Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

Служба преподобному Антонию Дымскому

 

На вели́цей вечерни

Блаже́н муж: на Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5:

 

Мирска́го мяте́жа удали́лся еси́, преподо́бне,/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́,/ неосла́бно же ше́ствуя во след Его́,/ душе́вныя и теле́сныя стра́сти победи́л еси́,/ те́мже и прия́л еси́ от Всеси́льнаго Бо́га/ благода́ть цели́ти неду́ги,/ А́нгельский дру́же и преподо́бных сожи́телю,/ моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти ду́шам на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

 

Кто испове́сть, преподо́бне о́тче,/ труды́ твоя́ и по́двиги?/ и́ли кий язы́к изочте́т бде́ния и посты́ твоя́?/ Чистоту́ бо душе́вную и теле́сную возлюби́л еси́,/ смире́ние же нелицеме́рное ко всем стяжа́л еси́,/ час сме́ртный всегда́ помышля́я, Анто́ние преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся ду́шам на́шим.

 

Преподо́бне о́тче Анто́ние,/ ты врач душа́м и телесе́м яви́лся еси́,/ источа́я оби́льно неду́жным исцеле́ния,/ и всем, притека́ющим к тебе́ с ве́рою,/ защи́тник и покро́в от искуше́ний вра́жиих ско́рый еси́,/ и ны́не о нас моли́ся, преподо́бне,/ да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша,/ я́ко Благоутро́бен.

 

Терпе́л еси́ му́жественно ско́рби,/ о́тче преподо́бне,/ услажда́яся бу́дущим воздая́нием,/ вопия́ с Па́влом и глаго́ля:/ недосто́йны стра́сти ны́нешняго вре́мене/ к хотя́щей сла́ве яви́тися;/ лю́ты ско́рби, но сла́док рай;/ боле́зненны труды́, но ве́чно упокое́ние;/ ма́ло претерпи́м, да мно́гая и неги́бнущая прии́мем/ от Христа́ Го́спода и Спа́са душ на́ших.

 

Удали́лся еси́, преподо́бне,/ от оби́тели преподо́бнаго Варлаа́ма,/ и прише́л еси́ в сию́ непроходи́мую и нике́м же населя́емую пусты́ню,/ и водвори́лся еси́ аде,/ ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя от востаю́щих на тя враго́в,/ вооружи́вся же посто́м и бде́нием,/ победи́л еси́ вся ко́зни их,/ и ны́не моли́ся ко Го́споду/ о соверша́ющих, преподо́бне о́тче, па́мять твою́.

 

За плач и воздыха́ние вре́менное/ восприя́л еси́, о́тче преподо́бне,/ ны́не весе́лие и ра́дость ве́чную,/ за вся боле́зни и труды́ твоя́ жесто́кия/ упокоева́ешися в не́дрех Отца́ Небе́снаго,/ за оставле́ние ми́ра и всех, я́же в не́м суть су́етна,/ вкуша́еши сла́дость неизглаго́ланную/ и за уедине́нное житие́ свое́/ всели́лся еси́ в селе́ние пра́ведных/ и наслажда́ешися лицезре́ния Бо́жий,/ поя́ и хваля́ Го́спода со все́ми святы́ми/ пе́сньми ра́достными.

 

Подража́я наста́внику своему́, преподо́бному Варлаа́му,/ о́тче преподо́бне,/ собра́л еси́ ученико́в ста́до себе́/ и воздви́гнул еси́ храм тезоимени́тому себе́ Вели́кому Анто́нию,/ иде́же воспева́л еси́ пе́сни духо́вныя со ученики́ свои́ми,/ и́мже был еси́ о́браз воздержа́ния,/ укрепля́я их в по́двигах и труда́х по́стнических, глаго́ля им:/ не пощади́м, бра́тие, естества́ тле́ннаго,/ присту́пим неле́ностно к подвиго́м,/ да приимем воздая́ние ве́чное/ от Христа́, Спа́са душ на́ших.

