Сайт посвященный церковной истории

Пути

Великого Новгорода

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Пути Великого Новгорода: История и современность".

Служба преподобному Михаилу Клопскому

 

На велицей вечерне

Блаже́н му́ж, На Го́споди, воззва́х, пое́м стихи́ры на 6, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

 

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м преподо́бнаго главу́?/ сосу́да избра́ннаго, целому́дрия столпа́,/ в не́мже Свята́я Тро́ица жили́ще Себе́ сотвори́,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дника,/ исто́чника Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емаго,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ реку́ мно́гих чуде́с,/ о́трасли Росси́йския земли́ веселя́щу тече́ньми,/ Богоно́снаго Михаи́ла,/ засту́пника на́шего и храни́теля?

 

Ки́ими смире́нными устна́ми воспое́м преподо́бнаго?/ ревни́теля проро́ком, апо́столом и му́чеником,/ А́нгелом сожи́теля,/ чистоту́ душе́вную и серде́чную соблю́дшаго от пеле́н,/ без нея́же никто́же у́зрит Бо́га,/ весе́лие земли́ Росси́йския,/ о нас ко Христу́ моле́бника,/ преди́внаго в чудесе́х,/ и Христа́ ра́ди всю жизнь свою́ му́ченически сконча́вшаго.

 

Прииди́те, Росси́йстии собо́ри,/ псало́мски воспле́щем рука́ми,/ печа́льных уте́ху, и отча́янных засту́пника,/ Богоно́снаго отца́ Михаи́ла воспои́м,/ Боже́ственнаго Христо́ва смире́ния ревни́теля,/ похвалу́ Вели́каго Нова́гра́да,/ и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние,/ и христиа́ном всем везде́ промы́сленника,/ и моли́твами свои́ми подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

 

И́ны стихиры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

 

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ благоче́стия наказа́теля,/ возсту́пльшаго на разу́мный столп, преподо́бнаго Михаи́ла,/ пра́вдою и му́жеством укра́шена,/ целому́дренна вои́стинну,/ и доброде́тельми превосходя́ща./ Тем мы Тебе́, Христе́, воспева́юще глаго́лем:/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла спаси́ ду́ши на́ша.

 

Дал еси́ зна́мение/ боя́щимся Тебе́, Го́споди,/ со́лнца светле́йша просвеще́нна душе́ю,/ и Боже́ственными блиста́нии Росси́йскую зе́млю просвеща́юща, Михаи́ла вседо́бляго и преподо́бнаго,/ тму нече́стия отгоня́ща,/ ве́рным засту́пника, и помо́щника в беда́х и печа́лех,/ и я́ко оте́честволю́бца, и предста́теля,/ и моли́твенника о душа́х на́ших.

 

Благоуха́ет ра́ка/ честны́х твои́х моще́й,/ Богоно́сне Михаи́ле: Святы́я бо Тро́ицы селе́ние и Благоуха́ние был еси́,/ и словесы́ твои́ми богодохнове́нными лю́ди удиви́л еси́,/ и Росси́йскую зе́млю облагоуха́л еси́./ И ны́не мо́лим тя:/ помяни́ вся ны, ве́рою па́мять твою́ почита́ющия,/ ко Го́споду дерзнове́ние я́ко стяжа́в, Богоно́се.

 

Сла́ва, глас 4:

 

Подоба́ет Вели́каго Нова́гра́да наро́дом/ Богоно́снаго Михаи́ла везде́ име́ти,/ я́ко не́кую у́тварь ца́рскую и сокро́вище некра́домо,/ всем подаю́ща здра́вия оби́льно бога́тство,/ всю Росси́йскую зе́млю во еди́нство совоку́пльша./ К нему́же возопие́м:/ преподо́бне о́тче, о ми́ре и устрое́нии всего́ ми́ра моли́ся,/ и о спасе́нии душ на́ших.

 

И ны́не, пра́здника.

 

А́ще ли вне́ попра́зднства: Пое́м Богоро́дичны во все́й слу́жбе свята́го.

 

Вхо́д. Проки́мен дне́. Чте́ния три́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от на́с ше́ствие, сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

 

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, суди́и, конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

 

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

 

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

 

Егда́ Боже́ственное свы́ше зва́ние прии́де на тя,/ Богоно́сне Михаи́ле,/ тогда́ си́лою Бо́жиею обре́лся во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ всем верным на по́льзу был еси́./ Боже́ственное Христо́во смире́ние возлюби́в,/ Ду́ха Свята́го име́я в се́рдцы твое́м,/ и любо́вию серде́чною подвиза́вся,/ и те́ло твое́ удручи́в посто́м и бде́нием,/ ра́дуяся, преподо́бне, вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Блаже́н муж боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Егда́ оте́чества, преподо́бне, удали́лся еси́,/ тогда́ яре́м Госпо́день на ся возложи́л еси́,/ и крест твой взем после́довал еси́ Христу́,/ И во юро́дство во́лею преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ и жесто́кое житие́ на земли́ показа́л еси́,/ и мно́ги сим удиви́л еси́./ Отону́дуже дарования чуде́с от Христа́ прии́м,/ ра́дуяся вопия́л еси́:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

Сти́х: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Егда́ умо́м возлете́л еси́ от земны́х на Небе́сная,/ тогда́ невозвра́тным путе́м упра́вился еси́ в Ца́рство Небе́сное,/ е́же и получи́л еси́./ И та́мо со А́нгелы водворя́яся,/ предстои́ши Свя́те́й Тро́ице, во мно́зе дерзнове́нии,/ и ра́дуяся вопие́ши:/ сла́ва, Человеколю́бче, Твоему́ смотре́нию.

 

Сла́ва, глас 6. Самогласен:

 

Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле,/ во всю зе́млю изыдо́ша веща́ния твоя́,/ и в концы́ вселе́нныя жития́ твоего́ исправле́ния:/ тем на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския полки́ разруши́в,/ А́нгельским чино́м присовокупи́лся еси́,/ и́хже житию́ я́ве поревнова́л еси́./ Дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

 

И ны́не, пра́здника.

