Сайт посвященный церковной истории

Святая София и

 Великий Новгород

История и

современность

Яндекс.Метрика

Перепечатка в интернете разрешена при условии наличия активной ссылки на сайт " Святая София и Великий Новгород: История и современность".

понравился сайт? поддержи его существование

Служба благоверному князю Мстиславу Храброму, во святом крещении Георгию

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

 

Блаже́нне Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ чи́стая твоя́ душа́,/ правосла́вною му́дростию сия́ющи,/ облиста́ доброде́телей све́тлостию/ и озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́в тьму отгоня́ющи./ Те́мже, я́ко прича́стника Невече́рней благода́ти,/ тя благоче́стно почита́ем, досточу́дне.

 

Име́я ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бодрели́во 36 ,/ ве́ру небла́зненну и любо́вь нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вился еси́ к Небе́сным,/ ли́ком пра́ведных причте́н./ Те́мже тя чтим свяще́нными пе́сньми/ и благоче́стно вси ублажа́ем,/ блаже́нне кня́же Мстисла́ве.

 

Боже́ственными поуче́нии вжиля́емь 37 ,/ сла́сти сме́ртныя от души́ отгна́л еси́/ и Тро́ице селе́ние чи́сто был еси́./ Те́мже к Боже́ственному наслажде́нию отше́л еси́,/ Бо́гу соблюда́ющу ны́не неруши́мо/ твое́ честно́е те́ло Боже́ственными су́дьбами,/ и́миже Сам весть, прославля́яй тя,/ а́вво Мстисла́ве.

 

Житие́ твое́ по Бо́зе пожи́в,/ блаже́нне кня́же Мстисла́ве,/ в мо́литве и посте́,/ по апо́столу в за́поведех Госпо́дних пребы́л еси́./ Те́мже моли́ся Спа́су всех за правосла́вныя/ и нам испроси́ от Го́спода/ ми́лость в День Су́дный.

 

Сла́ва, глас то́йже:

 

Блаже́нне Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ твоя́ мо́щи честны́я оби́льно источа́ют всегда́ исцеле́ния/ ве́рою приходя́щим к твоему́ гро́бу,/ благоуха́ния всех исполня́я духо́внаго/ и тьму бесо́вскую дале́че отгоня́я,/ све́том благоче́стия ве́рных сердца́ озаря́я./ Те́мже мо́лим тя, раби́ твои́,/ вся́каго наве́та вра́жия нас изба́вити,/ я́ко да, ра́достно душе́ю свято́е твое́ успе́ние духо́вно пра́зднующе,/ прославля́ем Спа́са на́шего, тебе́ просла́вльшаго,/ еди́наго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего.

 

И ны́не, Богоро́дичен. А́ще 50-ца, И ны́не, пра́здника.

 

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

 

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от на́с ше́ствие, сокруше́ние;/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их,/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися На́нь разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 5, 6):

 

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда́ их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни;/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины,/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь, паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы,/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, суди́и, конце́в земли́./ Внуши́те держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

 

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

 

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шников преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́,/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́/ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́споду душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же, ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

 

На лити́и стихи́ры, глас 1:

 

Свети́ло вели́кое яви́ся нам днесь,/ мир весь просвеща́ющее богодарова́нными чудесы́,/ кня́же прему́дре,/ я́коже исто́чник неисчерпа́емый показа́лся еси́,/ я́ко струи́ чуде́с то́чиши исцеле́ния/ ве́рою приходя́щим ти, блаже́нне,/ и припа́дающим ко гро́бу твоему́ свято́му:/ да́руеши же душа́м и телесе́м здра́вие неоску́дно,/ боля́щим вели́кое врачева́ние,/ чудотво́рче, блаже́нне кня́же Мстисла́ве./ И о нас ны́не моли́ся ко Спа́су Христу́,/ пра́зднующих ве́рою честно́е твое́ преставле́ние.

 

Сла́ва, глас 4:

 

Наста́ ны́не всечестна́я па́мять/ вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя благода́ти Гео́ргия,/ на́шего засту́пника, и помо́щника в ско́рбех,/ и боля́щим врача́ предо́бра,/ и на бра́нех посо́бника непобори́ма,/ сего́ ра́ди прииди́те, вси концы́ земни́и,/ его́же вку́пе досто́йно да ублажи́м/ и све́тло па́мять его́ торжеству́им,/ мо́лится бо Го́споду спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния: А́ще 50-ца, И ны́не, пра́здника.

