Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба преподобному Савве Вишерскому

 

На вече́рни

 

Блажен муж: На Господи, воззвах: поставим стихов 6 и поем стихиры святаго, глас 5

 

Подобен: Преподо́бне о́тче

 

Преподо́бне о́тче Са́вво,/ любо́вию Боже́ственною разжига́емь,/ оте́чество и род оста́вил еси/ и в чужди́х страна́х пусты́ню дости́г,/ и та́мо столп созда́в,/ и в нем до́бре подвиза́лся еси./ Те́мже и по преставле́нии твое́м/ благода́ть от Го́спода прия́л еси чуде́с./ Моли́ спасти́ся тя почита́ющим.

 

Преподо́бне отче Са́вво,/ любве́ ради Учи́теля твоего́/ вся, яже на земли́, преоби́дел еси/ и в пусты́ню всели́вся,/ пло́ти по́хотное мудрова́ние умертви́л еси/ и по́стническими труды́ твое́ житие́ уясни́л еси,/ отону́дуже и ученики́ собрав, ревну́ющия твоему житию,/ и сия́ Христу приве́л еси,/ егоже моли́ спасти́ся всем пою́щим тя.

 

Иже непра́ведно разбо́йнически наше́дших на оби́тель твою, преподо́бне,/ хотя́щих оскорби́ти ученики́ твоя,/ от столпа́ яко уви́дев, то́кмо жезла́ ударе́нием устраши́л еси:/ они же, яко позна́вше свое безчелове́чное суровство́,/ с студо́м к бе́гству устреми́шася./ Христу моли́ся, спасти́ся душа́м нашим.

 

Слава, глас 6:

 

В чужди́х страна́х водвори́вся, преподо́бне,/ и в пустыню безмо́лвия вшед,/ и та́мо столп созда́л еси,/ в не́мже Небесное богатство стяжа́л еси:/ слеза́ми постя́ся убо се́ял еси,/ радостию же пожина́еши трудо́в твои́х плоды./ Тем оби́тель, юже труды́ твоими стяжа́л еси, со ученики́/ не оста́ви, но ми́лостивно посеща́й,/ и Христу, отче Са́вво, моли́ся спасти́ся душа́м нашим.

 

И ныне, Богородичен: Кто Тебе не ублажит:

 

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

 

При́тчей чте́ние (главы́ 3 и 8):

 

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т;/ исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим:/ я́ко Аз прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́зании же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзски же предо Мно́ю устны́ лжи́выя./ С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х: ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша и испо́лнитеся Ду́ха.

 

При́тчей чте́ние (главы́ 10 и 11):

 

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет./ Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются./ Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́./ Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие: уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости./ Соверше́ние пра́вых наста́вит их, и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их./ Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти./ У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа./ Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда./ Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их: безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет./ Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый./ Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное./ Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование./ Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется./ Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́та во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ Ибо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцаря́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющийся Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На стихо́вне стихи́ры преподо́бнаго, глас 2

 

Подобен: До́ме Евфра́фов:

 

Яко преходя́щую жизнь, юже на земли́ презре́л еси, блаже́нне:/ и та́мо сподо́бился еси улучи́ти жизнь блаженную/ и Божия сия́ния при́емлеши, Богоносе.

 

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его.

 

Любве́ ради Христовы, преподо́бне Са́вво,/ плоти рачи́тельное умертви́л еси мудрова́ние/ и от страсте́й ду́шу свобо́дну Богу предста́вил еси.

 

Стих: Блажен муж, боя́йся Господа,/ в за́поведех Его восхо́щет зело́.

 

Бо́дренными моли́твами и сле́зными исто́чники/ Церковь верных/ обогати́л еси, Богоблаже́нне.

 

Слава, глас 2:

 

В столп яко вшел еси, преподо́бне,/ и отту́ду доброде́тели ра́ди к Небе́сному гра́ду преше́л еси:/ дости́гл пра́ведных поко́я и святых ра́дования./ Темже с ними приле́жно, Са́вво, моли́ся/ о и́же ве́рою жизнь твою почита́ющих/ и честно́е твое успе́ние сла́вящих,/ всякаго сопроти́внаго обстоя́ния изба́витися свяще́нному твоему стаду,/ да сего ради тя вси ве́рно почита́ем.