 

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 8:

 

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ и пло́тская игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею, и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га,/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преподо́бне Богоно́сне Михаи́ле,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы./ Но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бога, спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

 

На у́трени

На Бог Госпо́дь, тропа́рь пра́здника два́жды.

Сла́ва, свята́го: и ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

 

Посто́м и воздержа́нием и на земли́ лега́нием увяди́л еси́ плотски́я стра́сти,/ ду́шу же просвети́л еси́,/ и на Небесе́х от Христа́ вели́ко воздая́ние восприя́л еси́./ Те́мже благоугоди́в Богу, досто́ин сосу́д чуде́с и по кончи́не яви́лся еси́,/ всем исцеле́ние подая́ ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Михаи́ле преподо́бне./ Моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние дарова́ти,/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее в страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́,/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния. Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

 

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

 

Тве́рдаго адама́нта, столпа́ непоколеби́ма вра́жиими прило́ги,/ Богоно́снаго Михаи́ла пе́сньми почти́м,/ терпе́нием бо вои́стинну посрами́вша проти́внаго врага́, и без ве́сти сотво́рша,/ и ны́не моля́щася о спасе́нии душ на́ших.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Ужа́сно чу́до зача́тия,/ и несказа́нен о́браз рождества́ в Тебе́ позна́ся, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ет мой ум, и удивля́ет помышле́ние,/ сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во все́х простре́ся,/ ко спасе́нию ду́ш на́ших.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

 

Госпо́день яре́м на ся взем,/ мона́шествующих яви́лся еси́ сто́лп и утвержде́ние,/ и ко Святе́й Тро́ице ве́лий моле́бник:/ Христо́вы бо возжеле́в Боже́ственныя за́поведи,/ и де́лом соверши́л еси́, преподо́бне./ Те́мже к ре́вности А́нгельскаго жития́ воздви́гл еси́ вся,/ е́же единому́дренно сла́вити Христа́ Бо́га, Богоно́сне Михаи́ле./ Его́же моли́, грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Пречи́стая Де́во Ма́ти Христа́ Бо́га,/ души́ моея́ страсти лю́тыя исцели́, молю́ся,/ и проще́ние да́руй мои́х прегреше́ний, я́же безу́мне соде́яв,/ ду́шу мою́ оскверни́х, и те́ло окаля́х окая́нный./ Увы́ мне́! Что сотворю́ в час о́ный,/ внегда́ А́нгели ду́шу мою́ разлуча́т от уБогаго моего́ телесе́?/ Тогда́ Помо́щница ми бу́ди, и Предста́тельница:/ Тебе бо и́мам наде́жду раб Твой.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т,/ я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жится. Сти́х: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бога на́шего: Вся́кое дыха́ние: Сти́х: Хвали́те Бо́га во свя́ты́х Его́: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. По 50-м псалме́ стихи́ра самогласна, глас 6: Преподо́бне о́тче Богоно́сне Михаи́ле: Пи́сана на вече́рни, на стихо́вне Сла́вник.

 

Кано́н преподо́бному Михаи́лу, Глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты египетския, я́ко просла́вися.

 

От ю́ности, преподо́бне, сосу́д избра́нный был еси́ Пресвяты́я Тро́ицы,/ чистоты́ ра́ди жития́ твоего́, благоро́дие оста́вив,/ мона́шеский чин восприя́л еси́,/ и крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ и Того́ ра́ди во юро́дство преложи́лся еси́, и венце́м от Него́ венча́лся еси́, Богоно́се о́тче.

 

Вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне, о рабе́ твое́м,/ да отве́рзет моя́ уста́ недосто́йная, и да подви́гнет мой язы́к ко́сный,/ тесноту́ же и худогласие, о́тче,/ да разве́рзет де́йством Свята́го Ду́ха к пе́нию чуде́с твои́х.

 

Богоглаго́ливым проро́ком то́чен, и Богови́дцем апо́столом нра́вом уподо́бився,/ и́же до тре́тияго Небесе́ возше́дшаго услы́шав глаго́люща:/ мы юро́ди Христа́ ра́ди./ И ты, преподо́бне, сия услы́шав, юро́д на земли́ был еси́ Христа́ ра́ди,/ безче́стие и укоризны претерпе́в,/ че́сти в Ца́рствии небе́снем сподо́бился еси́.

 

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цу расто́ргни,/ Твоего́ Сы́на и Бо́га моля́щи,/ и томя́щий мя грех, Присноде́во, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

 

Кано́н други́й преподо́бнаго Михаи́ла, его́же краегране́сие у червле́ных слове́с. Глас 8.

 

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

 

В Ца́рство Небе́сное у́зким и приско́рбным путе́м,/ по за́поведи Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Михаи́ле, шед,/ широ́кий и простра́нный путь возненави́дел еси́./ Распросте́ршийся мрак ума́ моего́ отжени́,/ да возмогу́ ма́лое сие́ моле́ние принести́ в пресве́тлую па́мять твою́.

 

Благочести́ваго ко́рене пресве́тлая о́трасль,/ всю мы́сль твою́ Бо́гу возложи́л еси́ от младе́нства/ и крест тво́й взем, невозвра́тным путе́м Тому́ после́довал еси́,/ и по апостолу духо́вную му́дрость стяжа́в, е́же есть бу́йство Христа́ ра́ди,/ вся́чески отрева́я от себе тщесла́вие.

 

Христолюби́ваго царя́ в жи́зни сей Богомо́лец был еси́, ны́не предстоя́ Святе́й Тро́ице во мно́зе дерзнове́нии, моли́ся, преподо́бне о́тче,/ о держа́ве его́, изба́витися от нахожде́ния иноплеме́нных вели́кия Росси́и христолюби́вым лю́дем,/ песнь Бо́гу возсыла́ющим.

