Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба святи́телю Иоа́нну Новгоро́дскому

 

Ве́чер

 

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

 

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры предпра́зднства 3,глас 1 

 

И свята́го 5, глас 2.

 

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

 

Егда́ Боже́ственный глас свыше услы́шав,/ святи́телю Иоа́нне блаже́нне,/ столп непоколеби́мый Це́ркве/ и гра́ду основа́ние яви́лся еси́, пресла́вне,/ наде́жди е́же на Бо́га/ наро́дом не отпа́дати глаго́лал еси́;/ оба́че ве́рою несумне́нно держи́мь,/ ра́дуйся, вопия́л еси́ Христу́:// сла́ва, Человеколюбче, Твоему́ смотре́нию.

 

О́браз был еси́ святи́телем, блаже́нне,/ о ста́де Христо́ве попече́ние неле́ностно стяжа́в,/ Вели́каго Нова́града похвала́, и Росси́йския земли́ утвержде́ние,/ и всея́ вселе́нныя удобре́ние./ Те́мже се́рдцем и усты́ тя, святи́телю Иоа́нне, ублажа́ем/ и, ра́дующеся, вопие́м:/ сла́ва Бо́жию е́же к нам смотре́нию. Ду́ха Свята́го оби́тель был еси́,/ ду́ху плоть покори́л еси́,/ вся ко́зни искуси́теля попра́в,/ стоя́нии всено́щными по́двиг твои́х, му́дре./ Лю́дем Росси́йския земли́ на сопоста́ты пода́ждь одоле́ние/ моли́твами твои́ми, блаже́нне./ Гро́бу твоему́ покланя́емся/ и многоцеле́бным моще́м/ и, ра́дующеся, вопие́м:/ сла́ва Бо́гу, преди́вна тя показа́вшему чудотво́рца,// челове́ком в наказа́ние.

 

Сла́ва, свята́го, глас 4:

 

Святи́телей о́браз/ и ве́ры утвержде́ние,/ Иоа́нне преблаже́нне,/ и пра́вило мона́хов,/ не дал еси́ сна твои́ма очи́ма во всено́щных стоя́ниих,/ я́ко безпло́тен,/ и в зре́ниих к Бо́гу ве́ждома твои́ма дрема́ния,/ до́ндеже глас Боже́ственный услы́шал еси́,/ свобожда́ющ град от плене́ния ра́тных/ и богопоруче́нное тебе́ ста́до от расхище́ния./ Те́мже, соше́дшеся днесь, любо́вию ублажа́ем тя:/ о служи́телю Единосущныя Тро́ицы!// Не преста́й моля́ся о творящих ве́рою святу́ю па́мять твою́.

 

И ны́не, предпра́зднства, глас 4: Всечестно́е Твое́ рождество́:

 

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий Ю, пре́жде да́же разуме́ти Ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю./ Утреневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Яко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обита́тельница дел Его́./ Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ Аще же и многоиску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отцо́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ Ю с Небе́с от святаго жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́етея и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́йн Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та́я дру́га Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельстйшася: ослепй бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́йн Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яйся.

 

На стихо́вне стихи́ры свята́го, глас 2.

 

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

Дом Ду́ха Свята́го/ и Правосла́вия утвержде́ние,/ святи́телей похвале́,/ соверше́нный ве́рою,// Иоа́нне прехва́льне, Христу́ Бо́гу.

 

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

 

Дом Прему́дрости Бо́жия,/ Ея́же при́сно/ наслажда́емся, сла́вне,/ и ве́ры и́стинный учи́телю,/ еси́, блаже́нне, ко Го́споду.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Дом неску́дныя благода́ти,/ и град кре́пкий,/ и на враги́ побе́да,/ возвы́си рог правосла́вных христиа́н/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Чи́стое житие́ твое́ похваля́ем,/ пречестне́йший о́тче Иоа́нне блаже́нне:/ сосу́д избра́нный Бо́жий,/ муж жела́ний духо́вных/ и Ду́ха Свята́го был еси́ оби́телище;/ ду́хи же нечи́стыя попра́в, сих без ве́сти сотвори́л еси́,/ и по преставле́нии твое́м к Бо́гу, я́ко жив, явля́лся/ и о поле́зных наказу́я./ И ны́не, предстоя́ Святе́й Тро́ице, моли́ся/ мир ми́ру дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

