Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба святителю Евфимию, архиепископу Новгородскому

 

На Го́споди, воззва́х : стихи́ры, глас 8.

 

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

 

От ю́ности му́дрости прилежа́в,/ святи́телю Евфи́мие,/ и Боже́ственное Писа́ние я́ко извы́к, преподо́бне,/ отложи́л еси́ вся, я́же ю́ности веду́щая сла́сти,/ Христо́в яре́м носи́ти изво́лил еси́,/ отону́дуже показа́лся еси́ сосу́д избра́н./ И сего́ ра́ди суд Бо́жий/ тя святи́теля лю́дем Свои́м поставля́ет,/ в правосла́вии наставля́юща ста́до твое́, преосвяще́нне.

 

Прему́дрости и ра́зума/ я́ко испо́лнен быв, Богоблаже́нне,/ христоимени́тым лю́дем/ изря́дный па́стырь был еси́,/ тех на па́жити благоче́стия наставля́я,/ непокаряющияся же прему́дре исправля́я./ Те́мже ны́не ча́да твоя́, святи́телю Евфи́мие,/ па́мять твою́ пра́зднующе,/ воспева́ем Христа́ Бо́га на́шего,/ тебе́ просла́вльшаго.

 

Благоче́стно житие́ на земли́,/ я́ко А́нгел, пожи́в, святи́телю,/ Це́рковь Боже́ственную украси́л еси́/ твои́ми честны́ми уче́нии,/ лю́ди, тебе́ Бо́гом вруче́нный,/ му́дре наставлявши к Того́ разуме́нию./ Те́мже и Христо́с тебе́ не то́кмо в животе́,/ но и по преставле́нии прославля́ет/ и даро́в чуде́с сподобля́ет,/ еди́н Человеколю́бец.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Столп непоколеби́м Це́ркве Христо́вы, о́тче, был еси́,/ те́мже, Боже́ственною ре́вностию разже́гся дерзнове́нно,/ непра́ведное сочета́ние пра́ведно разоря́еши/ и науча́еши всех апо́стольским и оте́ческим преда́нием последовати/ и от лю́боде́йствия, я́ко от зми́я, отбега́ти;/ непокаряющияся же твоему́ свято́му уче́нию/ суду́ Бо́жию ты́я предае́ши./ Его́же моли́, архиере́ю Евфи́мие,/ спасти́ся всем, и́же любо́вию почита́ющим/ свяще́нную па́мять твою́.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

 

Вход. Проки́мен дне. Чте́ния 3

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущий же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 10, 6, 8 и 9):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды объи́мет./ Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тии же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий Ю, пре́жде да́же разуме́ти Ю, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю./ Утреневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Яко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости и обита́тельница дел Его́./ Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ Аще же и многоиску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет;/ и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́:/ Бо́же отцо́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м/ и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ Ю с Небе́с от святаго жили́ща Твоего́ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

 

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие:/ безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́етея и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́йн Бо́жиих./ Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитре́ц./ И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та́я дру́га Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши./ Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие;/ и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному/ и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́./ В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́,/ и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́./ Сия́ помы́слиша и прельстйшася: ослепй бо я зло́ба их,/ и не разуме́ша та́йн Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н,/ живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла./ Щедр, и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яйся.

 

На лити́и стихи́ра, глас 6:

 

Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, слуго́ Госпо́день,/ му́же жела́ний, сосу́де избра́нный,/ сто́лпе утвержде́ния Це́ркве,/ Ца́рствию насле́дниче,/ не премолчи́ о нас, вопия́ ко Го́споду.

 

Сла́ва, глас 8:

 

Прииди́те, празднолю́бцы, в наро́читом пра́зднице/ до́браго па́стыря и учи́теля духо́вне торжеству́ем,/ честны́я твоя́ мо́щи любе́зно зря́ще/ и те́плою ве́рою взыва́юще:/ преблаже́нне святи́телю Евфи́мие,/ моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́.

 

И ны́не, Богоро́дичен. На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

 

 

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

 

Богому́дре святи́телю Евфи́мие,/ ты твои́ми моли́твами и посто́м,/ бде́нием же и ми́лостынею Бо́гови соедини́лся еси́,/ те́мже Ду́ху Пресвято́му дом и жили́ще показа́лся еси́./ Отону́дуже архиере́й Це́ркви Христо́ве, о́тче, был еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

 

Повину́йся за́поведи Бо́га Вседержи́теля,/ от ю́ности твое́й Того́ стопа́м, святи́телю, после́довал еси́./ Те́мже от Него́ благода́ть прия́л еси́/ де́йствовати пресла́вная чудеса́/ и ду́хи прогони́ти лука́выя/ от всех, любо́вию чту́щих тя.