 

Иоа́нна списа́вшаго Ле́ствицу нра́вом уподо́бился еси́,/ мона́шеский чин возлюби́в, на безстра́стия го́ру возше́д,/ и сего́ ра́ди невозбра́нен восхо́д к Небеси́ обре́л еси́/ и, в Небе́сная врата́ дости́г, в Го́рнем Иерусали́ме всели́лся еси́,/ иде́же веселя́щихся всех жили́ще, песнь Бо́гу возсыла́ющих.

 

Тро́ичен: Рече́ния Боже́ственная и проро́чествия, я́же издре́вле по́мняще я́ве,/ Богонача́льное Естество́ еди́нственное сла́вим,/ Присносу́щное, Безнача́льное, в Трех Ли́цех,/ Отце́, и Сы́не, и Ду́се, соде́тельное, всеси́льное.

 

Богоро́дичен: Неискусобра́чно Христа́ родила́ еси́, е́же по нам,/ нас ра́ди восприе́мша естество́, Пречи́стая, и непрело́жна во обою́ пребы́вша./ Его́же моли́ непреста́нно, грехо́в мои́х дарова́ти и искуше́ний избавле́ние.

 

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя,/ на враги́ моя, возвесели́бося дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Ка́меню ве́ры Петру́ апо́столу уподо́бився,/ распя́лся еси́ ми́рови во всей жи́зни твое́й, преподо́бне Михаи́ле,/ и но́ги твоя невозвра́тно к Небе́сному ше́ствию упра́вив,/ Го́рняго Иерусали́ма дости́гл еси́./ Со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

 

Илиину́ ре́вность восприе́м, преподо́бне,/ не возмого́ша бо ни преще́ния, ни моле́ния согреша́ющих тебе увеща́ти,/ е́же тех непреподо́бне соде́янных не облича́ти,/ не преста́л еси́ у́бо сие́ творя́, до́ндеже коне́чне о́ныя испра́вил еси́.

 

Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и Христолюби́вых люде́й,/ Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ избавля́я враго́в наше́ствия, гла́да же и па́губы,/ да твои́ми моли́твами ко Христу́ Бо́гу, изба́вльшеся,/ тебе вси я́ко засту́пника почита́ем.

 

Богоро́дичен: Во ины́х жена́х ма́ти, до́ндеже де́ва, не позна́ся,/ ни ма́ти по рождестве́ де́вствовати сподо́бися, на Тебе́ же, Де́во, обоя́ устро́ишася./ Те́м весе́лием Ду́ха воспева́ю:/ не́сть непоро́чны па́че Тебе́, Влады́чице.

 

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом,/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко не́сть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

 

Всея́ Росси́и ве́лий чудотво́рец, преподо́бне, был еси́,/ и проро́ческаго вели́каго да́ра сподо́бился еси́, сказа́в безве́стная и та́йная./ Изба́ви ны от та́йных прегреше́ний и помышле́ний лука́вых,/ да чи́стым се́рдцем Христу́ возопие́м:/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.

 

Самоде́ржца, рекл еси́, благочести́ваго вели́каго кня́зя во́ли покори́тися, проро́чески веща́в, блаже́нне:/ о му́жие Вели́каго Нова́гра́да!/ Та́ко бо подоба́ет, и та́ко угоди́ся судьба́м Бо́жиим бы́ти:/ а́ще же не послу́шаете, зле поги́бнете,/ е́же и бысть, от Бо́га нам в наказа́ние.

 

Повеле́нием Влады́ки Христа́, о́тче, после́дствуя,/ кро́ток и смире́н, и всем всяк был еси́ подо́бник, вселе́нныя учи́телю,/ и пред кня́зи не стыдя́ся е́же о благоче́стии/ и е́же судьба́м Бо́жиим го́де, предвари́в бу́дущее я́сно сказа́л еси́.

 

Благослове́нием твои́м то́щия жи́тницы испо́лнил еси́ жи́та,/ и ктому́ про́чее не истощи́шася;/ и олядене́вшия иногда́ люде́й нивы душе́вныя очи́стил еси́,/ и плодоно́сны сотвори́л еси́,/ и непло́дный ум мой плодоно́сен сотвори́.

 

Тро́ичен: От Еди́наго Отца́, я́ко от ума́ рожде́ннаго Сло́ва,/ и Ду́ха происходя́ща неизглаго́ланно,/ по коему́ждо помышле́нии и пи́сменными уче́нии пости́гше,/ Еди́наго Бо́га Трисо́лнечнаго почита́ем.

 

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ чист, Де́во Ма́ти,/ Мари́е, вся всеси́льно и мудрососта́вльшаго Христа́, и в чину́ поло́жшаго и нося́щаго./ его́же ми́лостива мне сотвори́, ма́терними твои́ми моли́твами.

 

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

От земны́х на Небе́сная помы́слив,/ и де́лом соверши́в ко Христу́ любо́вь,/ и подо́бно мо́лнии, от восто́ка до за́пада восходя́щей ско́ростию,/ я́ко и́ный Авваку́м, о́тче, несе́нный А́нгелом с пи́щею в Вавило́н,/ прекорми́ти Дании́ла проро́ка, в ро́ве затворе́на,/ дости́гл еси́, преподо́бне, оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ и промышля́л еси́ в жи́зни сей о поле́зных мно́жественных,/ и а́лчущия ду́ши накорми́в мона́хов пи́щею неги́блющею,/ в Ца́рствие Небе́сное руково́дствовал еси́,/ иде́же пра́ведно пресве́тлым венце́м венча́лся еси́, блаже́нне./ И ны́не, о́тче Михаи́ле,/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию свя́ту́ю па́мять твою́.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

 

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.

 

Песнь воспе́л еси́ Богу безпреста́ни,/ и слух твой к Нему́ приклони́л еси́./ Я́ко име́я дерзнове́ние мно́го,/ и моли́твами твои́ми, о́тче, сове́тующих на правосла́вие мы́сли и сове́ты разори́,/ и во́инство на́ше вооружи́ на ва́рвары побе́дою,/ и междоусо́бныя бра́ни умири́.