 

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

 

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

 

Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре кня́же Мстисла́ве, был еси́,/ те́мже и нас домы́ Того́ соде́лай,/ свято́е твое́ преставле́ние почита́ющих.

 

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

 

Житие́ твое́, я́ко со́лнце,/ в сердца́ ве́рных возсия́,/ чуде́с зарю́ испуща́я./ Те́мже и нас све́том Невече́рним озари́,/ всечестно́е твое́ успе́ние почита́ющих.

 

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

 

Не преста́й моля́ся, кня́же Мстисла́ве,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ успе́ние,/ веселя́щеся, почита́ем.

 

Сла́ва, глас 8:

 

Доброде́телей твои́х, Богому́дре, исправле́ния,/ уясни́ша ве́рных сердца́;/ кто бо, слы́шав безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся,/ е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование/ и к су́щим в бе́дах ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е поспеше́ние/ и пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно предвари́, досточу́дне кня́же Мстисла́ве,/ и ны́не неувяда́емым одея́ся венце́м/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га./ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

И ны́не, Богоро́дичен. А́ще 50-ца, И ны́не, пра́здника.

 

Тропа́рь, глас 4:

 

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Мстисла́ве,/ Боже́ственный сосу́д, избра́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́./ Те́мже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся стране́ Росси́йстей сохране́нной бы́ти/ и всем нам спасти́ся.

 

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

 

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

 

Смире́н мудрова́нием, и ми́лостив, и боголюби́в,/ и любве́ испо́лнен яви́лся еси́, Богодухнове́нне,/ умиле́н и кро́ток, я́коже А́нгел, на земли́ пожи́в,/ те́мже почи́ на тебе́, я́коже на чистоте́, блаже́нне кня́же Гео́ргие,/ Оте́ц, и Сын, и Дух Святы́й.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Да изба́вимся моли́твами Твои́ми, Пречи́стая, сете́й врага́,/ чту́щии па́че сло́ва Твое́ рождество́.

 

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

 

Благонарочи́тую па́мять пра́зднует вку́пе вся Це́рковь/ преставле́ния вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по но́вой благода́ти Гео́ргия, уго́дника Христо́ва,/ и сего́ приле́жно моля́ща исцели́ти неду́ги и боле́зни на́ша/ и вся́ких искуше́ний изба́вити,/ ве́рою восхваля́ющих его́.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

В кров Твой, Пречи́стая Де́во, прибега́ющих,/ мольбу́ принеси́ о нас к Человеколю́бцу Бо́гу,/ спасти́ся рабо́м Твои́м.

 

По полиеле́и седа́лен, глас 5:

 

Во пло́ти я́вльшася безпло́тнаго и доброде́тельми преми́рно просия́вшаго,/ блаже́ннаго и Богоно́снаго кня́зя Мстисла́ва восхва́лим ве́рою и любо́вию,/ я́ко моля́щася Го́споду непреста́нно о всех нас.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ И́же еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ с Богому́дрым кня́зем Мстисла́вом моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

 

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́тимися к Тебе́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

 

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

 

Наста́ ны́не всечестна́я па́мять/ вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя благода́ти Гео́ргия./ Ве́рных сердца́ уясни́ па́че со́лнца/ доброде́телей свои́х блиста́нием/ и, я́ко луча́ све́тла, мир озаря́я чудесы́ свои́ми,/ Со́лнце бо Пра́ведное, Христо́с Бог наш,/ моли́твами его́ просвеща́ет ду́ши на́ша.

 

Кано́н Богоро́дицы, глас 8. Во́ду проше́д: со ирмосо́м на 6 и свята́го на 8, глас 2.

 

Песнь 1

 

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

 

Высо́ко житие́ име́я/ и восхожде́нии Боже́ственными весь све́тел быв,/ просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющу твоя́ честны́я по́двиги,/ и́миже до́бре пожи́в, улучи́л еси́, Мстисла́ве, и́хже наде́ялся еси́.

 

Мироуха́нная любя́ уче́ния/ и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных/ и облагово́нился еси́, Боже́ственными добро́тами украша́емь.

 

Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ бдя и Бо́гови приединева́яся всено́щными стоя́нии,/ не преклоне́н ну́ждами естества́:/ те́мже ко дню невече́рнему дости́гл еси́.

 

Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий/ и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго У́гля,/ при́сно Благода́тную ублажа́ем Богоро́дицу, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спаси́тельнаго воскресе́ния.

 

Катава́сия по уста́ву.

 

Песнь 3

 

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, паче́ Тебе́, Го́споди.