 

Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те, вси, живу́щия по вселе́нней.

 

Кро́ток и незло́бив/ во всей жи́зни твое́й был еси́,/ святи́телю Евфи́мие,/ сего́ ра́ди обре́л, я́коже жела́л еси́,/ на Небесе́х со святы́ми поко́й./ Те́мже почита́ем святу́ю па́мять твою́,/ ве́рою пра́зднующе, Богоблаже́нне и всече́стне.

 

Сла́ва, глас 4:

 

Вели́каго архиере́я Евфи́мия блаже́ннаго/ свяще́нную па́мять дне́сь соверша́юще,/ Боже́ственными пе́сньми, прииди́те, вси почти́м/ о нас всегда́ моля́щася/ низпосла́ти мно́жество щедро́т/ и спасе́ние душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

 

Тропа́рь, глас 4:

Избра́н быв Бо́гови от ю́ности,/ святи́телю Евфи́мие,/ и, сего́ ра́ди архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ лю́ди, и́же тебе́ Бо́гом вруче́нныя;/ те́мже и по преставле́нии чуде́с дарова́ния от Го́спода прия́л еси́/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги./ Того́ моли́ о нас,/ соверша́ющих честну́ю па́мять твою́,/ да тебе́ вси непреста́нно ублажа́ем.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-й кафизме седа́лен святи́теля, глас 1.

Подо́бен: Ка́мени запеча́тану:

 

Уче́ньми твои́ми и де́лы Це́рковь Христо́ву украси́л еси́, Евфи́мие святи́телю,/ отону́дуже в ми́ре просия́ твое́ доброде́тельное житие́:/ в моли́твах, и поще́ниих, и бде́ниих о́браз ученико́м был еси́./ Те́мже вопие́м:/ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ Сла́ва Венча́вшему тя,/ Сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

 

Сла́ва: Егда́ к Боже́ственному жела́нию восклони́вся,/ горе́ мудрова́ния име́л еси́:/ до́лу влеку́щая отри́нув, и я́же на земли́ вся возненави́дев,/ и Христу́, блаже́нне, присво́ился еси́,/ Его́же моли́ о пою́щих тя.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Наста́ви ны на пу́ть покая́ния, уклоншияся при́сно к безпу́тием зол/ и преблага́го прогневавшия Го́спода,/ неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие жили́ще.

 

По 2-й кафизме седа́лен, глас 4:

 

Смиренному́дрие предпочита́я был еси́, Евфи́мие святи́телю,/ и отсю́ду просла́вился еси́ я́ко Боже́ственный архиере́й,/ принося́ же́ртвы поже́ршемуся во́лею Христу́ Бо́гу на́шему,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва: Зе́млю се́рдца твоего́ моли́твенным ра́лом обнови́в,/ и боле́зньми по́стническими, я́ко безпло́тен, пожи́в,/ и архиере́йства па́ству до́бре упа́с,/ и сего́ ра́ди пресели́вся в преми́рная,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

 

А́ще ли прилучится в по́стный де́нь, глаго́лем седа́льны по 1-й кафизме и по 2-й Трио́ди, а по 3-й кафизме глаго́лем седа́льны о́ба святи́теля.

 

По полиеле́и седа́лен святи́теля, глас 8.

 

Подо́бен: Прему́дрости:

 

Я́ко доброде́телен и кро́ток, Це́рковь Христо́ву уясни́л еси́,/ де́лы соблю́д е́же по о́бразу Бо́жию, архиере́ю вели́кий Евфи́мие,/ просия́ бо доброде́тельное твое́ житие́ в ми́ре и от всех сла́вится./ Те́мже вси, благодари́те, вопие́м ти:/ Богоблаже́нне святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Я́ко Де́ву и Еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем/ сме́рть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35 от полу́.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Благоуха́ет честна́я ра́ка моще́й твои́х,/ Евфи́мие святи́телю,/ всем ве́рным исцеле́ние душа́м и телесе́м да́рующи./ Те́мже тя мо́лим,/ богодарова́нное твое́ ста́до в ми́ре соблюсти́,/ да вси тя я́ко и́стиннаго па́стыря и моли́твенника к Бо́гу/ непреста́нно велича́ем.