 

Я́ко со́лнце от восто́ка возсия́в во оби́тели Святы́я Тро́ицы, среди́ мно́жества мона́хов,/ просвети́л еси́ су́щия во тме неве́дения/ и юро́д был еси́ Христа́ ра́ди, хотя́ утаи́тися./ Не бо укры́ется, рече́, град верху́ горы́ стоя́,/ ни вжига́ют свети́льника, и под спу́дом полага́ют.

 

Я́ко пресве́тлое свети́ло возсия́л еси́,/ и я́ко фи́никс в дому́ Святы́я Тро́ицы проро́чески процве́л еси́, Богоно́сне Михаи́ле,/ я́ко денни́ца пред Со́лнцем пра́вды Христо́м просия́л еси́,/ и жи́ву же́ртву сам себе́ Влады́це прине́сл еси́, о́тче преблаже́нне.

 

Богоро́дичен: До́брых все́х обнажи́хся, и лежу́ в зло́бе:/ но Ро́ждшая Обле́кшаго в нетле́ние вся дре́вле во тлю па́дшия,/ и мене́ ны́не пре́жними украси́, и вторы́х изба́ви, Богоневе́сто.

 

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Мака́риа Вели́каго, па́че естества́ А́нгельское житие́ на земли́ пожи́вшаго,/ сего́ посту́ и бде́нию, и на земли́ лега́нию,/ и про́чим доброде́телем, о́тче Михаи́ле, поревнова́л еси́,/ и я́ко со́лнце в Росси́йстей земли́ возсия́л еси́,/ моли́ о на́с Еди́наго Человеколю́бца.

 

Святе́йшаго архиепи́скопа Евфи́миа поуче́нием и ду́хо́вным наказа́нием вельми́ внима́я,/ но скрыва́яся юро́дством Христа́ ра́ди в жи́зни сей, блаже́нне,/ ра́зума духо́внаго испо́лненный Христу́ взыва́л еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Богоспаса́емых христолюби́вых люде́й/ и мона́хов мно́жества ра́дости испо́лнил еси́, и духо́внаго весе́лия/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным, я́ко во еди́ном часе́ прихожде́нием/ во оби́тель Святы́я Тро́ицы, Богоно́сный Михаи́ле, Христу́ взыва́я:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

 

Градо́в высоча́йшаго Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, моли́твенника Тя те́пла иму́ще,/ и ско́раго помо́щника, и я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло необори́мо,/ и воево́ду кре́пка и непобеди́ма мо́лят:/ не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я ны от вся́кия ну́жды и печа́ли.

 

Тро́ичен: Содержи́тельная всех су́щих, Неви́димая,/ Всеще́драя, Благоутро́бная, Человеколюби́вая,/ Тро́ице Честна́я и Богонача́льная,/ не забу́ди мене́ Твоего́ раба́, Бо́же, вконе́ц,/ ниже́ разори́ и́же завеща́л еси́ Твои́м рабо́м заве́т/ за неизрече́нную ми́лость.

 

Богоро́дичен: Кра́сную Тя́, Всечи́стая, еди́ну обре́т от ве́ка добро́ту Иа́ковлю, Пребезнача́льное Сло́во/ и всели́вся в Тя благоутро́бия ра́ди, обнови́ челове́ческое естество́ю./ Его́же моли́ непреста́нно, от вся́кия мне изба́витися ско́рби.

 

Песнь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же:/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние и́мамы.

 

Хода́тай непреста́нен, о́тче, бу́ди о нас ко Пресвяте́й Тро́ице, с ли́ки святы́х,/ и́хже ты жи́тельству поревнова́л еси́./ Моли́ся, мо́лим тя, о ми́ре и о устрое́нии всего́ ми́ра,/ да ти́хо и безмо́лвно житие́ поживе́м в ве́це сем/ и в бу́дущем жи́знь ве́чную получи́м.

 

Преподо́бне о́тче Михаи́ле, в по́стницех вели́к быв во оби́тели,/ иде́же мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ еди́нощи в седми́це вкуша́я хле́ба и воды́ с воздержа́нием,/ и всю жи́знь твою́ та́ко сконча́л еси́.

 

Во́лею, преподо́бне, преложи́лся во юро́дство Христа́ ра́ди,/ ско́рби и беды претерпе́л еси́,/ поругания и укори́зны и доса́ды,/ му́ченицы бо в ма́ле вре́мени Христа́ ра́ди пострада́ша./ Ты́ же, о́тче, всю жи́знь твою́ му́ченически сконча́в,/ и того́ ра́ди сугу́бу мзду на Небесе́х восприя́л еси́.

 

Богоро́дичен: Упра́ви ум мой, Влады́чице, тружда́ющийся в пучи́не скорбе́й,/ и потопля́емый наше́ствием тлетво́рных страсте́й./ Спаси́, Богоро́дице, к Тебе́ прибега́ющаго:/ ины́я бо по́мощи, Чи́стая, ра́зве Тебе́, не зна́ем.

 

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тма окая́ннаго?/ Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

 

Вели́каго Нова́гра́да наро́ди, в пречестну́ю па́мять Богоно́снаго отца́ Михаи́ла,/ моли́твы со слеза́ми пролива́юще глаго́лют:/ о пречестны́й о́тче,/ я́коже не дал еси́ в расхище́ние оби́тели,/ та́ко и оклевета́ющия на́с смири́,/ и пути́ на́ша напра́ви, мо́лимся.

 

Иоа́нна Крести́теля у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти произво́лил еси́,/ жесто́кое на земли́ житие́ пожи́в, я́ко безпло́тен,/ во юро́дство преложи́лся еси́ Христа́ ра́ди,/ его́же моли́, преподо́бне, во тме́ греха́ низлежа́щаго мя́ воздви́гнути.

 

Преподо́бно и свя́то на земли́ житие́ пожи́в,/ посто́м и бде́нием, и на земли́ лега́нием,/ и про́чими доброде́тельми мона́шеское житие́ проше́д,/ о́браз был еси́ яре́м Госпо́день на ся взе́мшим, и Христу́ после́довавшим,/ путь мой напра́ви, молю́ся.