 

Глаго́лом живото́чным внимая́,/ испи́л еси́ во́ду спасе́ния, возгнуша́вся го́рькаго греха́,/ и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гови, Мстисла́ве,/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Ми́лование стяжа́л еси́ христоподража́тельно,/ разда́л еси́ бога́тство тре́бующим,/ Небе́сное бога́тство, хода́тайствующее тебе́,/ е́же и получи́л еси́, поя́, Мстисла́ве,/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною,/ прия́л еси́ Небе́сное насле́дие,/ дре́ва живо́тнаго получи́ти сподо́бился еси́, блаже́нне,/ Боготворе́нием обожа́яся и поя́, сла́вне,/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

 

Богоро́дичен: Несеко́мую го́ру Тя дре́вле Авваку́м прови́де, Всенепоро́чная,/ из нея́же Бог яви́ся и нас, истле́вшия, обнови́л есть.

 

Седа́лен, глас 4.

 

Благоволи́в благи́ми дея́нии,/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́, напа́стьми, Мстисла́ве сла́вне./ Те́мже и по сме́рти источа́еши чудеса́ бога́тно,/ я́ко во́ды, неду́ги уставля́еши,/ о нас при́сно моли́ся,/ я́ко да согреше́ний проще́ние прии́мем.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ с Богому́дрым кня́зем Гео́ргием и со все́ми святы́ми моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

 

Песнь 4

 

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

 

Повеле́ния оте́ческая храня́ невреди́мо правове́рным смы́слом,/ ты от ю́ности име́л еси́ житие́ чи́сто и ми́лостивен нрав, досточу́дне.

 

Ни смуще́ние мирско́е, ни вла́сти держа́ние, ни сла́ва вре́менная/ твоего́ к Бо́гу раче́ния, кня́же Мстисла́ве, преврати́,/ но благоволи́л еси́ вои́стинну Боже́ственным дея́ниям.

 

Возне́сся, Боже́ственными поуче́нии вы́ну врага́ смири́л еси́,/ исцеле́ния де́тель 39 прия́л еси́, Мстисла́ве,/ судо́м пра́ведным вся́ческая пра́вящаго.

 

Богоро́дичен: Препе́тая во́инствы,/ горе́ Препе́таго Бо́га родила́ еси́, Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же за рабы́ Твоя́ моля́щи не преста́й, Присноде́во.

 

Песнь 5

 

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

 

Све́том чи́стым Святы́я Тро́ицы просвеще́н,/ зако́ном же Сея́ огражде́н,/ нощь жите́йскую без претыка́ния преше́л еси́,/ виде́нии Боже́ственными возвыша́яся, Богому́дре,/ в Боже́ственный живо́т всели́лся еси́.

 

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие ви́дится и у́жаса испо́лнено,/ я́ко по погребе́нии вои́стинну надо́лзе соблюда́ется/ невреди́мо, блаже́нне, твое́ те́ло, во гро́бе лежа́щее,/ судо́м, и́мже весть Бог, прославля́яй тя.

 

Блаже́нне кня́же Мстисла́ве,/ твое́ дерзнове́ние к Бо́гу и любо́вь, ю́же от се́рдца, к Тому́ име́ти благоволи́в,/ и́стинно имени́то же возсия́в пресла́вно,/ Боже́ственными светлостьми́ просвети́ ве́рных со́нмища.

 

Богоро́дичен: За ны из Тебе́ вопло́щшагося, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/ благоче́стно Тя блажа́щим,/ изба́витися бед, душетле́нных страсте́й, и печа́лей,/ и ве́чнующаго пла́мене муче́ния.

 

Песнь 6

 

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

 

Ка́пли сла́дкия иска́паше, блаже́нне,/ пот твои́х сла́дость и исцеле́ний сия́ния/ на похвалу́ Христа́, Бо́га на́шего.

 

Во дво́рех Бо́га процве́л еси́,/ виногра́д многопло́ден прозя́б и доброде́телей гро́здие,/ Де́лателю душа́м оби́лие пода́в.

 

Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́,/ над страстьми́ ца́рствовав, кня́же Мстисла́ве,/ и по произволе́нию лу́чшему ра́дость пра́ведных получи́л еси́.

 

Богоро́дичен: Избра́нно Бо́гу бы́вши я́ко прекра́сное селе́ние и простра́нное,/ Сему́, Де́во, была́ еси́ и черто́г, и све́щник, и трапе́за.