 

Па́мять твоя́, о́тче преподо́бне Анто́ние,/ во ве́ки пребу́дет с похвала́ми,/ и душа́ твоя́ свята́я в поко́и ве́чном со святы́ми,/ те́ло же твое́ многотру́дное/ источа́ет исцеле́ния неоску́дно/ приходя́щим с ве́рою и припа́дающим ко гро́бу твоему́,/ те́мже и мы, соше́дшеся днесь/ в па́мять твою́, о́тче преподо́бне,/ мо́лим тя: моли́ся ко Го́споду/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

 

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, и́стиннии после́дователи Христо́вы,/ прииди́те, отве́ргшиися пре́лестей ми́ра:/ се бо возсия́ нам, я́ко со́лнце све́тлое,/ па́мять преподо́бнаго Анто́ния,/ и, соше́дшеся в це́рковь, воскли́кните с на́ми единоду́шно/ хвалу́ Бо́гу на́шему,/ да́вшему стране́ на́шей такова́го подви́жника,/ и возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Анто́ние,/ я́ко после́дователь ве́рен был еси́ Христу́ Влады́це;/ ра́дуйся, я́ко насле́довал еси́ Ца́рство Небе́сное;/ ра́дуйся, я́ко ра́дуешися ра́достию ве́чною/ и ра́дости твоея́ никто́же во́змет от Тебе́;/ ра́дуйся, я́ко соца́рствовати Христу́ Го́споду и́маши ве́чно,/ Его́же моли́, преподо́бне,/ ниспосла́ти Це́ркви единомы́слие, стране́ на враги́ победи́тельная/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

 

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от на́с ше́ствие, сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

 

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, суди́и, конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

 

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На ли́тии стихи́ры, глас 3:

Ве́ра твоя́, преподо́бне о́тче,/ яви́ся от дел твои́х,/ и Правосла́вие твое́ утвержда́ют чудеса́ твоя́,/ я́же источа́ют многоцеле́бныя мо́щи твоя́,/ те́мже вопие́м ти:/ испроси́, преподо́бне, от Христа́ Спа́са/ грехо́в на́ших оставле́ние/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

Наде́жда твоя́ на Го́спода Бо́га бысть, о́тче, несомне́нна/ и упова́ние непоколеби́мо,/ сего́ ра́ди Ве́чный тя просла́ви чуде́с да́ром,/ и то́чиши исцеле́ния приходя́щим ко гро́бу твоему́,/ и ны́не мо́лишися о душа́х на́ших.

 

Любо́вь име́л еси́ ве́лию ко Го́споду,/ и соблю́л еси́ сло́во за́поведей Его́, о́тче,/ и соедини́лся еси́ ве́чно ду́хом с Ним,/ вопия́ апо́стольски:/ ничто́же мя разлучи́т от любве́ Твоея́,/ Иису́се Человеколю́бче.

 

Сла́ва, глас 6:

Челове́че Небе́сный и земны́й А́нгеле,/ преподо́бне о́тче Анто́ние,/ возше́л еси́ на ле́ствицу доброде́телей,/ и по ней дости́гл еси́ Вы́шняго гра́да, Го́рняго Иерусали́ма,/ и та́мо ны́не наслажда́ешися лицезре́ния жела́емаго Христа́ Бо́га,/ Его́же ра́ди и плоть свою́ изнури́л еси́/ и жизнь сме́ртную на безсме́ртную премени́л еси́,/ Ему́же о нас моли́тися не преста́й,/ да изба́вимся от искуше́ний/ и да ми́лостива Его́ Судию́ обря́щем в День су́дный/ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во Чи́стая, моли́ся ко Го́споду,/ я́ко да Твои́ми моли́твами/ пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние,/ мир и ве́лию ми́лость.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Све́тлая и свяще́нная па́мять преподо́бнаго Анто́ния приспе́ днесь,/ о духо́внии празднолю́бцы!/ в ню́же соше́дшеея, просла́вим Христа́ Бо́га,/ и Его́ уго́днику Анто́нию воспое́м песнь, лико́вственно глаго́люще:/ А́нгелов собесе́дниче, по́стников наста́вниче,/ о́тче наш Анто́ние,/ моли́твами твои́ми да испро́сиши, мо́лимся,/ от Христа́ Бо́га земли́ плодоно́сие,/ возду́ха благорастворе́ние,/ и грехо́в оставле́ние, и ве́лию ми́лость.