И ны́не, предпра́зднства, глас 4: Всеми́рная ра́дость: 

 

Тропа́рь свята́го два́жды. Богоро́дице, Де́во: еди́ножды. Аще несть бде́ния, тропа́рь свята́го. Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства

 

Тропа́рь, глас 8:

 

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший Вели́кий Но́вград,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко со́лнечныя лучи́ испуща́ющия/ и подаю́щия исцеле́ния притека́ющим с ве́рою к ра́це моще́й твои́х./ Моли́ся Христу́ Бо́гу изба́вити град сей невреди́мь от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния,/ святи́телю богому́дре и чудоно́сче,/ Небе́сный челове́че и земны́й Ангеле:/ да соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́,/ све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся/ и Христа́ сла́вяще, тебе́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго исцеле́ний/ и Вели́кому Нову́граду заступле́ние и утвержде́ние.

 

Ин тропа́рь, глас 4:

 

Го́споди Бо́же наш,/ творя́й при́сно с на́ми по Твоему́ смотре́нию,/ не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас,/ но моли́твами святи́теля Твоего́ Иоа́нна/ в ми́ре устро́й живо́т наш.

 

На у́трени

 

На Бог Госпо́дь: тропа́рь предпра́зднства, два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, предпра́зднства.

 

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1: я́ко учи́тель, и па́стырь, и ви́дец чудодея́ний Бо́жиих/ свяще́нно просла́вился еси́ и со Ангелы Бо́гу предстои́ши,/ тем днесь Бо́жия Це́рковь чтит и прославля́ет пресла́вную твою́ па́мять./ Сла́ва Бо́гу, преди́вна тя показа́вшему во архиере́ех,/ сла́ва Укре́пльшему тя во искуше́ниих и невре́дна Соблю́дшу,/ сла́ва Просла́вльшему тя, Иоа́нне всеблаже́нне.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

 

Ро́ждшися пресла́вно от непло́дных ложе́сн,/ от Деви́ческих чресл родила́ еси́ па́че естества́:/ красе́н бо я́вльшися стебль, израсти́ла еси́ ми́ру Жизнь./ Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопию́т Тебе́, Богоро́дице:/ сла́ва происхожде́нию Твоему́, Чи́стая,/ сла́ва рождеству́ Твоему́,/ сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

 

Вели́кий Но́вград торжеству́ет о Бо́зе досто́йно/ в па́мять твою́, о́тче Иоа́нне:/ моли́твами бо твои́ми спаса́ется от искуше́ний и бед/ и всякаго преще́ния находя́щаго;/ и па́ки, святи́телю, не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу,/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

 

Лучи́ просия́ша всеми́рныя ра́дости рождества́ Твоего́,/ Де́во Ма́ти Мари́е, на земли́/ и озари́ша мы́сли любо́вию пою́щих Тя.

 

По полиеле́е седа́лен, глас 8.

 

Подо́бен: Повеле́нное:

 

Повеле́ния Бо́жия от ю́ности сохранив, о́тче Иоа́нне,/ и, во пло́ти сый, Бо́гу собесе́дник был еси́,/ и забра́ло гра́ду, и Це́ркве основа́ние,/ и Прему́дрости Бо́жии служи́тель изря́ден,/ святи́телей о́браз, и Правосла́вия и́стинный учи́тель./ Тем мо́лим тя, свя́те:/ моли́ся Спа́су мир вселе́нней дарова́ти Богоро́дицы ра́ди/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

 

Да ра́дуется Не́бо, и земля́ да весели́тся:/ Бо́жие бо Не́бо на земли́ роди́ся, Богоневе́стная Сия́, от обетова́ния./ Непло́ды Младе́нца пита́ет Мари́ю, и ра́дуется о рождестве́ Иоаки́м:/ жезл, глаго́ля, роди́ся мне,/ из него́же Цвет Христо́с прозябе́,/ из ко́рене Дави́дова./ Вои́стину чу́до пресла́вно!

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36:

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Чи́стое житие́ твое́ похваля́ем: Пи́сана на стихо́вне, сла́вник.