 

Ско́ростию, Богоно́сный о́тче, явля́яся, от бе́д избавля́я,/ подо́бяся светоза́рному со́лнцу, на безме́рной высоте́ сия́ющу/ и обходя́щу всю вселе́нную во еди́ном дни,/ ты, преподо́бне, па́че челове́ка в жи́зни сей/ Бо́гу, су́щему в Вы́шних, тварь всю созда́вшему, послужи́л еси́.

 

Тро́ичен: Дрема́нием отягче́на мя грехо́вным и порева́ема в сон сме́ртный,/ я́ко Человеколюби́вая, и Всебла́га́я, и Всеми́лостивая,/ Богонача́льная Тро́ице Свята́я,/ уще́дри и возста́ви мя.

 

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Отрокови́це, Пречи́стая Всенепоро́чная Богоблагода́тная,/ Твои́ми моли́твами Сы́на и Бо́га твоего́ и Го́спода ми́лостива сотвори́ мне/ и страсте́й и прегреше́ний Твоего́ раба́ изба́ви вско́ре.

 

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

 

Ны́не честны́я мо́щи твоя́, лежа́ще во оби́тели Святы́я Тро́ицы,/ в не́йже еще́ в жи́зни сей мно́го потруди́лся еси́,/ врачевания мно́гая источа́ют с ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя, о́тче:/ и душе́вныя страсти и неду́ги исцели́ тебе сла́вящих.

 

Бе́здны грехо́в испо́лнен аз,/ и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло благово́нно испра́вися пред Бо́гом./ Ны́не молю́ тя, преподо́бне о́тче:/ бе́здну грехо́в мои́х истреби́,/ и буя́ющее мо́ре зла́го пия́нства изсуши́,/ и напое́ние гне́вное отжени́,/ целому́дренный ум Богоно́сный Михаи́ле.

 

Да́ждь ми, Христе́, ра́зум терпе́ния,/ е́же не осужда́ти согреша́ющих киче́нием фарисе́йским,/ но я́ко мытаре́во мое́ покая́ние приими́/ и, я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твоея́ досто́йна мя яви́/ моли́твами преподо́бнаго Михаи́ла.

 

Богоро́дичен: Обветша́вшия ны го́рьким дре́ва пре́жде вкуше́нием/ и па́дшия поползе́нием, Пречи́стая, обнови́ла еси́,/ Зижди́теля ро́ждши Сло́во Ипоста́сное,/ Де́во Ма́ти Влады́чице.

 

Ин

Ирмо́с: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глубину́ ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю, и спаси́.

 

Васи́лиа Вели́каго поуче́ние в се́рдцы твое́м восприя́л еси́,/ бу́рею греха́ не погрузи́вся,/ и в ти́хое приста́нище дости́г Ца́рствия Небе́снаго,/ кора́бль душе́вный с некра́домым бога́тством соблю́л еси́, о́тче,/ и нас от сме́ртныя глубины́ возведи́.

 

Благода́рное сие́ пе́ние, приноси́мое тебе́ не пре́зри, о́тче,/ но па́че приими́, и ра́дости духо́вныя испо́лни нас,/ да без закосне́ния поклони́мся ра́це, иде́же лежа́т честны́я мо́щи твои́м,/ исцеле́ние всем да́рующе.

 

Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Богу,/ я́ко благоуха́нный фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна,/ и мене́ не забу́ди хода́тайством твои́м ко Пресвя́те́й Тро́ице,/ и даждь ми́лость ненави́дящим мя, и вражду́ющим ми́,/ и от сме́ртныя глубины́ изба́ви ны.

 

Всепреподо́бному житию́ поревнова́в Богоно́сных отце́в,/ от ве́ка богоуго́дно пожи́вших, о́тче Михаи́ле,/ и во юро́дстве Христа́ ра́ди всю жизнь твою́ му́ченически сконча́вый,/ бу́йство неле́пое от мене́ отжени́.

 

Тро́ичен: Вседержи́телю Бо́же, и Еди́не Неопределе́нный,/ всели́ся в мя за неизрече́нную ми́лость, Трисо́лнечный Влады́ко,/ и озари́ мя, и вразуми́, я́ко Бла́гоутро́бен.

 

Богоро́дичен: Храм яви́лася еси́ Бо́га Невмести́маго, Пречи́стая,/ храм и мене́ Того́ покажи́ Боже́ственныя благода́ти,/ Пресвята́я Влады́чице, Твои́ми мольба́ми, и соблюди́ невреди́ма.

 

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ду́ха Свята́го си́лою уподо́бился еси́ Богоглаго́ливым дре́вним проро́ком,/ сказа́в безве́стная и та́йная, и е́же го́де судьба́м Бо́жиим в сбытие́,/ и и́на мно́га чудеса́ о Христе́ сотвори́в,/ и лю́ди удиви́в, торжествова́ти устро́ил еси́ вопию́щия:/ сла́ва Бо́гу прославля́ющему свя́тыя Своя́.

 

И́кос:

Уподо́бился еси́ проро́ку Авваку́му, о́тче,/ восхище́н си́лою Бо́жиею я́ко на о́блаце от дале́че страны́,/ и обре́лся еси́ во оби́тели Святы́я Тро́ицы./ О́н бо от Иерусали́ма А́нгелом несе́н бысть с пи́щею в Вавило́н,/ и та́мо прекорми́ Дании́ла проро́ка, и вселе́нную удиви,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́, чуде́с де́йством,/ и мно́жество мона́хов твоему́ житию́ удиви́шася,/ и после́дствующих тебе́ прекорми́л еси́ я́дию неги́блющею, но пребыва́ющею в жи́зни ве́чней,/ вопию́щия Богу:/ сла́ва Прославля́ющему свя́тыя Своя́.

 

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть,/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

 

Богопроти́внии лю́дие, ерети́ческая му́дрствующии,/ зло́бою содержи́мии распыха́хуся сердцы́ свои́ми,/ ви́дяще нас почита́ющих честныя мо́щи твоя́,/ и благода́рственно Христу́ взыва́ющих:/ Сый бла́гослове́н и препросла́влен.

 

Свет трисия́нен Пребоже́ственныя Тро́ицы/ в се́рдцы твое́м жили́ще Себе соде́ла./ Отту́ду напо́лнився Ду́ха Свята́го, Богоно́сне о́тче,/ ерети́ческое ополче́ние омрачи́л еси́,/ просвети́л же еси́ собо́р правосла́вных, ве́рою Христу́ Бо́гу пою́щих:/ Сый благослове́н и препросла́влен.

 

Сокруши́, преподо́бне Михаи́ле, мы́шцы враго́в мы́сленных востаю́щих на мя,/ и лу́ки их сломи́, и стре́лы притупи́ моли́твами твои́ми,/ я́ко дерзнове́ние ве́лие име́я к Бо́гу,/ да возмогу́ пе́ти:/ Сы́й благослове́н и препросла́влен.

 

Богоро́дичен: Пещь прообразова́ше Твое́ Рождество́, Всенепоро́чная,/ отроко́в бо не опали,/ я́коже бо ни ложе́сн Твои́х Огнь Боже́ственный./ Те́мже мо́лим Тя:/ Огня́ ве́чнаго изба́ви нас, Де́во Богома́ти Влады́чице.

 

Ин.

Ирмо́с: На по́ли Деи́ре иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху глаго́люще:/ оте́ц Бо́же, бла́гослове́н еси́.

 

Михаи́ла, вели́каго Архистрати́га, первостоя́теля престо́лу Пресвя́ты́я Тро́ицы,/ тезоиме́нство стяжа́в,/ всем Небе́сным невеще́ственным си́лам сообща́ешися, преподо́бне о́тче,/ с ни́ми Христу́ взыва́я:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Кло́пот де́монский креста́ зна́мением нея́вствен сотвори́л еси́,/ и клоко́щущееся мо́ре жите́йское волна́ми суе́т скоре́е еле́нския бо́рзости прескочи́л еси́,/ и в пру́дных ме́стех греха́ не потопи́лся еси́, Богоно́сный о́тче, поя́ Христу́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Христолюби́вому кня́зю, прише́дшу во оби́тель Святы́я Тро́ицы,/ и мысль свою́ испове́давшу ти,/ е́же воздви́гнути хра́м Святы́я Тро́ицы во оби́тели твое́й,/ ему́же, о́тче, я́сно сказа́л еси́:/ а́ще сотвори́ши сие́, вся́кое жела́ние благо́е получи́ши, е́же и бысть./ Те́мже Христу́ взыва́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

 

Скор помо́щник бы́л еси́, преподо́бне,/ еще́ в жи́зни сей бо оби́тели Святы́я Тро́ицы:/ дале́че бо в мо́ри купцу́ с корабле́м потопля́ему, и тебе́ призва́вшу на по́мощь,/ и я́ко мо́лния ско́ростию по вода́м ходя́,/ сего́ изба́вил еси́ от потопле́ния.

 

Тро́ичен: Ум нерожде́нный Оте́ц,/ и от Него́ Сло́во ро́ждшееся,/ и Дух Боже́ственный непости́жне исхо́ден сый,/ Бо́же Единонача́льне Трисо́лнечне, пою́ Тебе́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

 

Богоро́дичен: Умерщвле́н бых, Пречи́стая, грехо́вным я́дом напое́н,/ и притека́ю к Тебе ве́рою, ро́ждшей Нача́льника живота́:/ Твои́ми моли́твами раба́ Твоего́ оживи́,/ и искуше́ний и страсте́й изба́ви, Еди́на Чи́стая.

 

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верны́я же ороша́ющая пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Приноси́маго тебе́ моле́ния, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ от мно́жества твоему́ житию́ после́дствующих не пре́зри,/ но со усе́рдием прии́м вся ны́ спаси́, Христу́ вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Име́я Ду́ха Свята́го в се́рдцы твое́м,/ я́ко еди́н Богоглаго́ливых дре́вних проро́к,/ бу́дущая явле́нно челове́ком сказа́л еси́,/ и в настоя́щее сие́ вре́мя да́руй во́инству на́шему на ва́рвары побе́ду, Богоно́се о́тче.

 

От земны́х к Небе́сным оби́телем пресла́вно возше́л еси́, Богоно́се о́тче Михаи́ле,/ и та́мо, преподо́бных че́сти сподо́бився, предстои́ши Святе́й Тро́ице/ и зри́ши Неизрече́нная, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша,/ и на се́рдце челове́ку не взы́де, я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.

 

Богоро́дичен: Вели́кому та́инству рождества́ Твоего́ кто не удиви́тся, Богоро́дице,/ или́ кий язы́к земны́х, или́ ум Безпло́тных изрещи́ возмо́жет?/ Па́че бо естества́ и смы́сла, Богоро́дице, Зижди́теля всех родила́ еси́.

 

Ин

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь, я́ко Соде́телю всех, во ве́ки.

 

Волну́ющийся мой ум неле́пыми страстьми́ и помышле́нии исцели́, преподо́бне,/ и коле́блющееся се́рдце мое́ утверди́,/ и смуща́ющия ве́тры ду́шу мою́ ути́ши,/ да сла́влю Христа́, Соде́теля всех, во ве́ки.

 

Руко́ю содержа́щаго всю тва́рь Бо́га, и челове́ка созда́вшаго честне́йша всея́ тва́ри,/ за́поведи, преподо́бне, соверши́л еси́,/ богоуго́дно на земли́ жи́знь твою́ живя́/ и во юро́дство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ го́рдость и тщесла́вие от себе́ отри́нул еси́,/ песнь воспева́я Соде́телю всех во ве́ки.