 

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

 

Смерть твоя́, преподо́бне,/ вои́стинну успе́ние бысть,/ те́ло бо твое́ не ви́де истле́ния;/ а́ще бо и преста́вился еси́ от нас, па́стырю до́брый,/ но ду́хом с на́ми пребыва́еши неразлу́чно/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Блаже́нне Анто́ние,/ основа́ние положи́в доброде́телей,/ ве́тхаго челове́ка совле́клся еси́ до конца́,/ и обле́клся еси́ в но́ваго в преподо́бии и пра́вде,/ и победи́л еси́ вра́жия ополче́ния,/ наста́вник мона́хов быв,/ и ны́не моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Сла́ва, глас 6:

Блаже́нное житие́ твое́,/ о́тче наш Анто́ние,/ блаже́нную кончи́ну плодопринесе́ тебе́,/ и сме́ртию твое́ю преше́л еси́ в жизнь неконча́емую,/ и водворя́ешися в Небе́сном Ца́рствии,/ иде́же о нас моли́тися не преста́й,/ ве́рно зову́щих ти:/ ра́дуйся, благи́й и ве́рный ра́бе Христо́в,/ вше́дый в ра́дость Го́спода твоего́.

 

И ны́не, Богоро́дичен: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная:

 

Тропа́рь, глас 4:

Доброде́телей ревни́телю,/ пусты́нный жи́тель,/ подви́жник ве́ры Христа́ Бо́га на́шего,/ поще́нием и труды́ умертви́вый пло́тская вожделе́ния,/ тезоимени́те Вели́кому Анто́нию,/ его́же житию́ поревнова́л еси́/ и во его́же и́мя Боже́ственный храм воздви́гл еси́,/ ку́пно с ним, преподо́бне Анто́ние, моли́ Спаси́теля всех,/ да и нас сотвори́т победи́тели плотски́х по́хотей/ и хра́мы Ду́ха Свята́го,/ по вели́цей Его́ ми́лости.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, по гла́су.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

 

Зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́,/ мир отве́рг и вся, я́же в ми́ре, кра́сная, всеблаже́нне Анто́ние,/ претерпе́л еси́ пусты́нное озлобле́ние му́дренно,/ полки́ же отрази́л еси́ де́монов му́жественне,/ те́мже па́мять твою́ при́сно пе́сньми восхваля́ем ве́рно.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее страстьми́ земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к жи́зни нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

По́стника Госпо́дня пе́сньми почти́м,/ я́ко умертви́вша прило́ги страсте́й/ воздержа́нием и тве́рдым вои́стинну терпе́нием,/ и посрами́вша зело́ противобо́рца врага́ и всю сего́ горды́ню,/ и ны́не моля́щася Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Стра́нное чу́до зача́тия и несказа́нен о́браз рождества́,/ позна́вшаяся в Тебе́, Присноде́во Чи́стая,/ ужаса́ют ум и удивля́ют помышле́ние,/ без се́мене бо зачала́ еси́ и Бо́га во пло́ти родила́ еси́, Богоро́дице,/ во спасе́ние душ на́ших.

 

По полиелеи седален, глас 1:

Победи́л еси́ страсте́й воста́ния умерщвле́нием пло́ти, свяще́нный о́тче,/ жизнь безконе́чную по сме́рти прия́л еси́,/ те́мже днесь Христо́ва Це́рковь пра́зднует твою́ досточу́дную па́мять,/ преподо́бных украше́ние.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Наста́ви ны на путь покая́ния, уклоня́ющийся к злым распу́тиям/ и Преблага́го прогневля́ющия Го́спода, Неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, яже воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Преподо́бне о́тче,/ во всю зе́млю изы́де веща́ние исправле́ний твои́х,/ те́мже на Небесе́х обре́л еси́ мзду трудо́в твои́х,/ де́монския разори́л еси́ полки́/ и а́нгельский дости́гл еси́ чи́ны,/ и́хже житию́ непоро́чно поревнова́л еси́,/ с ни́ми же дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ мир испроси́ душа́м на́шим.