 

Кано́н предпра́зднства со ирмосо́м на 6.

 

И свята́го на 8, глас 8.

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Во́ду проше́д я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

 

Богозва́нне, я́ко вои́стину ми́лостив и кро́ток был еси́, о́тче,/ и вои́стину тих ду́хом,/ и одесну́ю Престо́ла Бо́жия стоя́ния сподо́бился еси́, блаже́нне;/ и ны́не, на Небесе́х сый, тишину́ пода́ждь се́рдцу моему́.

 

От млады́х ногте́й, святи́телю Иоа́нне,/ впери́лся еси́ умо́м к Бо́гу/ и стра́сти теле́сныя зо́льным воздержа́нием увяди́л еси́,/ вся́кими доброде́тельми украша́лся, прему́дре.

 

Егда́ иере́йский сан восприя́т,/ и Госпо́дня оправда́ния внима́я умо́м, святи́телю Иоа́нне,/ и от среды́ молвы́ удаля́лся, прему́дре,/ нечистоте́ не прикаса́лся еси́./ Та́ко, святи́телю, нечи́стая помышле́ния отжени́ от се́рдца моего́.

 

Богоро́дичен: Правосла́вия был еси́ учи́тель и́стинный и к Богоро́дице ве́лий моле́бник./ Но и ны́не, святи́телю, при́сно не преста́й посеща́я чад твои́х,/ я́ко к Бо́гу дерзнове́ние име́яй ве́лие.

 

Катава́сия: Крест начерта́в:

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,// и пое́т Тя дух мой.

 

Я́ко у́бо со́лнце взы́де на восто́це,/ ты же, святи́телю Иоа́нне, на се́вере, на престо́ле седя́ Вели́каго Нова́града, возсия́л еси́ све́тлыми дея́ньми,/ и лю́ди вся просвети́л еси́ уче́нии,/ и еретико́в уста́ и́стинным сло́вом загради́л еси́.

 

Благообра́зен обы́чай име́я/ и ко всем любо́вь Боже́ственную притяжа́в, прему́дре Иоа́нне,/ ва́рваром остроту́ притупи́, святи́телю, и до конца́ их низложи́.

 

Предочи́стив се́рдце твое́, моля́щуся тебе́ Бо́гу о по́льзе людсте́й,/ слы́шал еси́ глас Боже́ственный, глаго́лющ ти, е́же о поле́зных:/ моли́тва бо твоя́ услы́шана бысть,/ я́коже вели́каго о ста́де твое́м к Бо́гу моле́бника, святи́телю Иоа́нне.

 

Богоро́дичен: Совокупи́, Пречи́стая, вся правосла́вныя,/ е́же просла́вити Тя, Цари́це, Царя́ Христа́ ро́ждшую;/ дале́че же от нас отжени́ ва́рварское негодова́ние;/ рабу́ же Твоему́ пода́ждь сло́во,/ да возмогу́ воспе́ти Твоя́ пресла́вная чудеса́.

 

Конда́к и и́кос предпра́зднства.

 

Седа́лен,глас 4.

 

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

 

Егда́ моля́щуся тебе́ в вели́цей це́ркви Прему́дрости Бо́жия,/ преблаже́нне Иоа́нне,/ предочище́нный душо́ю и те́лом,/ гла́су же Боже́ственному явле́нно тебе́ возгласи́вшу,/ е́же о чудеси́ Богоро́дицы, и о избавле́нии гра́да,/ и о украше́нии Це́ркве Христо́вы,/ и прия́т от слове́с чуднаго о́наго гла́са и́стинных зна́мений и чуде́с дарова́ния,/ и Боже́ственная уче́ния излива́еши всем./ Те́мже и с любо́вию, о́тче, пра́зднуем святу́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства:

 

Де́ва Мари́я и Богоро́дица вои́стину,/ я́ко о́блак све́та, днесь возсия́ нам/ и от пра́веднику происхо́дит в сла́ву на́шу;/ не ктому́ Ада́м осужда́ется,/ и Е́ва от уз свободи́ся./ И сего́ ра́ди зове́м, вопию́ще со дерзнове́нием еди́ней Чи́стей:/ ра́дость возвеща́ет рождество́ Твое́ всей вселе́нней.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

 

Законополо́жника вели́ка, я́ко Моисе́я тя и Дави́да,/ вои́стину стяжа́вше, о́тче, ча́да твоя́,/ я́ко чадолюби́ва отца́, сы́нове Росси́йстии ублажа́ем.