 

Кано́н святи́теля Евфи́мия. Творе́ние Пахомия, и́же от Святы́я Го́ры. Глас 2.

 

Пе́снь 1

 

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

 

Я́ко река́ прему́дрости и ра́зума, святи́телю Евфи́мие, был еси́,/ ка́плю и мне да́руй,/ да возмогу́ и аз ма́лое руки́ мое́й хвале́ние твоему́ вели́честву принести́, блаже́нне.

 

Судо́м Бо́жиим и челове́ческим избра́нием/ архиере́йства ма́стию пома́зан быв, святи́телю Евфи́мие,/ па́стырь преизря́ден был еси́,/ же́ртвы Бо́гу вся́чески принося́, свяще́нне.

 

Источа́ют прему́драя уче́ния устне́ твоя, святи́телю,/ Боже́ственную сла́дость иму́ще,/ е́юже напита́вшеся, ча́да твоя́,/ тебе́ любо́вию непреста́нно почита́ем.

 

Богоро́дичен: И́же нас ра́ди из Тебе́, Де́во,/ в челове́ка премно́гою бла́гостию облеки́йся,/ свяще́нных собо́ры, Того́ возлюбльшия, просла́вил е́сть.

 

Пе́снь 3

 

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́/ в се́рдца нас, пою́щих Тя.

 

Житие́ по Бо́зе стяжа́в, святи́телю,/ в посте́ и моли́тве мно́го вре́мя пребы́л еси́,/ вери́ги тя́жки нося́ на те́ле твое́м,/ я́же ны́не зря́ще, чуди́мся терпе́нию твоему́.

 

Де́лы и словесы́ Боже́ственными укра́шен быв, святи́телю Евфи́мие,/ Це́рковь Христо́ву благоче́стно упа́сл еси́,/ те́мже и ра́дости сподо́бился еси́ Го́спода твоего́,/ нас помина́й, тебе́ сла́вящих.

 

Житие́ твое́, блаже́нне, доброде́тельми уясни́л еси́,/ те́мже твоя́ исправле́ния по мно́гим страна́м проповедаются, о́тче,/ и, от земли́ преше́д, дости́гл еси́ е́же та́мо со святы́ми пребыва́ния.

 

Богоро́дичен: Пала́ту кра́сную неизрече́ннаго бога́тства, Де́во, зна́ем/ и по до́лгу Тя сла́вим,/ спасшийся рождество́м Твои́м, Всенепоро́чная.

 

Седа́лен, глас 8.

 

Подо́бен: Прему́дрости:

 

У́мная очеса́, святи́телю, я́ко всегда́ име́я к Бо́гу просте́рта,/ у́жем желе́зным обложи́в себе́, блаже́нне,/ мно́гажды всю но́щь без сна пребы́л еси́,/ удруча́я пло́ть твою́, преблаже́нне,/ вери́ги же, я́же на тебе́, не позна́ны бы́ша, да́же до исхо́да е́же отсю́ду./ Те́мже и Христо́с, Его́же ра́ди жесто́кое житие́ претерпе́л еси́,/ да́рует тебе́ неболе́зненное е́же на Небесе́х житие́./ Того́ моли́, святи́телю Евфи́мие, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию свяще́нную па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4

 

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы/ не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, воплоще́н,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Храни́тель бу́ди оте́честву твоему́ и лю́дем, святи́телю,/ избавля́я враг наше́ствия, гла́да же и па́губы,/ да, моли́твами твои́ми спа́сшеся, тебе́ вси я́ко засту́пника велича́ем.

 

Любому́дренно душе́вный кора́бль в ти́хое приста́нище управля́я, святи́телю,/ моли́твам и ми́лостыни прилежа́л еси́,/ тле́нное бога́тство в нетле́нное, Богоблаже́нне, прелага́я./ Те́мже и прия́л еси́ Небе́сное бога́тство.

 

Чи́сто о́ко душе́вное име́я, зрительно Небе́снаго восхо́да,/ те́мже на земли́ жи́знь твою́ до́бре упра́вил еси́, святи́телю./ Сего́ ра́ди Це́рковь Бо́га Жива́го, Евфи́мие, был еси́.