 

Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и преподо́бнаго на 8. Глас 2.

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ и́же изведе́ из рабо́ты еги́петский,/ я́ко просла́вися.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

Зело́ че́стни нам дру́зи Твои́, Ди́вне во святы́х Го́споди,/ те́мже, Тебе́ воспева́юще и пою́ще в сердца́х свои́х,/ и их в пе́снех моле́бных восхваля́ем, Тя сла́вяще,/ прославля́ющаго святы́х Свои́х.

 

Преподо́бне о́тче Анто́ние, моли́ Бо́га о нас.

 

Пе́ние моле́бное усе́рдно приношу́ тебе́, о́тче Богому́дре Анто́ние,/ моли́твами твои́ми помози́ ми досто́йно воспе́ти твоя́ по́двиги.

Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и отверже́нием пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние,/ Го́споду ве́рно послужи́л еси́,/ те́мже и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати возжеле́нный глас Его́:/ благи́й ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

 

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы расто́ргни/ и томя́щий мя грех, При́снодево, низложи́,/ я́ко да воспева́ю Тя всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ расшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́бося дух мой, внегда пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Просвети́ся свет твой, преблаже́нне, пред челове́ки,/ те́мже, почитающе до́брое житие́ твое́,/ сла́вим Отца́ на́шего, И́же на Небесе́х,/ и тя по до́лгу велича́ем.

 

Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся и земны́я сла́вы/ и вражде́бный Бо́гу дру́жбы с ми́ром оша́явся54,/ и всех во́лею отщети́лся еси́,/ и Христа́, Еди́наго всех Спаси́теля, приобре́л еси́.

 

Прозре́в бу́дущая воздая́ния,/ зде маловре́менная, я́ко су́етная, о́тче, оста́вил еси́,/ сего́ ра́ди сугу́бая воздая́ния воспри́ял еси́ во дворех Небе́сных.

 

Богоро́дичен: Благоутро́бием Твои́м, Богороди́тельнице, вся́каго мя изми́ осужде́ния,/ к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́ припа́дающа,/ и призыва́юща Твою́ по́мощь.

 

Седа́лен, глас 4:

 

Гряду́щаго гра́да взыску́я,/ ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная нивочто́же вмени́л еси́, блаже́нне,/ в пусты́ню безмо́лвия всели́вся,/ те́мже ны́не гра́да Небе́снаго показа́лся еси́ граждани́н,/ в не́мже помяни́ и нас, недосто́йных, ве́рно почита́ющих тя.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Мно́жества скве́рных помышле́ний, смуща́ющих ум мой,/ и вожделе́ний стра́стных, вою́ющих на мою́ ду́шу,/ кто исчи́слити мо́жет, Пренепоро́чная?/ возста́ния же и озлобле́ния неви́димых враго́в мои́х кто испове́сть?/ Но Твои́ми моли́твами, Блага́я,/ от всех сих заступи́ мя и избавле́ние да́руй.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся,/ до ме́не бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,/ прославля́ю, Многоми́лостива

 

Ты с чудотво́рцем Варлаа́мом, ны́не предстоя́ Престо́лу Бо́жию,/ умоля́еши Бо́га о святе́й оби́тели, утвержде́нной рука́ми твои́ми,/ не отступа́я от нас ду́хом свои́м,/ но при́сно огражда́я нас моли́твами твои́ми.

 

Благо́е послуша́ние яви́л еси́ блаже́нному Варлаа́му, наста́внику твоему́,/ нам оста́вль о́браз и́стиннаго мона́шескаго жития́,/ в не́мже утвержда́й нас моли́твами твои́ми.