 

Мно́ги у́бо це́ркви в сла́ву Бо́жию воздви́гшу ти, святи́телю,/ показа́лся еси́ сам храм Бо́гу соверше́н и нескве́рнен,/ чист душо́ю и те́лом, прему́дре,/ те́мже и нас сотвори́ хра́мы Ду́ха Пресвята́го, преблаже́нне.

 

Дне сын яви́лся еси́, в нощи́ же моля́щуся тебе́ Бо́гу/ в просвеще́нии слове́с Бо́жиих, о́тче Иоа́нне./ Враг ненави́димый хотя́ше постраши́ти тя,/ не терпя́ себе́ надо́лзе досажда́ема,/ но моли́твою твое́ю связа́ся вселука́вый.

 

Богоро́дичен: Влады́чице Богоро́дице, уста́ви церко́вное смуще́ние,/ во благостоя́нии же учини́ во ве́ки веко́в,/ и еретико́в уста́ загради́, возлюби́вших огнь негаси́мый,/ от него́же изба́ви нас, рабо́в Твои́х,/ и послужи́ти небла́зненно сподо́би/ И́же под ле́том бы́вшу и от Отца́ безле́тно возсия́вшу, Богома́ти:/ Того́ бо нам родила́ еси́.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: У́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же,/ зале́ свет повеле́ния прише́ствия Твоего́:/ и́миже у́бо озари́ ум наш, Влады́ко,// и наста́ви на стезю́ жи́зни.

 

Честно́е Воскресе́ние и Гроб Живоно́сный и́скренно узре́л еси́ во Иерусали́ме,/ две́рем церко́вным о себе́ тебе́ отве́рзшимся манове́нием Свята́го Ду́ха,/ и сподо́бился еси́ боговиде́ния почерпсти́, святи́телю Иоа́нне,/ искуси́теля же вся́чески победи́л еси́./ И ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу,/ е́же победи́ти вся иноплеме́нныя и неве́рныя правосла́вному наро́ду на́шему.

 

Вели́каго Нова́града насто́льник и архиепи́скоп был еси́/ и в Дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никс, процве́л еси́,/ словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м наслажда́я сердца́,/ прему́дре и богодухнове́нне./ И мы у́бо, ча́да твоя́, мо́лим тя, блаже́нне,/ да моли́твами твои́ми ми́лость получи́м от Спа́са Христа́,/ и я́ко на чадолюби́ва отца́ наде́емся.

 

Бо́жия Це́рковь жива́ и одушевле́на бысть, святи́телю вели́кий Иоа́нне,/ в Це́ркви Бо́жией простира́лся во дни и в нощи́, прему́дре,/ к Прему́дрости Бо́жии прилежа́:/ служи́тель бо и собесе́дник Бо́жий я́вственнейший был еси́,/ и Вели́каго Нова́града похвала́, и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние,/ правосла́вным лю́дем моли́твами твои́ми здра́вие да́руй и на пога́ныя побе́ды и одоле́ния.

 

Богоро́дичен: Це́рковь Тя Бо́жию, и пала́ту одушевле́нну,/ и ру́чку, в не́йже ма́нна, и жезл прозя́бший, и го́ру несеко́мую,/ и вся я́же о Тебе́ сбы́вшаяся проро́чества, Богоро́дице,/ служи́тель Твой, вели́кий святи́тель Иоа́нн славосло́вляше,/ и мо́лим Тя, еди́ну челове́ческаго ро́да отъе́мшую поноше́ние.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: К могу́щему мя спасти́ Го́споду/ из глубины́ грехо́вныя возопи́х,/ и от тли возведе́ живо́т мой,// я́ко Человеколю́бец.