 

Конда́к, глас 8:

 

Многому́дренно пожи́в в княже́нии твое́м/ в вели́ком Но́ве гра́де сем,/ благове́рный кня́же Мстисла́ве,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́,/ присноцвету́щ доброде́тельми,/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ те́ло же твое́ нетле́нием просла́влено бысть на земли́./ Мы же, предсто́яще ико́не твое́й, любо́вию вопие́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

 

И́кос:

 

Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, вели́каго кня́зя Мстисла́ва,/ нарече́ннаго по осмодне́вному зако́ну Госпо́дню но́выя благода́ти Гео́ргия,/ оте́ческою диади́мою от ю́ности укра́шенна,/ хра́браго во́ина на супоста́ты и вла́стеля благоути́шна,/ и ра́достныя глаго́лы от се́рдца воззове́м к нему́, си́це реку́ще:/ ра́дуйся, я́ко из млады́х ногте́й Бо́га возлюби́в;/ ра́дуйся, я́ко за́поведей Его́ нело́жный храни́тель./ Ра́дуйся, изба́вивый Нов град от нахожде́ния инове́рных язы́к;/ ра́дуйся, нело́жный прави́телю оте́ческих преда́ний./ Ра́дуйся, благоче́стия сто́лпе, непоколеби́м вра́жиими прило́ги;/ ра́дуйся, бе́дным утеше́ние и засту́пниче./ Ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ восприя́ти вене́ц пресве́тел и исто́чник исцеле́ний;/ ра́дуйся, пресла́вный кня́же Мстисла́ве, кня́зем росси́йским похвало́./ Ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

 

Песнь 7

 

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

 

Кре́постию возмо́г Живода́вца,/ плотско́е удержа́л еси́ жела́ние, пребога́то,/ и ум возвы́сил еси́ на Небе́сная, поя́ кре́пко:/ Сый благослове́н и препросла́влен.

 

Сам ся благоро́ден сотвори́в,/ благоро́дны нра́вы стяжа́л еси́ умо́м це́лым,/ поуче́нием же упражня́яся Богодохнове́нных писа́ний,/ все жела́ние твое́ к Бо́гу Всеви́дцу, блаже́нне, возложи́л еси́.

 

Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных наслажде́ние и пи́щу несоде́янную,/ бога́тство некра́домое, Свет невече́рний, обрести́ сподо́бился еси́,/ кня́же Мстисла́ве блаже́нне.

 

Песносло́вивша тя богому́дренно по Христо́ве Це́ркве,/ Боже́ственная преда́ния и оте́ческий уста́в прие́м,/ Вели́кий Нов град соде́ржит, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

 

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Влады́чице,/ при́сно моли́ от рабо́ты изба́вити мя страсте́й, и осужде́ния,/ и стужа́ющаго ми лю́таго окамене́ния,/ и оскорбля́ющаго, Чи́стая, одержа́ния, Богора́дованная.

 

Песнь 8

 

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

 

Огнь помышля́я стра́шный,/ пред Престо́лом Христо́вым хотя́ще изы́ти,/ умиле́нием се́рдца те́плы пролива́еши пото́ки сле́зныя,/ погаша́я те́ми страсте́й пещь, Мстисла́ве Богому́дре.

 

Любо́вию предложи́л еси́ твою́, му́дре, к Бо́гу ду́шу/ и к Тому́ прилепи́лся еси́, вопия́ пе́сненно:/ Христе́ мой, Ты ны́не мя изба́ви страсте́й смертоно́сных во ве́ки.

 

Терпе́нием пожда́тель и се́рдцем смире́н ты ви́ден был еси́,/ ми́лостив прося́щим, обы́чай при́сно благ име́я/ и нрав доброде́тельный, всече́стне,/ в ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.

 

Тобо́ю, Богоблаже́нне кня́же Гео́ргие,/ вели́кий Нов град вельми́ хва́лится,/ в не́м бо благочести́во пожи́л еси́, спасе́ние соде́лав,/ Тро́ицу чти́ти научи́л еси́ во Еди́ном Божестве́,/ и покланя́тися Той, и благослови́ти во ве́ки.

 

Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́ко дыха́ние, Де́во Богоро́дице./ Тем, я́ко Ма́терь Тя Бо́жию, велича́ем.

 

Песнь 9

 

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

 

Ви́дети жела́я сла́ву Бо́га на́шего,/ доброде́тельми Богоразуми́я себе́ удобри́л еси́/ и, свещу́ нося́, вшел еси́ во све́тлый черто́г,/ со А́нгелы живы́й, ясне́е наслажда́яся Божества́.

 

Я́ко у́треннее со́лнце,/ возсия́ днесь твоего́ от земли́ преставле́ния день,/ су́щия во мра́це сердца́ просвеща́я:/ ты бо све́та и дне яви́лся еси́ вои́стинну сын, Богому́дре кня́же Гео́ргие,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.