 

Зи́му и вар терпе́нием твои́м победи́л еси́, блаже́нне,/ и теплоту́ бо ве́ры и любве́ стяжа́л еси́,/ ея́же и нам испроси́ у Го́спода моли́твами твои́ми.

 

Богоро́дичен: Поми́луй, Еди́на Богома́ти,/ поми́луй и сохрани́ ду́шу мою́ окая́нную,/ потопля́емую от бе́сов лука́выми де́лы и страстьми́,/ и пре́жде исхо́да моего́ сию́ очи́стити помози́.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же,/ Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения/ приведе́ние има́мы.

 

Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́,/ в онь же поше́л еси́, посыла́емь от преподо́бнаго Варлаа́ма,/ ниже́ уклони́лся еси́ от те́снаго пути́, вводя́ща в живо́т,/ в онь же вступи́л еси́, призыва́емь от Бо́га,/ те́мже досто́йно вшел еси́ во дворы́ Госпо́дни послуша́нием и терпе́нием.

 

Кра́йнею не́навистию возненави́дел еси́, о́тче, тщесла́вия и мирски́я молвы́,/ путь пра́вый позна́в, его́же вожделе́л еси́ уедине́ния ра́ди и безмо́лвия,/ и дости́гл еси́ духо́вныя ра́дости и ве́чнаго весе́лия.

 

Упова́нием бу́дущих благ, блаже́нне, укрепля́емь,/ плотско́е стремле́ние обузда́л еси́,/ своея́ пло́ти, о́тче,/ враг неми́лостив был еси́,/ нетле́ние ей хода́тайствуя.

 

Богоро́дичен: Упова́ние мое́ Ты еси́, Пречи́стая, спасе́ние и похвала́,/ те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́,/ не гнуша́йся ме́не, грехи́ мно́гими и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго,/ но, предвари́в, спаси́ мя.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

 

Но́щию, я́ко дне́м, бдел еси́/ и в житии́ свое́м не дал еси́ сна очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дети пра́ведных селе́ния,/ я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.

 

От младе́нчества возлюби́в Бо́га,/ младе́нческое незло́бие и чистоту́ стяжа́л еси́,/ и сего́ ра́ди позна́л еси́ та́йны Бо́жия, открыва́емый младе́нцем,/ и угото́ванное им Ца́рство Небе́сное насле́довал еси́.

 

Ра́ди безмо́лвия удали́лся еси́, преподо́бне, в пусты́ню,/ ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя от малоду́шия и от бу́ри,/ и отту́ду ко гра́ду Небе́сному преше́л еси́,/ иде́же есть благоугоди́вших Бо́гу жили́ще.

 

Богоро́дичен: Красоту́ мя ви́дети сподо́би сла́вы Твоея́,/ егда́ от пло́ти моея́ и́мам разлучи́тися,/ я́ко утвержде́ние мое́ еси́, Влады́чице, сла́ва и весе́лие.

 

Конда́к, глас 6:

 

Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му,/ послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в,/ досто́ин яви́лся ему́ прее́мник,/ упа́сши до вре́мене ста́до его́,/ доброде́телей же его́ поревнова́в,/ в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́,/ безмо́лвие пусты́нное возлюби́в,/ и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́,/ первонача́льный быв пусты́ни при е́зере Ды́мском,/ тем ти вопие́м:/ с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о нас Бо́га,/ да даст нам та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты,/ о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

 

И́кос:

 

Ева́нгельскому словеси́ ра́достною душе́ю внял еси́, преподо́бне,/ душе́вный ра́зум впери́в к И́стинному Све́ту,/ душетле́нныя стра́сти до конца́ потреби́л еси́,/ смире́нным и безмо́лвным житие́м преди́вен бы́вый;/ сего́ ра́ди и пусты́ни первонача́льник яви́лся еси́, о́тче,/ к высоте́ Го́рней сию́ управля́я,/ и тепл хода́тай к Бо́гу о нас показа́лся еси́,/ Его́же мо́ли дарова́ти всем нам досто́йно послужи́ти Ему́, подо́бно тебе́,/ о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрый де́ти не послужи́ша,/ и в пла́мень са́ми поидо́ша,/ и бо́ги их обруга́ша,/ среди́ пла́мене возопи́ша, и ороси́ я А́нгел:/ услы́шася уже́ уст ва́ших моли́тва.