 

К могу́щему Бо́гу ру́це простира́я иногда́, и спасе́ние обре́л еси́,/ вода́м же послужи́вшим тебе́ чрез естество́ Бо́жиим повеле́нием,/ искуси́тель же посрами́ся, и возрыда́, и до конца́ поги́бе/ твои́ми моли́твами, Иоа́нне святи́телю. Бо́гу тя просла́вльшу, я́коже дре́вле Моисе́я, прему́дре Иоа́нне,/ предста́ви бо тя па́стыря и вожда́,/ мо́ре жите́йское преводя́ща небла́зненно лю́ди,/ и́хже Христо́с искупй Свое́ю Кро́вию.

 

Самоде́ржца ума́ страсте́й сотвори́в,/ я́ве ца́рствовал еси́, я́ко изря́дный победи́тель,/ и ра́тных де́рзость покори́л еси́ моле́нием к Бо́гу и к Пречи́стей Богома́тери./ Ны́не же спосо́бствуй ве́рным твои́м на проти́вныя,/ Иоа́нне, вели́кий святи́телю.

 

Богоро́дичен: Кре́пость ве́рным, и стена́, и утвержде́ние Ты еси́, Пречи́стая,/ даде́ся от пра́ведных Иоаки́ма и А́нны;/ и по Гаврии́лову благове́щению Бог роди́ся из Тебе́./ Тобо́ю, Пречи́стая, всем истека́ют лу́чшая/ и на земли́ живу́щий к Небеси́ восхо́дят.

 

Конда́к, глас 4.

 

Подо́бен: Вознесы́йся:

 

Возвесели́ся явле́нно честна́я Це́рковь Христо́ва/ в па́мять днесь приснослову́щаго святи́теля Иоа́нна,/ от Вели́каго Нова́града возсия́вшаго,/ и всю страну́ удиви́вшаго пресла́вными чудодея́нии,/ и все́ми доброде́тельми украси́вшагося./ И по преставле́нии бо честно́е те́ло его́ обре́теся нетле́нно,/ источа́ющее ве́лия чудеса́./ Те́мже зове́м ему́: о всеблаже́нне!/ Моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

 

И́кос:

 

Пра́зднуем све́тло днесь, к це́ркви теку́ще, весь свяще́нный собо́р, и мона́си, и мно́жество наро́да, и все христоимени́тое ста́до,/ в па́мять отца́ на́шего святи́теля Иоа́нна./ Прославля́ем бо просла́вленнаго от Бо́га,/ его́же житию́ А́нгели удиви́шася,/ и ненака́занным в наказа́ние бысть,/ и огражде́ние помышле́нием челове́ческим,/ и Це́ркви основа́ние,/ непа́дающий бо столп Прему́дрости Бо́жия,/ и Вели́каго Нова́града стена́ и утвержде́ние,/ и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние,/ и вселе́нную удиви́вшаго пресла́вными чудодея́нии,/ и все́ми доброде́тельми украси́вшагося./ Те́мже по достоя́нию блажи́м его́,/ мо́лит бо Христа́ о всех нас.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Халде́йския пе́щи всепа́губную си́лу угаси́вше/ о́бразом А́нгела снизше́дшаго,/ Зижди́телю ю́ноши взыва́ху:// благослове́н еси́ и хва́льный, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Изнемо́гше иногда́ лю́дие, ору́жия проти́вных ви́дяще;/ ты же тогда́, Иоа́нне блаже́нне, я́рость на грех вооружи́л еси́,/ на моли́тву обрати́вся к ми́лостивому Бо́гу,/ и услы́шана бысть моли́тва твоя́,/ и лю́ди научи́л еси́ взыва́ти: благослове́н Бог отце́в на́ших.

 

Не се́ни у́бо послужи́л еси́, но но́вей благода́ти и и́стине,/ зако́н бо богопи́сан внутрь скрижа́ли се́рдца твоего́ от Бо́га прие́м, святи́телю Иоа́нне пребога́те./ Те́мже зако́н нам Полага́ющему научи́л еси́ взыва́ти: благослове́н Бог отце́в на́ших.

 

Богоро́дичен: Во све́те Госпо́дни ходя́ще,/ прииди́те, воспои́м Боже́ственную дверь Царя́ ца́рствующим, Мари́ю, Чи́стую Богоро́дицу,/ я́ко вои́стину наде́жду душ на́ших, зову́щим:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

 

Песнь 8

 

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго/ Го́спода по́йте// и превозноси́те во вся ве́ки.