 

Му́дростию украша́яся и ра́зумом просвеща́яся,/ смире́нием се́рдца красу́яся,/ высото́ю жития́, досточу́дне, в разу́мныя вшел еси́ дво́ры,/ иде́же нас помяни́, чту́щих тя,/ блаже́нне и досточу́дне кня́же Мстисла́ве.

 

Я́коже со́лнце блиста́я,/ зари́ испуща́еши чуде́с, просвеща́я всех сердца́,/ твоего́ сла́внаго успе́ния па́мять творя́щих ве́рно,/ треблаже́нне и Богому́дре кня́же Мстисла́ве.

 

Богоро́дичен: Не́бо ро́ждши, А́нно, но́вое – Мари́ю,/ Е́юже возсия́ Сла́вы Со́лнце,/ днесь от земли́ к Небе́сным прехо́диши,/ Христу́ моля́щися о спасе́нии душ на́ших.

 

Свети́лен.

Подо́бен: Со ученики́:

 

Влады́чню Престо́лу ны́не с пра́ведными ли́ки предстоя́, Богому́дре Мстисла́ве,/ моли́тися не преста́й дарова́ти побе́ды на сопроти́вныя вся,/ и междоусо́бныя бра́ни укроти́ти,/ и мир ми́рови устро́ити, и спасти́ ду́ши на́ша.

 

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

 

Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди Твоя́ низпосли́/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х/ и ра́ди уго́дника Твоего́ блаже́ннаго кня́зя Мстисла́ва/ да́руй нам ве́лию ми́лость.

 

На хвали́тех стихи́ры, глас 5:

 

Егда́ в честно́е преста́вление твое́/ вели́каго Но́ва гра́да наро́ды,/ я́ко от фимиа́ма церко́внаго, напо́лнишася благово́ния,/ тогда́ позна́ша лю́дие пра́ведное твое́ преставле́ние и стеко́шася вси,/ луча́ми бо чуде́с всех озари́л еси́,/ тем и ны́не Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Егда́ правове́рнии лю́дие стеко́шася,/ в честно́е успе́ние твое́,/ тогда́ обрето́ша, я́ко безце́нное сокро́вище некрадо́мое,/ чудотвори́вое те́ло твое́, Мстисла́ве./ Лице́ же твое́, па́че со́лнечнаго све́та сия́юще,/ всю́ду благово́ния испо́лни,/ су́щим же хромы́м хожде́ние и слепы́м зре́ние дарова́л еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га/ пода́ти отпуще́ние согреше́нием на́шим,/ пресла́вно соверша́ющим па́мять твою́.

 

Днесь, правове́рнии лю́дие, стецы́теся/ во храм Прему́дрости Бо́жия,/ иде́же лежи́т ны́не чудотвори́вое те́ло блаже́ннаго кня́зя Мстисла́ва,/ исцеле́ния подаю́тся всем челове́ком,/ ве́рою притека́ющим к Боже́ственней ра́це твое́й./ Те́мже и мы мо́лим тя:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

 

Блаже́нне Богому́дре Мстисла́ве,/ в ме́ру пра́ведных дости́гл еси́,/ смиренному́дрия же ра́ди де́монов вы́и сокруши́л еси́,/ по́стным же воздержа́нием и сле́зными то́ки/ ва́рваров ро́ги сломи́л еси́./ Христу́ приле́жно моли́ся,/ досточу́дне кня́же Мстисла́ве,/ соверше́ние испроси́ти во́инству на́шему/ на сопроти́вныя побе́ды.

 

Сла́ва, глас 6:

 

Воструби́м духо́вными пе́сньми,/ во псалме́х и пе́ниих,/ стеце́мся в це́рковь Прему́дрости Бо́жия/ и услы́шим засту́пника Вели́кому Но́ву гра́ду на́шему,/ его́же моли́твами свои́ми соблюда́ет всегда́ от наше́ствия сопроти́вных./ Те́мже ему́ вси та́ко рцем:/ досточу́дне кня́же Мстисла́ве приснопа́мятнее предвари́ и изба́ви нас от искуше́ний вся́ческих,/ любо́вию моля́щих тя,/ я́ко те́пла предста́теля ко Спа́су всех Бо́гу,/ за лю́ди твоя́,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

 

И ны́не, Богоро́дичен:

 

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице,/ с благове́рным кня́зем Мстисла́вом/ поми́ловати ду́ши на́ша.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зача́ло 213. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43. Причас́тен: В па́мять ве́чную: