели́кия доброде́тели ра́ди, всю́ду пропове́дано бысть,/ я́ко из самыя Святы́я Земли́, иде́же Госпо́дь наш пло́тию ра́спят бысть, свяще́нныя да́ры прия́ти сподо́бился еси́,/ нам же моли́, о́тче Мака́рие, Небе́снаго Иерусали́ма дости́гнути.

 

Архипа́стырски труди́вся,/ Бо́жиим про́мыслом прее́мник и насле́дник Моско́вских святи́телей бы́ти сподо́бился еси́,/ иде́же чу́дными доброде́тельми украси́лся еси́.

 

Богоро́дичен: Ада́м свободи́ся, и Е́ва лику́ет,/ и вопию́т ду́хом к Тебе́, Богоро́дице:/ Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы, я́вльшуся Христу́.

 

Песнь 5

Ирмо́с:

Ты, Го́споди, мой Свет,/ в ми́р прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

 

Моско́вскаго престо́ла украше́ние ди́вное был еси́, святи́телю,/ те́мже и лю́дие вси чу́дна нареко́ша тя,/ с ни́миже и мы ны́не пра́зднующе па́мять твою́, согла́сно тя велича́ем.

 

И́же добро́те церко́вней поревнова́в, вели́кия и ди́вныя собо́ры созва́л еси́,/ и́миже но́вым чудотво́рцем земли́ Росси́йския пра́зднование утверди́ся,/ и та́ко Це́рковь Ру́сская просия́ по́двиги чад свои́х, я́коже пе́рлы драгоце́нными.

 

Всея́ земли́ Ру́сския благоче́стие пости́гл еси́, о́тче Мака́рие, мучениколю́бче преизря́дне,/ я́ко пчела́, отовсю́ду духо́вное сокро́вище собра́в,/ и я́ко же́ртву благоприя́тную на све́щнице церко́вней возже́гл еси́.

 

Богоро́дичен: Руно́ ороше́нное, Де́во, пла́мень грехо́в мои́х угаси́,/ Купино́ неопали́мая, страсте́й мои́х те́рние попали́,/ подаю́щи ми на воде́ упокое́ния жи́ти, и гее́нскаго мя огня́ свободи́.

 

Песнь 6

Ирмо́с:

Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

 

Сим же о́бразом, я́ко святи́и ди́вно просла́влени бы́ша,/ си́це ре́вностно потща́лся еси́, святи́телю, собесе́дник благочести́вых муже́й бы́ти,/ о́вых у́бо оби́тели стро́ити благослови́вый,/ о́вым потре́бная подава́я,/ и́ных же Христа́ пропове́дати посыла́я,/ блаже́ннаго же Васи́лия Моско́вскаго свои́ма рука́ма погребсти́ сподо́бивыйся,/ с ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Всем о́браз ве́ры и воздержа́ния яви́лся еси́, о ста́де Христо́ве попече́ние неле́ностное име́я,/ Моско́вскаго первопресто́льнаго гра́да и всея́ Росси́йския земли́ утвержде́ние,/ Мака́рие Боголю́би́ве, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Тро́ицкия оби́тели настоя́теля высо́ким са́ном почти́л еси́, поста́вив ю превы́ше всех,/ те́мже любо́вь к Се́ргию преподо́бному показу́я и гряду́щая святы́я оби́тели предначерта́вая./ Мы же, святи́телю, дивя́щеся твое́й прему́дрости, взыва́ем:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Богоро́дичен: Ле́ствице Небе́сная и Голуби́це неземна́я,/ вси ро́ди ве́рных согла́сно Тя ублажа́ют,/ я́ко Богоневе́стную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего.

 

Конда́к, глас 3:

 

Богому́дрым уче́нием и кни́жным списа́нием/ потща́лся еси́, святи́телю Мака́рие,/ лю́ди росси́йския просвети́ти/ и святы́х земли́ на́шея просла́вити./ Сего́ ра́ди чу́ден пронарече́ся,/ прее́мниче первопресто́льников росси́йских,// моли́ сохрани́тися нам в ве́ре и благочести́и невреди́мо.

 

И́кос:

Па́влову словеси́ поревнова́в, святи́телю Мака́рие,/ пе́сньми почти́л еси́ росси́йских па́стырей, учи́телей и наста́вников,/ при́снобдящих пред Престо́лом Небе́снаго Царя́ о на́шем Оте́честве,/ с ни́миже ра́дуяся ны́не, моли́ Христа́ Бо́га сохрани́тися нам в ве́ре и благочести́и невреди́мо.

 

Песнь 7

Ирмо́с:

В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

 

Вредная и па́губная ерети́ческих шата́ний собо́рне осуди́л еси́, святи́телю Христо́в,/ всех же правосла́вных в ве́ре в Тро́ицу Единосу́щную укрепи́л еси́, пред святы́ми ико́нами воспева́ющих:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́й, Го́споди.

 

Изнесе́ тя, святи́телю, земли́ Ру́сская побо́рника ве́ры и благоче́стия,/ ревни́теля оте́ческих преда́ний и утвержде́ний, да научи́ши нас взыва́ти:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

 

Смире́н, кро́ток и ми́лостив был еси́, святи́телю,/ отроча́ нра́вом обрета́яся и соверше́н быв ра́зумом./ Мы же, дивя́щеся твои́м доброде́телем и по́двигом, взыва́ем:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоей, Го́споди.

 

Богоро́дичен: Я́ко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка благода́ть во твою́ утро́бу прие́мшую,/ без истле́ния нетле́нно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего,/ при́сно Тя сла́вим.

 

Песнь 8

Ирмо́с:

Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Пе́ние сие́ на́ше ску́дное и похвале́ние недосто́йное приими́, чу́дне Мака́рие,/ да не вотще́ взыва́ем к Престо́лу Всевы́шняго:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Вели́кая дея́ния твоя́ о прославле́нии святы́х и просвеще́нии наро́да ру́сскаго/ подвиза́ют, досточу́дне Мака́рие, нас немо́лчно пе́ти Бо́гу:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Похвалу́ вели́кую Бо́гу возда́л еси́, всеблаже́нне,/ о просвеще́нии неве́рнаго гра́да Каза́ни, ему́же святи́теля Гу́рия поста́вил еси́,/ те́мже ру́сстии лю́дие о такове́й Бо́жией ми́лости ра́достию возопи́ша:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Богоро́дичен: Чу́дному благове́щению удиви́ся Пречи́стая Де́ва,/ неискусому́жному рождеству́ Ея́ возра́довахуся па́стырие,/ собо́ри ве́рных дивя́тся успе́нию Ея́ сла́вному, вопию́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Песнь 9

Ирмо́с:

Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

 

Мака́рия Вели́каго и́мя носи́л еси́,/ его́ житию́ после́дуя в посте́ и по́двизех, воздержа́нии и кро́тости,/ тем тя, святи́телю, велича́ем.

(Два́жды.)

 

Ри́зами погреба́льными оде́яну и на сме́ртнем одре́ ти лежа́щу,/ собо́р наро́да мно́жества, ви́девше тя не я́ко ме́ртва, но спя́ща,/ лик же твой, я́ко све́том, сия́ющ,/ удиви́шася и сла́ву возда́ша всеси́льному Бо́гу, прославля́ющему уго́дники Своя́.

 

Богоро́дичен: Ю́же иногда́ Иа́ков ви́де, чу́дную ле́ствицу, от земли́ просте́рту к небе́сней высоте́,/ испове́даем Тя, Пречи́стая Богоро́дице:/ Тобо́ю бо земна́я и Небе́сная о́бщницы яви́шася.

Свети́лен:

 

Све́том благода́ти просвеще́н был еси́, святи́телю Мака́рие,/ росси́йских уго́дников и моли́твенников на́ших пе́сньми све́тло просла́вил еси́,/ с ни́миже во све́тлостех святы́х весели́ся ны́не,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:Посети́л ны есть свы́ше:,

или́ Богоро́дичен.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника 3, глас 6,

свята́го 3.

 

А́ще кроме́ пра́здника, стихи́ры свята́го на 4.

Стихи́ры свята́го, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

 

Блаже́н и ми́лостив/ архиере́й яви́лся еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ предста́л еси́ поми́лован Престо́лу Бо́жию,/ иде́же со все́ми святы́ми/ Бо́га в Тро́ице восхваля́еши.

 

Блаже́н и кро́ток/ па́стырь ове́ц духо́вных был еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ насле́довал еси́ па́жити ве́чныя,/ иде́же со святы́ми земли́ на́шея/ Го́спода Сил прославля́еши.

 

Блаже́н и чист се́рдцем,/ и́мже Бо́га узре́л еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ сподо́бился еси́ красоты́ ра́йския,/ иде́же с ли́ки а́нгельскими/ Отца́ Све́тов сла́вший.

 

Блаже́нства зре́лый клас,/ его́же нището́ю ду́ха во́зрастал еси́,/ о́тче святи́телю Мака́рие,/ пожа́л еси́ во Ца́рствии Небе́снем,/ к сему́ же бога́тству нетле́нному/ и нас, земноро́дных, призыва́еши.

 

Сла́ва, глас 2:

 

Па́стырю до́брый, святи́телю Христо́в Мака́рие чу́дный,/ благоче́стия столп был еси́,/ мно́гими доброде́тельми украси́вся:/ собесе́дниче святы́х муже́й,/ кни́жниче прему́дрый, иконопи́сче нарочи́тый,/ просвети́телю изря́дный, ересе́й искорени́телю,/ моли́твенниче неле́ностный,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, пра́здника, глас 6: Со́лнце, Сы́не:

или́ Богоро́дичен.

 

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Слу́жба пра́здника и святи́теля.