 

С Небе́сными чи́нми водворя́яся во дво́рех Госпо́дних,/ во гра́де Жива́го Бо́га, святи́телю Иоа́нне равноа́нгельный,/ всено́щными стоя́нии вопи́л еси́ во бде́ниих:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Днесь све́тло пра́зднует Вели́кий Но́вград па́мять твою́,/ красу́ется житие́м твои́м преди́вным, Иоа́нне святи́телю./ Не помяни́ согреше́ний чад твои́х, о́тче,/ но, я́ко чадолюби́вый оте́ц, на ми́лость обрати́ся,/ моля́ ми́лостиваго Бо́га, Ему́же пое́м:/ хвали́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Храм свяще́нная душа́ твоя́ показа́ся Бо́жий,/ в не́йже Отец и Сын и Святы́й Дух па́че естества́ всели́ся,/ ты же, святи́телю, пога́ных нахожде́ния отжени́ от достоя́ния твоего́,/ правосла́вным лю́дем мир и здра́вие да́руй, зову́щим:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Богоро́дичен: Пои́стине вели́ким да́ром от Бо́га почте́н быв, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко сподо́бился еси́ послужи́ти чудеси́ Святы́я Богоро́дицы,/ преди́вному Ея́ зна́мению./ Моли́тва бо твоя́ поспешеству́ема к Бо́гу и к Пречи́стей Его́ Богома́тере:/ пои́стине бо моли́тва пра́веднаго поспешеству́ема.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

 

Удиви́л еси́ челове́ки в животе́ твое́м, преди́вный Иоа́нне,/ и по преставле́нии твое́м к Бо́гу/ вы́ше обы́чая вся чудеса́ соверши́шася в тебе́,/ Христу́ тя та́ко просла́вльшу,/ я́ко и́стинна служи́теля Своего́./ Мы же тя, я́ко кре́пка, свя́те, помо́щника во бране́х, ублажа́ем.

 

Мир Це́рквам пода́ждь, святи́телю, твои́ми моли́твами/ и хору́гви правосла́вной по́мощь на враги́ вся проти́вныя/ и рог Росси́йския земли́ возвы́си, блаже́нне,/ предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы./ И от нас неотсту́пен бу́ди, неотсту́пный к Бо́гу моли́твенниче,/ те́мже тя ублажа́ем.

 

Ма́лое сие́ и смире́нное хвале́ние приими́, святи́телю,/ от недосто́йных усте́н, и ме́рзкаго моего́ язы́ка,/ и от се́рдца нечи́ста:/ ты бо, вели́кий святи́телю Иоа́нне, преочище́нный душе́ю и те́лом,/ па́че со́лнечных луч облиста́л еси́, Бо́жия за́поведи соверша́в,/ и к Све́ту Невече́рнему преста́вился еси́./ Ве́рно тя чту́щим моли́ся пода́ти оставле́ние грехо́в, Иоа́нне блаже́нне.

 

Богоро́дичен: Свята́я Блаже́нная Ма́ти Бо́жия, пою́щия Тя любо́вию спаса́,/ искуше́ний молву́ разоря́ющи ми́лостивно:/ я́ко Бо́га ро́ждши, вся, ели́ка хо́щеши, твори́ти мо́жеши, Де́во,/ те́мже Тя велича́ем.

 

Свети́лен свята́го:

 

От Све́та Трисия́ннаго глас услы́шал еси́ Боже́ственный, святи́телю Иоа́нне,/ и Тро́ицу просла́вил еси́ во Еди́нице и Еди́ницу в Тро́ице,/ и лю́ди та́кожде научи́л еси́,/ и просвети́л еси́ мирски́я концы́ твои́м уче́нием./ Те́мже тя досто́йно почита́ем,/ творя́ще честну́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, предпра́зднства.

 

На хвали́тех стихи́ры свята́го, на 4, глас 2. Подо́бен: До́ме Евфра́фов: Пи́саны ве́чера на стихо́вне. Сла́ва, свята́го. И ны́не, предпра́зднства.

 

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

 

На Литурги́и слу́жба предпра́зднства и святи́теля.