 

И ныне, Богородичен

 

Тропарь, глас 4:

 

От ю́ности твоей весь Богу порабо́тился еси, блаже́нне,/ и Того ради любве́ оте́чество и род оста́вил еси,/ в пустыню всели́вся/и в ней жесто́кое житие́ показа́в,/ чуде́с дарова́ния от Господа приял еси,/ Са́вво преподо́бне,/ моли́ Христа Бога спасти́ся душа́м на́шим.

 

На у́трени

 

На Бог Господь: тропарь дважды. Слава, и ныне, Богородичен: Еже от века утае́нное

 

По 1-й кафизме седален, глас 4

 

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф

 

Удиви́ся, преподо́бне Са́вво,/ во всем мире, Богоно́се, житие́ твое,/ яко от утро́бы ма́терни избра́н еси Богом./ Тем ныне со А́нгелы лику́еши в Небе́сных./ Помина́й нас, творя́щих па́мять твою,/ Са́вво преподо́бне.

 

Слава, и ныне, Богородичен:

 

Обнови́ла еси, Чи́стая,/ Боже́ственным Рождеством Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́,/ и воздви́гла еси вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Темже Тя по до́лгу блажи́м вси, Дево Препросла́вленная,/ якоже прорекла́ еси.

 

По 2-м стихословии седален, глас 5

 

Подобен: Собезнача́льное Сло́во

 

По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ яко умертви́вша вся прило́ги страсте́й воздержа́нием тве́рдым/ и кре́пким терпе́нием вои́стинну/ и посрами́вша зело́ сопроти́внаго всю горды́ню,/ и ныне моля́щася Го́сподеви/ поми́ловатися душа́м нашим.

 

Слава, и ныне, Богородичен:

 

Страшно́ чу́до зача́тия,/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе позна́ся, Чистая Присноде́во./ Ужаса́ет ми ум и удивля́ет помышле́ния:/ слава Твоя, Богоро́дице, всем простре́ся на спасе́ние душа́м нашим.

 

По полиелеи седален, глас 1

 

Подобен: Гроб Твой, Спа́се

 

Погре́бл еси страсте́й все воста́ние умерщвле́нием пло́ти, свяще́нный отче,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси./ Темже днесь Христова Це́рковь пра́зднует/ твою досточу́дную па́мять,/ преподо́бных украше́ние.

 

Слава, и ныне, Богородичен:

 

Наста́ви ны на путь покая́ния,/ уклоня́ющияся всегда ко злым безпу́тием и преблага́го Бога прогне́вающия,/ Неискусобра́чная Благослове́нная

Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков,/ Божие селе́ние.

 

Степенна, прокимен: Всякое дыхание: Евангелие преподобническое.

 

По 50-м псалме стихира, глас 6

 

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х:/ темже на Небесе́х обре́л еси мзду трудо́в твои́х,/ де́монская разори́л еси по́лчища/ и А́нгельския дости́гл еси чи́ны,/ ихже житию без поро́ка поревнова́л еси,/ дерзнове́ние имея ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м нашим.

 

Канон преподобнаго Саввы, глас 4

 

Творение священномонаха Пахомия

 

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя,/ и напо́лнятся Духа,/ и сло́во отры́гну Царице Матери,/ и явлю́ся све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

 

Смири́лся еси Христа ради, о́тче, и крест взем,/ от оте́чества и сро́дников, яко от зми́я, бе́гал еси:/ отню́дуже в пусты́ню вшед/ и в ней трудолю́бно подвиза́лся еси, преподо́бне.

 

От ю́ности твоея́, о́тче Са́вво, ум к Богу впери́в,/ и тле́нными нетле́нная, яко до́брый купе́ц, купи́л еси:/ темже ныне сше́дшеся,/ па́мять твою́ почита́ем.

 

Христо́вым раче́нием, о́тче Са́вво, па́че огня распала́емь,/ настоя́щая яко ничто́же су́щая презре́л еси:/ и сего́ ра́ди в поко́ища вселился еси,/ идеже пра́ведных души веселя́тся.

 

Богородичен:

Боля́ща исцели́ душе́ю и те́лом, Влады́чице, раба Твоего,/ блаже́ннаго Са́ввы моле́нием:/ Тебе бо Предста́тельницу вси су́щии в печа́лех стяжа́хом, яко Ро́ждшую Спасе́ние наше.

 

Катавасия: Отверзу уста моя

 

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе совоку́пльшия, духо́вно утверди́/ в Боже́ственней Твоей славе,/ венце́в сла́вы сподо́би.

 

Сна твои́м очесе́м не дал еси, блаже́нне Са́вво,/ ни ве́ждом дрема́ния, до́ндеже сподо́бился еси пра́ведных селе́ния,/ яже угото́ва Бог, преподо́бне, лю́бящим Его.

 

Бо́дренными твоими моли́твами, отче Са́вво, и жесто́ким воздержа́нием/ Богу на земли́ до́бре угоди́л еси:/ сего ради стра́шен враго́м/ и сла́вен челове́ком был еси.

 

Ра́йскую жизнь и та́мо святых селе́ние/ всегда во уме твое́м помина́л еси, преподо́бне./ Темже во слезах и воздыха́ниих всю твою жизнь, о́тче Савво, преше́л еси./ Сего ради и по смерти Христо́с чудесы́ тя просла́ви.

 

Богородичен

Источа́еши исцеле́ний струи́ боля́щим, Де́во, всюду:/ Тя бо исто́чник показа́ милосе́рдия, Владычице,/ Иже ми́лости исто́чник,/ из Тебе рожде́йся па́че ума́.

 

По 3-й песни седален, глас 4

 

Подобен: Вознесы́йся

 

Ю́ность твою́, преподо́бне, воздержа́нием увяди́л еси,/ стра́сти теле́сныя, яко пле́нника ху́да, связа́в,/ ду́ху повину́л еси:/ и сего́ ра́ди, о́тче Са́вво,/ Христос чудесы́ пресла́вно тебе венча́ет,/ Един прославля́яй святыя Своя.

 

Слава, и ныне, Богородичен:

Умертви́ся вся кре́пость моя от мно́жества безме́рных моих зол,/ и, мно́гими скорбьми́ одержи́м, уже отча́яхся:/ но помози́ ми, Владычице, Са́ввы блаже́ннаго предста́тельством,/ яко Ра́дость ро́ждшая пла́чущим и утеше́ние.

 

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иисус Пребожественный,/ нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия:/ слава, Христе́, силе Твоей.

 

Житие́ твое, отче Са́вво,/ чу́дно на земли́ показал еси,/ вели́ко поще́ние и смирение:/ и сего ради та́мошняго жития́ вели́чество насле́дил еси./ Моли́ спасти́ся от бед поющим тя.

 

Симео́на вели́каго, на столпе́ жи́вшаго,/ житию́ после́дуя, преподо́бне,/ темже тому́ ели́ко мо́щно именова́ние от жития́ стяжа́л еси,/ Са́вво пребога́те.

 

Посто́м и моли́твами тело твое, отче Са́вво, изнури́л еси/ и сего ради сподо́бился еси ви́дети неизрече́нная блага́я,/ яже святым угото́вана./ С ни́миже, отче Са́вво, о нас моли́ся.

 

Богородичен:

Кров, и заступле́ние, и прибе́жище бу́ди ми, Дево, рабу Твоему,/ исцели́ мя от безме́рных зол,/ еже мощи́ воспева́ти, Пречи́стая:/ слава Рождеству́ Твоему.

 

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твоей,/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси во утро́бе над всеми Бога,/ и родила́ еси Безле́тнаго Сына,/ всем, воспева́ющим Тя,/ мир подава́ющая.

 

Чи́сто житие́ твое/ от юности потща́лся еси, преподо́бне, сохрани́те:/ темже, чистоту́ твою видев, Пресвятый Дух/ в тя всели́ся.

Яко преоби́дев тле́нная, ве́чная, отче, сподо́бился еси прия́ти/ по нело́жному словеси́: проси́те и прии́мете./ Темже яко проси́л еси,/ сия по досто́инству прия́л еси.

 

Место, еже сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя, преподо́бне, освяти́ся/ и по многим страна́м прославля́емо есть,/ яко в себе мо́щи твоя иму́щее.

 

Богородичен:

Не преста́й моля́щи, егоже родила́ еси, Богоневе́сто,/ яко Спа́са и Влады́ку,/ разреше́ние ми пода́ти скорбе́й и боле́зней облегче́ние,/ яко да прииму́ прощение, песносло́вя Тя во веки.

 

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богоматере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея ро́ждшагося Бога сла́вим.

 

Твое великое житие́ и чистоту́,/ к сим же безме́рное смире́ние прови́дев,/ Пресвяты́й Дух, славна тя всем, о́тче, показа́./ Темже от сего жития́ ко о́ному преше́д,/ получи́л еси с пра́ведными та́мо весе́лие.

 

Днесь наста́вши свяще́нная па́мять твоя, преподо́бне Са́вво,/ весели́т ученики твоя,/ воспева́ющия любо́вию по́двиги твоя,/ иже, честно́е твое успе́ние сла́вяще, торжеству́ют,/ яже моли́твами твои́ми, отче, соблюди́.

 

Разбо́йницы пе́рвее прише́дше тебе оскорби́ти, преподо́бне,/ но тех разуме́в лука́вство, возви́гнути тем дре́во рекл еси,/ не могу́щим же мно́гим тебе еди́ному проти́витися./ Темже яко посра́млени про́чее со страхом отбежа́ша,/ паче побежде́ни бывше, не́жели победи́ша.

 

Богородичен:

Твою по́мощь даждь ми/ и изба́ви мя от бед и скорбе́й/ и прегреше́ний моих,/ яже всех ро́ждши Избавле́ние.

 

Кондак, глас 8

Подобен: Взбра́нной Воево́де

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся/ и всели́вся в пусты́ню,/ и та́мо на столп вшед, иде́же жесто́кое житие́ показал еси,/ и мно́гих житие́м удиви́в,/ отню́дуже дарова́ние чудес от Христа прия́л еси,/ помина́й нас, честву́ющих па́мять твою, да зове́м ти:/ радуйся, Са́вво, отче наш.

 

Икос:

Ева́нгельский глас, отче, услы́шав,/ вся оста́вил еси плотска́я мудрова́ния,/ бога́тство и славу в ничто́же вмени́в,/ на стра́сти, яко безпло́тен, подвиза́лся еси,/ и Безпло́тных ликостоя́ния чистото́ю сподо́бился еси,/ и ра́зума дарова́ние от Бога прия́л еси,/ еже пода́ждь в пе́снех пою́щему ти си́це:/ радуйся, Са́вво преподо́бне и Богоно́сне, Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле;/ радуйся, Духа Свята́го прекра́сное оби́телище;/ радуйся, Богоблаже́нне, вельми́ подвиза́вся во вре́менней жизни,/ по достоя́нию обогати́лся еси благода́тию Духа,/ ея́же дарова́ние пода́ждь нам, ча́дом твоим, да зовем ти:/ радуйся, преподо́бне Са́вво, отче наш.

 

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Господь и Бог благослове́н еси.

 

Источа́ет чудеса́ честна́я ра́ка твоя, преподо́бне,/ преизоби́лующи благода́тию,/ верою приходя́щим здра́вие да́рует,/ Христу от души́ вопию́щим:/ благослове́н Бог отцев наших.

 

Дре́вним о́нем и вели́ким отце́м, в посте́ просия́вшим,/ житие́м подо́бяся, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси/ и та́мо в поще́ниих мно́га ле́та пребы́л еси,/ Са́вво, отче наш.

 

Яко и́стиннаго и кро́ткаго Пастыренача́льника Христа/ незло́бивое овча́, отче Са́вво, был еси./ Темже незло́бив хотя́щим тебе озло́бити был еси,/ Христу вопия́л еси:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

 

Богородичен:

Обощре́ны боле́зни ра́нам моим от безме́рных моих прегреше́ний, Влады́чице,/ веду́т в смерть душе́вную и теле́сную:/ но исхи́ти яко си́льна вся́ких скорбе́й и неду́г.

 

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ убо образу́емое,/ ныне же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе:/ Го́спода пойте дела/ и превозноси́те Его во вся ве́ки.

 

Изде́тска, преподо́бне отче,/ потща́лся еси свою со́весть и се́рдце с душе́ю чисто Го́споду предста́вити./ Тем и Христо́с чудесы́ тебе прославля́ет, Тому́ вопию́ща:/ Го́спода воспева́йте дела́/ и превозноси́те Его во веки.

 

Ныне пусты́ня весе́лием красу́ется, отче,/ иму́щи мо́щи твоя в себе, Савво преподо́бне./ Ученицы́ же твои, твоему́ житию́ ревну́юще,/ о твоей па́мяти ра́дующеся, Творцу вопию́т:/ Го́спода воспева́йте дела́/ и превозноси́те Его во веки.

 

В пусты́ни, преподо́бне, и деже селе́ние имел еси,/ тамо прече́стен храм в славу Христа воздви́гл еси,/ в нем прославля́тися пречи́стому Того И́мени, и всем вопи́ти:/ Го́спода воспева́йте дела/ и превозноси́те Его во веки.

 

Богородичен:

Свети́льниче Све́та Трисо́лнечнаго су́щи,/ заре́ю благоутро́бия Твоего́ тьму отыми́ прегреше́ний мои́х, Богороди́тельнице,/ избавле́ние ну́жных боле́зней подаю́щи,/ верою превознося́щему пречи́стое Твое Рождество́.

 

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная/ Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

 

От пусты́ннаго жития́ к преми́рней и ве́чней жи́зни, яко преше́д, блаже́нне,/ не преста́й моля Изба́вителя от разли́чных напа́стей и бед изба́вити/ любо́вию честно́е твое успе́ние ныне пе́сньми сла́вящия.

 

Певцо́в и́скренною любо́вию пою́щих/ и ве́рою тебе пе́ние хвале́ния приноша́ющих, треблаже́нне Са́вво,/ от вся́ких бед и скорбе́й избавля́й, да тя вси велича́ем.

 

От рук недосто́йных ма́лое сие пе́сней хвале́ние принося́щаго тебе, приими́, блаже́нне Са́вво:/ не бо возмого́х проти́ву твоего вели́чества украси́ти:/ но ма́лое сие яко вели́ко приими́,/ да тебе всегда́ в пе́снех велича́ю.

 

Богородичен:

Пе́ние с пе́снию и хвале́ние исплете́ное от боле́зненныя души́ приношу́ с любо́вию, Тебе,/ Ро́ждшей Христа, Естество́м Бога,/ еже благоприя́тно прие́мши, проше́ния наша, Богоро́дице, испо́лни/ и моли́твами Твои́ми мя соблюди́.

 

Светилен. Подобен: Жены́, услышите:

Процве́л еси, яко фи́никс, Дави́дски, отче,/ и оби́тель яви́лся еси Духа Пресвята́го,/ Иже сла́вна тя вселе́нней показа́./ Того о нас непреста́нно моли́,/ почита́ющих верою пречестну́ю па́мять твою, преподо́бне Са́вво.

 

Слава, и ныне, Богородичен

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ яко Тро́ицы Еди́наго родила́ еси, Богоро́дице,/ и но́сиши на Боже́ственную руку́ пребога́тое Сло́во,/ непреме́нно и неизме́нно.

 

На хвалитех стихиры преподобнаго на 4, глас 8

 

Подобен: О пресла́внаго чудесе́

 

Преподо́бне отче Са́вво,/ ты и́го Христо́во на ра́мо взем,/ до́блественне наи́тие вра́жие попра́л еси./ Темже тя верою вси почита́ем,/ о преблаже́нне, мона́шествующих похвало́./ Темже Христа непреста́нно моли́ спасти́ ду́ши наша.

 

Ве́рою соше́дшеся вси,/ яко по́стника тя Христова почита́ем, Са́вво:/ ра́дуяся бо, ше́ствовал еси в пусты́ни непрохо́дней, му́дре,/ наста́вник был еси че́стен./ Темже Тебе мы верою взываем, блаже́нне:/ по́стников похвало́,/ о нас моли́ся ко Го́споду поми́ловатися душа́м нашим.

 

Преподо́бне отче наш,/ бу́дущия ради жизни, на реце́, глаго́лемей Ви́шере, всели́лся еси,/ ника́коже боя́ся неви́димых враго́в,/ мно́гажды толца́ния творя́щих к тебе./ Ты же моли́твами сия безве́стны сотворя́л еси,/ о терпели́вый душе́ю./ Те́мже тя ве́рою вси чтим и ублажа́ем.

 

Слава, глас 8. Самогласен

На Небо теку́щею возше́д колесни́цею, чу́дне, доброде́тели,/ дости́гл еси кра́йнее житие́./ Воздержа́нием в пусты́ни живы́й,/ смотря́я Вы́шняго Иерусали́ма красоту́,/ и боле́зненных по́двигов досто́йно по́чести прии́м,/ с Небе́сными ра́дуешися чинонача́лии, преблаже́нне,/ ве́чных благ насле́дник и Ца́рствия жи́тель быв./ Но моли́ся, преподо́бне Са́вво, Спа́су всех,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши наша.

 

И ныне, Богородичен

 

Таже, Славословие великое. И отпуст

 

На Литургии служба преподобных