 

Пресви́тера ди́внаго о́наго во у́жас приве́л еси́,/ твои́м ди́вным и чрезъесте́ственным прехожде́нием, во оби́тель Святы́я Тро́ицы./ О чу́до!/ Ка́ко обре́лся еси́ внутрь хра́ма со вся́ким утвержде́нием заключе́на,/ Ду́ху Свя́то́му сия де́йствующу?

 

Илии́ огнено́сному, изря́дному проро́ку, огнедохнове́нному уму́, начерта́вшему Тро́ическую си́лу, уподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Михаи́ле,/ благоче́стия ре́вностию вся́чески, и па́ки во юро́дство Христа́ ра́ди преложи́ся,/ но доброде́тель утаи́тися не возмо́же.

 

Тро́ичен: Господонача́лие Безнача́льное,/ Всеси́льну и Пребла́гу,/ Совершеннонача́льну, Благоде́йственну, Неопреде́льну,/ Вину́ невино́вну, твори́тельну,/ Присносу́щну, Промысли́тельну и Спаси́тельную всех/ Еди́ницу по Существу́, и Тро́ицу Ли́цы,/ сла́влю Тя, Бо́же мой, ве́рно во ве́ки.

Богоро́дичен: На земли́ возсия́ Невече́рнее Со́лнце/ Рождество́м е́же из Тебе де́вственным, Пречи́стая Влады́чице,/ и челове́ки изба́ви от и́дольскаго помраче́ннаго мра́ка./ Те́мже и ны́не мя па́че того́ Богонача́лия озари́ луча́ми/ и соблюди́ Твоего́ раба́.

 

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

 

Пахо́мия Вели́каго чи́ну А́нгельскому и житию́ подража́в,/ равноа́нгельно во оби́тели Святы́я Тро́ицы пожи́л еси́,/ те́мже и равноа́нгельну по́честь от Бо́га сподо́бился еси́ прия́ти./ Мы же вси благоче́стно Тя ублажа́ем, Богоно́сне о́тче Михаи́ле.

 

Путе́м ходя́ веду́щим в Ца́рство Небе́сное,/ преподо́бно на земли́ житие́ пожи́л еси́/ и, в бу́йство Христа́ ра́ди во́лею преложи́вся,/ мра́зом и зно́ем, и на земли́ лега́нием,/ алка́нием и жа́ждею те́ло твое́ удручи́л еси́,/ дух же возвесели́л еси́./ Те́мже Тя вси благоче́стно ублажа́ем.

 

Моле́ний и пе́ний гласы услы́ши, Богоно́сне о́тче Михаи́ле:/ к ве́ре же и любви́ вонми́ христолюби́вых люде́й/ и, я́ко отечестволю́бец, побори́ враги́, о́тче, вою́ющия на ны,/ свы́ше благода́тию покрыва́я хва́лящия тя.

 

Богоро́дичен: Исцели́ла еси́ сокруше́ние, Всенепоро́чная, и дре́вния стра́сти земны́х,/ Бо́га поро́ждши Царя́ Христа́, поне́сшаго пло́тию неду́ги на́ша,/ те́мже Тя вси ро́ди, Де́во Влады́чице, ублажа́юще, Богоневе́сто, велича́ем.

 

Ин

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

 

Мы́сленное мо́ре страсте́й успи́в поще́нием/ и чу́вственныя воды́ разлива́ния мно́га,/ е́зера Ильме́ня свире́по волну́емы во́лны/ и жестокодыха́ющия ве́тры сло́вом укроти́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

 

Жи́лами слове́с твои́х удави́л еси́ зми́я, хва́лящагося весь мир поглоти́ти,/ и те́плыми слеза́ми твои́ми к Бо́гу о́гненное его́ дыха́ние погаси́л еси́,/ и без ве́сти сотвори́л еси́,/ того́ зия́ния, преподо́бне, изба́ви, и на пу́ть ми́ра напра́ви ны.

 

Я́ко Моисе́й Богови́дец чудоде́йствуя, преподо́бне,/ моли́твою во́ду из земли́ изве́л еси́,/ я́же я́коже река́ оби́льно всю оби́тель напая́ше,/ и с пли́нфами и ка́мением ладии́ плову́щия на созда́ние це́ркве Святы́я Тро́ицы, в ти́хое приста́нище приве́л еси́,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

 

Преподо́бне Богоно́сне о́тче Михаи́ле,/ я́коже не дал еси́ муже́м кро́ве и льсти́ в расхище́ние оби́тели,/ в не́йже мона́шеское житие́ проходи́л еси́,/ та́ко оклевета́ющия нас смири́, и грехо́вную печа́ль отжени́,/ и сердца́ на́ша ра́дости испо́лни, и на путь ми́ра напра́ви ны.

 

Тро́ичен: Еди́но Госпо́дство и Трисия́нное, еди́нственное Богонача́лие Трисо́лнечное,/ певцы́ приими́ Твоя́ боголе́пно, и прегреше́ний изба́ви, и искуше́ний лю́тых,/ и вско́ре мир пода́ждь человеколю́бно, и Це́ркве́й соедине́ние,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

 

Богоро́дичен: Во утро́бу, Христе́ Спа́се мой, де́вственную всели́вся,/ яви́лся еси́ ми́ру всему́ богому́жно, Неизме́нен, Неслия́нен вои́стинну,/ и обеща́л еси́ всегда́ с Твои́ми рабы́ бы́ти я́ве./ Те́мже Тебе́ Ро́ждшия моли́твами, мир ми́ру Твоему́ устро́й,/ и на путь ми́ра напра́ви ны.

 

Свети́лен.

Подо́бен: Проро́цы:

 

Пресве́тлый свети́льник неугаси́мый,/ от восто́ка мы́сленнаго Со́лнца Христа́, я́ко светоза́рная луча́ возсия́в,/ мра́чную страну́ на за́паде и се́вере просвети́л еси́/ све́тлостию слове́с и доброде́тели дея́нием,/ Ему́же не преста́й моля́ся,/ е́же в ми́ре сохрани́ти, Михаи́ле преподо́бне, па́мять твою́ почита́ющия.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

 

Прему́дрость Ипоста́сную и Пресу́щное Сло́во, и Врача́ всех ро́ждшая,/ Всечи́стая Богоро́дице, гное́ния и я́звы исцели́ душ на́ших/ и сохраня́й невре́дны вся́каго враго́в нахо́да, всегда́ Тя моля́щия,/ Засту́пнице ми́ра Бла́га́я.

 

На хвали́тех стихи́ры, на 4, глас 8:

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́!

 

О, пресла́внаго чудесе́!/ В не́мощнем телеси́ я́ко безпло́тен,/ усе́рдно тебе́ сама́го Богу́ возложи́в, преподо́бне Михаи́ле,/ всю жи́знь твою́ му́ченически Христо́вы ра́ди любве́ сконча́л еси́,/ пло́тския стра́сти препобеди́л еси́,/ и ве́лий чудотво́рец был еси́./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

 

О, пресла́внаго чудесе́!/ Испо́лнено стра́ха и ра́дости духо́вныя,/ мона́хов мно́жество,/ в прехожде́ние Богоно́снаго отца́ Михаи́ла:/ я́ко бо мо́лния восходя́щи от восто́ка до за́пада,/ обре́теся во оби́тели Пресвяты́я Тро́ицы,/ во хра́ме со вся́ким утвержде́нием заключе́ннем и неразруши́мем./ Сему́ дивя́щеся зовя́ху Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

 

О, пресла́внаго чудесе́!/ Во́льным юро́дством твои́м Христа́ ра́ди,/ соверши́ся духо́вная му́дрость в тебе́, о́тче Михаи́ле./ Нищету́ Христо́ву возлюби́в,/ яре́м Госпо́день на ся взял еси́, посто́м и бде́нием те́ло твое́ удручи́л еси́,/ и на высоту́ доброде́телей возше́л еси́,/ высоту́ Христо́вы та́йныя добро́ты зри́ши./ Того́ ра́ди зове́м Христу́:/ спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

 

О, пресла́внаго чудесе́!/ Я́ко де́йством Свята́го Ду́ха,/ высо́кая и дивная проро́ческая вещания,/ преподо́бному и Богоно́сному отцу́ Михаи́лу,/ безве́стная и та́йная откры́шася,/ и е́же го́де судьба́м Бо́жиим,/ и мно́гим бы́сть во спасе́ние. О, каково́ дарова́ние нам дарова́ся!/ Его́же ра́ди, Христе́, спаси́, Бо́же, ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.

 

Сла́ва, глас 5. Самогласен:

 

Боже́ственным огне́м разжиза́емь,/ и све́том просвеща́емь Пресвяты́я Тро́ицы, му́дре,/ предочи́стил еси́ себе́, Богоно́се Михаи́ле,/ воздержа́нием и чистото́ю,/ и вражия победи́л еси́ сове́ты и коварства,/ и, на ре́вность Бо́же́ственную подви́гнув с собо́ю мона́хов мно́жества,/ преоби́дети привре́менная увеща́л еси́./ Те́мже в славослове́нии тебе́ ублажа́ем:/ моли́ся, преподо́бне, еди́ному сердцеве́дцу Христу́ Бо́гу,/ да пощади́т ду́ши на́ша.

 

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

 

Стра́шно и пресла́вно, и ве́лие та́инство:/ Невмести́мый во чре́во вмеща́ется,/ и Ма́ти по рождестве́ Де́ва па́ки пребы́сть:/ Бо́га бо роди́ из Нея́ воплоще́нна./ Тому́ возопие́м, Тому́ песнь рцем,/ со А́нгелы воспева́юще:/ Свят еси́, Безнача́льный Бо́же,/ И́же нас ра́ди вочелове́чивыйся, сла́ва Тебе́.

 

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

 

На литурги́и.

Блаже́нна пра́здника, и свята́го песнь 6. Проки́мен: Честна́ пред Го́сподем: Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́иа: Блаже́н муж боя́йся Го́спода: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

 

Молитва

О преподо́бне и преблаже́нне о́тче наш Михаи́ле, ты, возжела́в усе́рдно ше́ствовати во след Го́спода на́шего Иису́са Христа́, вся плотска́я мудрова́ния отри́нул еси́: ты оте́чество свое́, род и вре́менное благоро́дство и земна́го ца́рствия насле́дие оста́вив, мона́шества и юро́дства путь ко спасе́нию и к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго предызбра́л еси́; прише́д же ди́вне во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы, в ней трудолю́бно и богоуго́дно подвиза́лся, по премно́гу ко устрое́нию ея споспешествова́л еси́ и, от всех бед, от гла́да, вра́жияго нахожде́ния, и о́гненнаго запале́ния, и вся́каго зла о́ную сохраня́я и защища́я живу́щих в ней и к ней притека́ющих, пути́ Госпо́дню поуча́л еси́; ты и ны́не, Пресвяте́й Тро́ице со все́ми святы́ми предстоя́ и непреста́нно насыща́яся зре́ния Божества́ Трисве́тлаго, помина́й, мо́лим тя, чту́щих святу́ю па́мять твою́, не премолчи́, уго́дниче Христо́в, ко Го́споду моля́ся, да Он, благода́тию Свое́ю приосеня́я притека́ющих к тебе́ и мо́щи твоя́ уста́ми и се́рдцем лобыза́ющих, здра́вы и невреди́мы сохрани́т и от вся́кия напа́сти свободи́т, подая́ путеше́ствующим в пути́ благоспе́шество, боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние, си́рым, вдови́цам и всем напа́ствуемым ско́рое заступле́ние и вспоможе́ние и от вра́жиих наве́тов тве́рдое огражде́ние и защище́ние. Не преста́й же моля́ся и о Богохрани́мей стране́ на́шей, я́ко да, твои́м предста́тельством и моли́твами сохраня́емы, вси возмо́жем по́двиг тече́ния небла́зненно соверши́ти, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.