 

Нищ ду́хом, по словеси́ Госпо́дню,/ бога́тство доброде́телей стяжа́л еси́,/ и́миже угоди́л еси́ Господеви/ и Ца́рство Небе́сное унасле́довал еси́.

 

Блаже́нства Небеснаго сподо́бился еси́, Анто́ние Богому́дре,/ тих и пра́веден быв,/ кро́тости же ра́ди и слез неоску́днаго то́ка/ насле́дил еси́ зе́млю кро́тких/ и та́мо вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.

 

Анто́ния Вели́каго предста́тельству себе́ и ста́до свое́ вручи́л еси́,/ созда́в храм во и́мя его́,/ и а́нгельскому житию́ его́ поревнова́л еси́,/ те́мже и часть его́ насле́довал еси́,/ ра́дуяся с ним в Ца́рствии Небе́сном.

 

Богоро́дичен: Я́ко разбо́йник, взыва́ю Ти:/ помяни́ мя, Человеколю́бче,/ пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопию́:/ ка́ющагося приими́ мя, отча́яннаго,/ Богоро́дицы ра́ди, Многоми́лостиве.

 

Песнь 8

 

Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/ неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше,/ среди́ огня́ воспева́ху:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и превозно́сит во вся ве́ки.

 

В безмо́лвии и кро́тости препроводи́л еси́ жизнь свою́, о́тче,/ земна́я ра́ди Небе́сных отве́ргнув,/ нетле́нная тле́нными искупи́в,/ тем ны́не со все́ми, благоугоди́вшими Бо́гу,/ пое́ши и превозно́сиши Го́спода во вся ве́ки.

 

От страсте́й тиме́ния чи́ста тя обре́т, Всесвяты́й Дух всели́ся в тя,/ те́мже и чуде́с дарова́ния тебе́ да́рует,/ Еди́н Сый ди́вный во святы́х Свои́х Бог наш,/ сла́вимый во ве́ки.

 

Не иски́й сла́вы челове́ческий,/ в пусты́ни скрыл еси́ до́блести твоя́,/ но не утаи́ся свет доброде́телей твои́х,/ прославля́ющ Бо́га и ве́рных возбужда́ющ хвали́ти и превозноси́ти Его́,/ Хва́льнаго и Препросла́вленнаго, во вся ве́ки.

 

Богоро́дичен: Наляцы́ и ца́рствуй, Иису́се, Царю́ ца́рствующих, Сы́не Бо́жий,/ правосла́вным спобо́рствуя и всех окормля́я к Ца́рству безконе́чныя Твоея́ сла́вы/ моли́твами Ро́ждшия Тя неизрече́нно.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

 

Оби́тель Пресвята́го Ду́ха, о Анто́ние, был еси́,/ укра́шен разли́чными доброде́тельми,/ те́мже ны́не источа́еши ве́рным исцеле́ния,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

 

Све́тлостию подвиго́в Богоприя́тных просия́л еси́, о́тче,/ и восприя́л еси́ благода́ть моли́тися о нас,/ вспомоществу́я ве́рным в по́двиге спасе́ния,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

 

О нас моле́ние ко Влады́це Христу́, о́тче Анто́ние, не преста́й простира́ти,/ я́ко оте́ц чадолюби́вый,/ и помога́я нам, прибега́ющим к тебе́ и чту́щим тя,/ я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

 

Богоро́дичен: Пощади́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру,/ и не осуди́ мене́ по дело́м мои́м,/ но ми́лостию Твое́ю спаси́ мя моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы/ и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.

 

Свети́лен.

 

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

 

Процве́л еси́, я́ко фи́никс дави́дски, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ И́же сла́вна тя ве́рным показа́,/ Ему́же о нас непреста́нно моли́ся,/ почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Анто́ние.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ преподо́бных сла́во и утвержде́ние/ и всех ве́рных упова́ние и похвало́.