 

Богоро́дичен: Бог, из Тебе́ роди́вся, Госпоже́ Всенепоро́чная,/ от облада́юща врага́ мир Тебе́ ра́ди изба́ви,/ святи́тельский же лик, же́ртву Тому́ принося́щий, возвели́чи.

 

Пе́снь 5

 

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас,/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

 

Блаже́нную жи́знь, святи́телю Евфи́мие, на земли́ пожи́л еси́/ и отсю́ду к Небе́сному житию́ сла́вно преше́л еси́./ Те́мже и, по преставле́нии твое́м ра́ку твою́ обстоя́ще/ и любе́зно покланя́ющеся тебе́, свяще́ние почерпа́ем.

 

Преосвяще́нствован душе́ю и те́лом, о́тче, был еси́,/ све́тло Влады́чней трапе́зе предстои́ши, Же́ртву Тому́ Безкро́вную принося́./ Те́мже я́ко священнотаи́нник приле́жно о нас моли́ся.

 

Дре́вняго Корни́лия моли́тве и ми́лостыни подо́бяся,/ ми́лостив к тре́бующим, о́тче, был еси́./ Тем от Христа́ Бо́га досто́йно слы́шиши:/ моли́твы твоя́ и ми́лостыни взыдо́ша предо Мно́ю./ Сего́ гла́са и нам услы́шати, блаже́нне, помоли́ся.

 

Богоро́дичен: Свяще́нными гла́сы Тя, добро́ту Иа́ковлю, пое́м,/ пло́тски ро́ждшую ми́рови Свет, И́же от Све́та,/ просвеща́ющий архиере́йския собо́ры.

 

Пе́снь 6

 

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Сын Све́та и дне, святи́телю, был еси́,/ те́мже и всели́лся еси́, иде́же Свет Невече́рний и поко́ища пра́ведных,/ того́ Све́та моли́ получи́ти всем, па́мять твою́ пра́зднующим.

 

Свяще́нныя и пречестны́я хра́мы в сла́ву святы́х мно́гия воздви́гл еси́,/ те́мже и мно́гия святы́я име́л еси́ хода́таи, промышля́ющия тебе́ поле́зная,/ но, я́ко с ни́ми водворя́лся, о нас моли́ся.

 

Све́тло лице́ в жи́зни име́я, блаже́нне,/ потща́лся еси́ светле́йшу и ду́шу твою́ Христу́ предста́вити,/ е́же и получи́л еси́, Евфи́мие./ Те́мже бу́ди те́плый моли́твенник, я́ко святи́тель о чту́щих тя.

 

Богоро́дичен: Во утро́бу Твою́ всели́вся, все челове́ческое существо́ обожи́/ и святи́телей лик мно́жество свяще́нно привлече́/ сла́вити Тя, Богоневе́сто.

 

Конда́к, глас 8.

 

Подо́бен: Избра́нной:

 

Я́ко архиере́ем сопресто́льник/ и святи́телем изря́дный побо́рник был еси́, святи́телю Евфи́мие,/ не преста́й сохраня́я оте́чество твое́,/ град же и лю́ди, и́же тебе́ ве́рою почита́ющия/ и честны́м моще́м твои́м покланя́ющияся,/ да велегла́сно тебе́ вси вопие́м:/ ра́дуйся, святи́телю Богому́дре.

 

И́кос:

 

Ева́нгельскому словеси́ внят, преподо́бне,/ душе́вный ра́зум впери́в к просвеще́нию светолу́чныя зари́,/ душетле́нныя стра́сти до конца́ потреби́л еси́./ Доброде́тельным же житие́м А́нгелом и челове́ком преди́вен показа́лся еси́./ И сего́ ра́ди вели́каго Нова́града архиере́йства сподо́бився,/ Це́рковь украси́л еси́, лю́ди просвети́л еси́/ и до конца́ в правосла́вии утверди́л еси́,/ да вси велегла́сно вопие́м ти:/ ра́дуйся, Евфи́мие, святи́телю Богому́дре.

 

Пе́снь 7

 

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

 

Вели́кий Но́вград, и́же в себе́ тебе́ стяжа́вый,/ ра́достию ра́дуется, святи́телю Евфи́мие:/ тя бо, я́ко сте́ну име́я тве́рду и столп необорим,/ Христа́ воспева́ет, тебе́ сему́ дарова́вшаго.

 

И́же пре́жде тебе́ бы́вшим архиере́ом красота́ был еси́, блаже́нне,/ святи́телей удобре́ние, мона́хов о́браз,/ Христо́вы же Це́ркве преизря́дный па́стырь яви́лся еси́,/ Богоблаже́нне о́тче Евфи́мие.

 

Илиину́ ре́вность восприи́м, святи́телю,/ те́мже ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих возмого́ша увеща́ти тя,/ е́же тех о согреше́ниих не облича́ти./ Ты же не преста́л еси́, до́ндеже коне́чнее о́нех испра́вил еси́.

 

Богоро́дичен: Кра́сную обре́т и до́брую в жена́х Тя, Пречи́стая,/ прекра́сное Сло́во всели́ся в пречи́стое чре́во Твое́,/ вся ли́ки святи́телей освящ, зову́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Пе́снь 8

 

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га,/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода/ и превозноси́те во вся ве́ки.

 

Судо́м Бо́жиим и всенаро́дным избра́нием/ отню́дуже при́зван был еси́, преподо́бне, на престо́л вели́кия Це́ркве,/ та́мо па́ки отхо́диши промышле́нием твоего́ Влады́ки,/ да отню́дуже сия́ прия́л еси́,/ па́ки та́мо чи́ста того́ с душе́ю Бо́гу преда́си.

 

Пречестна́я ра́ка, Богоблаже́нне, иде́же положе́но бы́сть честно́е те́ло твое́, святи́телю,/ благово́ние и освяще́ние всем, ве́рою приходя́щим, испуща́ет,/ от души́ Христу́ вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Христо́с тя святи́теля избра́,/ я́ко не́кое свети́ло, могу́ща тве́рдь церко́вную просвеща́ти/ и свои́ми уче́ньми лю́ди, тебе́ вруче́нныя, наставля́ти Творцу́ вопи́ти:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

 

Богоро́дичен: Уны́л име́я по́мысл и ду́шу, сластьми́ отягче́ну,/ к Тебе́ прибега́ю, Богороди́тельнице Чи́стая, и вопию́ Ти:/ воздви́гни и спаси́ мя, окая́ннаго и осужде́ннаго.

 

Пе́снь 9

 

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

 

Оби́тель, в не́йже сподо́бился еси́ яре́м Христо́в прия́ти,/ та́мо вся дни твоя́ ве́рою и ду́хом кроме́ телесе́/ неразлу́чен, о́тче, пребы́л еси́,/ те́мже и по преставле́нии та́мо повелева́еши положи́тися,/ иде́же и чуде́с дарова́ния от Го́спода, святи́телю Евфи́мие, прия́л еси́.

 

Руко́ю мое́ю недосто́йною приноси́мое тебе́ с трудо́м хвале́ние,/ святи́телю Евфи́мие, не пре́зри, но приими́/ и моли́ Творца́ твоего́ и Влады́ку/ та́мошняго мя изба́вити ве́чнаго муче́ния, тебе́ ве́рою почитающа.

 

Певцы́ твоя́, тебе́ и́скренно воспева́ющии/ и твою́ па́мять честну́ю, святи́телю Евфи́мие, ве́рою прославля́ющии,/ освяти́ и просла́ви и от бед избавля́й, и напа́стей, и та́мо ве́чнаго муче́ния,/ да тебе́ всегда́ воспева́ют.

 

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши ми суди́ти,/ и не осуди́ мене́ во о́гнь, да не я́ростию обличи́ши мене́,/ мо́лит Тя Де́ва, Тебе́ ро́ждшая, Христе́,/ А́нгельстии собо́ри и святи́телей совокупле́ния.

 

Свети́лен.

 

Подо́бен: Посети́л ны е́сть:

 

Дне́сь святи́теля Евфи́мия све́тлая наста́ па́мять,/ ве́рныя просвеща́ет и тьму́ пре́лести разоря́ет/ ве́рою приходя́щим к честны́м того́ моще́м.

Богоро́дичен:

 

Свет возсия́ безле́тный от Отца́ пре́жде век,/ в ле́то ны́не напосле́док, из Тебе́, Де́во, яви́ся на спасе́ние ми́ра./ К Нему́же не преста́й о лю́дех Твои́х моля́щися.

 

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8.

 

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

 

Неукло́нно, преблаже́нне,/ пу́ть жи́зненный ше́ствовал еси́:/ по́стническими боре́нии/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́,/ кра́сная ми́ра оста́вил еси́,/ Небе́сную красоту́ возлюби́л еси́,/ иде́же со А́нгелы при́сно весели́шися./ Святи́телю Евфи́мие,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

В ю́ности целому́дрие стяжа́л еси́,/ в ста́рости ра́зум обострил еси́,/ ду́шу пресве́тлу сотвори́л еси́,/ архиере́йства сан восприе́м,/ Це́рковь добро́тами украси́л еси́,/ лю́ди твоя́ просвети́л еси́./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ святи́телю Богому́дре,/ моли́ о творя́щих па́мять твою́.

 

Собери́теся, празднолю́бцы, дне́сь,/ в па́мять Евфи́мия святи́теля,/ и сию́ ку́пно вси торжеству́йте:/ сей бо благоче́стия подража́тель/ и о ста́де свое́м те́плый моли́твенник,/ Росси́йския земли́ удобре́ние,/ вели́каго же Нова́града похвала́ и утвержде́ние,/ к нему́же приле́жно возопие́м:/ моли́ Христа́ Бо́га о чту́щих па́мять твою́.

 

Сла́ва, самогла́сен, глас то́йже:

 

Дне́сь воспое́м святи́теля,/ благоче́стия наста́вника,/ Це́ркве столпа́ непоколеби́ма,/ исто́чника исцеле́ний неисчерпа́ема,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ вели́каго же Нова́града просвети́теля/ и о всех моли́твенника те́пла./ К нему́же возопии́м:/ святи́телю Евфи́мие,/ не преста́й моля́ся за души́ на́ша.

 

И ны́не: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

 

А́ще ли суббо́та, пое́м Славосло́вие вели́кое. А́ще ли пост, на стихо́вне в Трио́ди.

 

Сла́ва, святи́теля, глас 6:

 

О́трок яви́лся еси́ смире́н,/ беззло́бием украша́яся,/ сего́ ра́ди Христо́с Бог овца́м Свои́м па́стыря тя поста́ви/ и я́ко неисче́тно бога́тство Свои́х щедро́т/ яви́ тя вели́кому Нову́граду,/ обурева́емым во ско́рбех ти́хое приста́нище./ И ны́не, святи́телю, не премолчи́,/ вопия́ за ны ко Го́споду.

 

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

 

А́ще ли среда́ или́ пято́к, Крестобогоро́дичен:

 

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ ро́ждшая вопия́ше:/ что стра́нное/ е́же ви́жу та́инство, Сы́не Мой?/ Как о на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шен,/ жи́зни Пода́телю?

 

На Литурги́и, а́ще суббо́та, Блаже́нны святи́теля, пе́сни 3-я и 6-я, и про́чая слу́жба святи́тельская.

 

Моли́тва

 

О́тче святи́телю Евфи́мие! Ты от ю́ности твое́й Христа́ возлюби́л еси́ и, благода́тию Его́ укрепля́емь, вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́, чи́стым житие́м и кро́тким нра́вом угоди́л еси́ Го́сподеви, и по благода́ти Его́ на престо́ле святи́тельства был еси́, и яви́лся еси́ па́стве Христо́вей Вели́каго Нова́града па́стырь изря́ден, полага́я ду́шу твою́ о ста́де твое́м. Те́мже и по сме́рти твое́й просла́ви тя Пастыренача́льник Христо́с подая́нием чуде́с, от Тебе́ истека́ющих, пода́й нам тебе́ о́браз доброде́тельнаго жития́ и те́плаго моли́твенника. Те́мже и аз, гре́шный и уны́лый, припа́дая к моще́м твои́м, молю́ся тебе́ усе́рдно: уго́дниче Христо́в, да́ждь ми ру́ку по́мощи, воздви́гни мя моли́твами твои́ми из глубины́ грехо́вныя. Се бо волна́ми страсте́й плотски́х и уны́ния и ины́ми тьмочи́сленными жите́йскими треволне́нии обурева́юся и погиба́ю. Бу́ди у́бо мне, многогре́шному, те́плый ко Христу́ предста́тель и моли́твенник, да и аз, от потопле́ния грехо́внаго изба́влен, ко приста́нищу непоро́чнаго жития́ благода́тию Христо́вою дости́гну, и чи́стым житие́м просла́влю Спаси́теля моего́, Кро́вию Свое́ю мене́ искупи́вшаго, и, та́ко житие́ сконча́в, получу́ живо́т ве́чный во Ца́рствии Небе́снем, иде́же сла́вится пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.