 

На хвали́тех стихи́ры самогла́сны на 4, глас 8:

 

Богоно́сне преблаже́нне Анто́ние,/ все плотско́е мудрова́ние ду́ху повину́л еси́,/ поще́ния страда́ньми утверди́вся,/ я́ко зла́то, в горни́ле искуше́но, сия́я, яви́лся еси́,/ ору́дие Богоизбра́нно благода́ти Ду́ха Пресвята́го бы́вый,/ те́мже и нас помина́й,/ чту́щих па́мять твою́ ве́рно,/ и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Возсия́ днесь пресве́тлая и всепра́зднственная па́мять твоя́,/ пресла́вне Анто́ние,/ созыва́ющи многочи́сленное по́стников сосло́вие/ и преподо́бных ликостоя́ния,/ те́мже притека́ем к честны́м моще́м твои́м,/ прося́ще исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим/ и венча́вшаго тебе́ Христа́ прославля́юще,/ Спа́са душ на́ших.

 

Богоно́сне, преблаже́нне о́тче Анто́ние,/ ты моле́бными слеза́ми очи́стил еси́ себе́/ и бде́нием неле́ностным благоугоди́л еси́ Бо́гу,/ я́ко и́стинный ревни́тель благоче́стия,/ труды́ подъе́мля Христа́ ра́ди,/ Его́же возлюби́л еси́ от де́тства,/ и о́браз собо́ю всем нам подава́я/ во спасе́ние душ на́ших./ Те́мже тя ублажа́ем,/ велича́юще тебе́ просла́вльшаго Го́спода.

 

Сла́ва, глас 2:

 

Преподо́бне о́тче,/ из младе́нства доброде́тели приле́жно обучи́вся,/ орга́н был еси́ Свята́го Ду́ха,/ во спасе́ние вве́реннаго тебе́ ста́да твоего́,/ и ны́не явля́ешися ору́дие избра́нно благода́ти Бо́жия,/ прие́м чуде́с де́йство от прославля́ющаго тя Го́спода,/ к Нему́же и нас приведи́,/ моли́твами твои́ми спобора́я нам.

 

И ны́не, глас то́йже:

 

Богоро́дице Де́во,/ не пре́зри мене́, гре́шнаго,/ тре́бующаго Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния,/ на Тя бо упова́ душа́ моя́,/ и поми́луй мя.

 

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст. На литурги́и слу́жба преподо́бническая.

 

Моли́тва

 

О па́стырю до́брый, учи́телю и наста́вниче наш и святы́я оби́тели Ды́мския нача́льниче, преподо́бный о́тче Анто́ние! Мо́лим тя усе́рдно: ты, я́ко име́я дерзнове́ние ко Владыце Христу́ и ко Пречи́стей Его́ Ма́тери, буди́ о нас, недосто́йных, йже с ве́рою притека́ющих к тебе́, хода́тай и моли́твенник те́плый, заступа́я нас от вся́ких бед и напа́стей, да твои́ми моли́твами и предста́тельством пребу́дем невреди́мы от враго́в на́ших ви́димых и неви́димых. Моли́ милосе́рдие Его́, е́же спасти́ нас от прегреше́ний на́ших, и́миже весть судьба́ми. Моли́ бла́гость Его́, е́же ми́лостивно подава́ти нам и всему́ ми́ру потре́бная. Моли́ся Даю́щему всем мир ниспосла́ти мир Це́рквам, собира́я расточе́нный во еди́но, сохрани́ти страну́ на́шу в ми́ре и тишине́ и вся́кому ве́рному в до́ме и на пути́ и повсю́ду дни бла́ги и безмяте́жны дарова́ти, умири́ти жизнь на́шу, поми́ловати нас, предстоя́щих зде и за благосло́вною вино́ю отше́дших оте́ц и бра́тии на́ших, и весь мир и спасти́ ду́ши на́ша, да вы́ну сла́вим, хва́лим, пое́м и велича́ем пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.